Pomiń nawigację

Propozycja podziału rodzajów działalności gospodarczej na branże

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2017

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Usługa analityczna polegająca na podziale rodzajów działalności gospodarczej na branże wg organizacji partnerów społecznych została zrealizowana w okresie 15.11.2016 – 19.12.2016 przez konsorcjum Fundacji Rozwoju Badań Społecznych (lider) i Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Opracowany podział na sektory/branże ma służyć Zamawiającemu do dokonania alokacji środków przeznaczonych na 3. konkurs skierowany do partnerów społecznych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.2: Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku oraz przygotowania 2. konkursu w Działaniu 2.12: Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Analiza składała się z czterech komponentów:

  • przygotowanie propozycji podziału na sektory/branże i przypisanie istniejących organizacji do branż;
  • zorganizowanie 3 warsztatów w celu konsultacji przyjętej propozycji podziału (ze środowiskiem akademickim, administracją publiczną, partnerami społecznymi);
  • analiza potencjału organizacji pod kątem udziału w konkursie w Działaniu 2.2 oraz zagregowanie informacji na poziomie każdej z wyszczególnionych branż;
  • przygotowanie podsumowania z przeprowadzonych badań i analiz

Dodatkowo, w ramach przeprowadzonych prac poddano analizie bazę danych organizacji branżowych z 2010 r., przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego, która została dostosowana do warunków konkursowych (m.in. wybór organizacji spełniających definicyjne wymogi partnera społecznego w rozumieniu PO WER), zweryfikowana i uzupełniona. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie efektów prac wykonanych w trakcie realizacji Zamówienia.

Spis treści

1. Organizacje pracodawców i pracowników – członkowie dialogu społecznego w wybranych krajach Unii Europejskiej
2. Metodologia tworzenia listy branż/sektorów na potrzeby konkursu
3. Proponowana lista branż
4. Metodologia badania potencjału organizacji branżowych
5. Wyniki badania
6. Propozycja podziału alokacji konkursowej pomiędzy wyłonione sektory/branże w 3 konkursie 2.2. POWER

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Raport z pilotażowego testu MŚP założeń ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania dziłalności gospodarczej

Raport

Raport z pilotażowego testu MŚP założeń ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania dziłalności gospodarczej

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników