Pomiń nawigację

Autorzy: Mariusz Stanisław, Mateusz Trela

Bezpieczne zawieranie umów przez fundusz pożyczkowy

Prawo w firmie Dokapitalizowanie

Seria: KSU

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2010

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-084-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja „Bezpieczne zawieranie umów przez fundusz pożyczkowy. Poradnik dla osób świadczących usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek”, zawiera informacje na temat reguł prawnych rządzących bezpieczeństwem zawierania i wykonywania umów w obrocie profesjonalnym  oraz uwag dotyczących poprawności ich stosowania.

Spis treści

Część I„Ślimak, ślimak, wystaw rogi”, czyli kilka uwag tytułem wstępu

Rozdział 1. Randka w ciemno, czyli o zasadach rozpoznawania statusu prawnego kontrahenta i prawidłowego oznaczania go w treści umowy
Rozdział 2. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, czyli o prawidłowej konstrukcji umowy zawieranej przez fundusz pożyczkowy
Rozdział 3. Przezorny zawsze ubezpieczony, czyli o klauzulach zabezpieczających pozycję kontraktową funduszu pożyczkowego
Rozdział 4. Wejście smoka, czyli o wekslu jako instrumencie zabezpieczenia oraz szybkiego dochodzenia roszczeń przed sądem
Rozdział 5. Nie drażnić lwa, czyli o skutecznych strategiach postępowania z dłużnikiem, który nie wykonał umowy
Rozdział 6. „Kości zostały rzucone”, czyli o koniecznych działaniach funduszu pożyczkowego wobec dłużnika podjętych w celu dochodzenia roszczeń
Rozdział 7. Złap byka za rogi, czyli kilka uwag o skutecznej egzekucji

Część II Przykłady dokumentów stosowanych przez fundusze pożyczkowe w aktywności kontraktowej oraz takich, które mogą okazać się pomocne

Przykłady umów najczęściej zawieranych przez fundusze pożyczkowe
Przykład 1. Umowa pożyczki
Przykład 2. Umowa poręczenia za wykonanie umowy pożyczki przez dłużnika
Przykład 3. Umowa przelewu wierzytelności (cesji)
Przykład 4. Umowa przewłaszczenia (powierniczego przeniesienia własności)
Przykład 5. Umowa zastawnicza (zastawu rejestrowego)

Przykłady pism i oświadczeń przydatnych w wypadku niewykonania przez dłużnika zobowiązania
Przykład 1. Wezwanie dłużnika do wykonania zobowiązania
Przykład 2. Wezwanie do wykonania zobowiązania
Przykład 3. Oświadczenie dłużnika o uznaniu długu
Przykład 4. Oświadczenie dłużnika – zgoda na skapitalizowanie odsetek -
Przykład 5. Oświadczenie dłużnika – zrzeczenie się zarzutu przedawnienia roszczenia

Przykłady pism inicjujących postępowania sądowe
Przykład 1. Pozew o zapłatę
Przykład 2. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia
Przykład 3. Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla
Przykład 4. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika
Przykład 5. Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec zarządcy spółki – dłużnika, której upadłość została ogłoszona z wniosku dłużnika złożonego po upływie ustawowego terminu
Przykład 6. Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec zarządcy spółki, wobec której nie wszczęto postępowania upadłościowego
Przykład 7. Wniosekwierzyciela o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych
Przykład 8. Zawiadomienie Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez dłużnika przestępstwa

Przykłady pism składanych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
Przykład 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji
Przykład 2. Skarga na czynności komornika (wobec zaniechania komornika)
Przykład 3. Wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika
Przykład 4. Wniosek o wyjawienie przez dłużnika majątku złożony przed wszczęciem egzekucji

Przykłady pism składanych w postępowaniu upadłościowym
Przykład 1. Zgłoszenie wierzytelności funduszu w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużnika – pożyczkobiorcy
Przykład 2. Zgłoszenie wierzytelności funduszu w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużnika – pożyczkobiorcy
Przykład 3. Sprzeciw wobec nieuwzględnienia wierzytelności na liście wierzytelności
Przykład 4. Zarzuty przeciwko planowi podziału
Przykład 5. Oświadczenie wierzyciela o zaspokojeniu się z przedmiotu zastawu rejestrowego (rzecz jest we władaniu syndyka)
Przykład 6. Oświadczenie wierzyciela o zaspokojeniu się z przedmiotu zastawu rejestrowego (rzecz jest we władaniu wierzyciela-zastawnika)
Przykład 7. Wniosek o wyłączenie z masy upadłości

Weksle i deklaracja wekslowa
Przykład 1. Porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa)
Przykład 2. Weksel własny
Przykład 3. Weksel własny z poręczeniem
Przykład 4. Weksel własny z klauzulą wyłączającą indosowanie i zwalniającą od protestu
Przykład 5. Weksel własny z indosem i poręczeniem
Przykład 6. Weksel trasowany
Przykład 7. Weksel trasowany z akceptem

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Venture Capital - kapitał na start

Poradnik

Venture Capital - kapitał na start

Zobacz
Fundusze venture capital w Polsce

Poradnik

Fundusze venture capital w Polsce

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować