Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych - 2013

Zamówienia publiczne Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2013

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-240-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Prezentujemy publikację przygotowaną w zakresie merytorycznym przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu systemowego PARP pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”. Jednym z celów projektu jest wzrost wiedzy zamawiających i wykonawców o możliwościach, jakie stwarza ustawa Prawo zamówień publicznych oraz sposobach wdrożenia tych rozwiązań w praktyce udzielania zamówień.

W opracowaniu znajdą Państwo opinie opracowane przez UZP w latach 2012 i 2013 r. dotyczące prowadzenia postępowań i udzielania zamówień, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, między innymi: kryteriów środowiskowych, stosowania ustawy przez instytucje naukowe i środowiska akademickie, zamówień dodatkowych i uzupełniające dla konsorcjum, czy podwykonawstwa w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Wyrażamy nadzieję, że publikacja będzie przydatnym źródłem informacji zarówno dla zamawiających, jaki i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.

Spis treści

Wybór partnera prywatnego w projektach PPP Finansowanie zamówień w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez organizacje pozarządowe uzyskujące dotacje z budżetu państwa na realizację zadań publicznych Zamówienia dodatkowe i uzupełniające dla konsorcjum Udzielanie zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez stowarzyszenia wydatkujące środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Dopuszczalność zmiany wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT ) po wyborze oferty, a przed datą zawarcia umowy Egzekwowanie wykonywania orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej Obowiązek stosowania kryteriów środowiskowych przy zakupie pojazdów transportu drogowego Wyłączenie obowiązku stosowania ustawy Pzp przez podmiot prawa publicznego w oparciu o dyspozycję przepisu 138 ust. 1 ustawy Pzp Zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy w kontekście upadłości członka konsorcjum Zagadnienia dotyczące stosowania ustawy przez instytucje naukowe i środowiska akademickie System kwalifikowania wykonawców w zakresie zamówień sektorowych Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Zasady reprezentacji spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Opłacona polisa Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Kontrola udzielania zamówień publicznych

Raport

Kontrola udzielania zamówień publicznych

Zobacz
Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Poradnik

Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Zobacz
Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych

Raport

Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników