Pomiń nawigację

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2014

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-237-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Po pięciu latach funkcjonowania regulacji ppp oraz koncesji na roboty budowlane i usługi wyraźnie widać, że współpraca z sektorem prywatnym jest coraz popularniejszą formą realizacji zadań publicznych. Niestety wciąż widoczne są pewne niedostatki otoczenia prawnego i instytucjonalnego ppp. W niniejszym numerze został omówiony Raport na temat rynku ppp, opracowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Wnioski w nim zawarte wyraźnie wskazują, że większemu zaangażowaniu sektora prywatnego w realizację przedsięwzięć ppp służyć będzie bardziej partnerski model ekonomiczny tych przedsięwzięć. Szczególnie ważne, jak wskazuje doświadczenie realizowanych przedsięwzięć, jest uregulowanie zasad wynagrodzenia partnera prywatnego bezpośrednio z budżetu publicznego. W ocenie samorządu, jak i przedsiębiorców, chcących rozwijać projekty z zakresu ppp, konieczne dla dalszego rozwoju rynku ppp jest wypracowanie stabilnych zasad wykładni obowiązujących już przepisów oraz spójna polityka dotycząca oceny korzyści, jakie może przynieść projekt ppp interesowi publicznemu.

Po raz kolejny odżywa zatem postulat powołania podmiotu na szczeblu centralnym odpowiedzialnego za całość polityki ppp. W tym kontekście warto zapoznać się z tym jak powyższe kwestie rozwiązano w Kanadzie, Republice Federalnej Niemiec, w Wielkiej Brytanii czy Holandii – krajach, które z powodzeniem wdrożyły partnerstwo publiczno-prywatne.

W powyższym kontekście warto zapoznać się również z problematyką realizacji tzw. projektów kubaturowych w rodzimych realiach. Dotyczą one przede wszystkim planowania, budowy i utrzymania budynków użyteczności publicznej, których realizacja wymaga bezpośredniej płatności ze strony sektora prywatnego. W obecnej rzeczywistości prawnej najłatwiej realizować przedsięwzięcia koncesyjne, szczególnie w warunkach naturalnych monopoli.

W niniejszym numerze Biuletynu przedstawiamy także problematykę wdrażania przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, której poświęcona była kolejna debata ekspertów, zorganizowana w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Na łamach bieżącego numeru „Biuletynu ppp” zostały także omówione zagadnienia prawne, mające największe znaczenie dla realizacji projektów ppp i koncesji – kwestie opodatkowania inwestycji prowadzonych w powyższym trybie. Dodatkowo rozwój rynku ppp i koncesji w najbliższych latach będzie regulowany na poziomie unijnym przez nowe dyrektywy, które zostały poddane analizie w niniejszym „Biuletynie ppp”.

Spis treści

I. Wstęp
II. Obiekty użyteczności publicznej – przedsięwzięcia ppp z „opłatą za dostępność”
2.1. Partnerstwo publiczno-prywatne w budownictwie kubaturowym
III. Ppp w praktyce
3.1. Partnerstwo publiczno-prywatne w Niemczech
3.2. System ppp w Wielkiej Brytanii i Holandii
3.3. Partnerstwo publiczno-prywatne w Kanadzie. Model i czynniki sukcesu
3.4. Obraz rynku ppp w badaniach Ministerstwa Gospodarki
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1. Doświadczenia i dobre praktyki niemieckie w zakresie ppp – relacja z wizyty studyjnej w Monachium
4.2. Trzecia edycja Konkursu 3P – kolejna szansa na bezpłatne doradztwo dla podmiotów publicznych na planowane przedsięwzięcia w formule ppp
4.3. Wyzwania branży wodno-kanalizacyjnej – relacja z debaty on-line
V. ABC ppp
5.1. Wybrane czynniki ryzyka w zakresie podatku VAT związane z realizacją polskich projektów w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
5.2. Dyrektywa 2014/23/UE – nowe prawo unijne w zakresie koncesji: cel, zakres i przedmiot regulacji

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Dobre praktyki

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Zobacz
PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Raport

PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Zobacz
Projekty hybrydowe UE 2014-20  (12 biuletyn PPP)

Poradnik

Projekty hybrydowe UE 2014-20 (12 biuletyn PPP)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować