Rynek PPP w Polsce w obszarze gospodarki odpadami

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Sesam

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-218-5

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Celem opracowania jest przedstawienie informacji na temat bieżącego stanu realizacji projektów ppp w obszarze gospodarki odpadami, a także w sektorze wodno-kanalizacyjnym na terenie całego kraju, od wejścia w życie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym1 , czyli od 27 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2014 r. Projekty w tych dwóch sektorach stanowią szczególną część rynku ppp w Polsce ze względu na duże zainteresowanie sektora prywatnego nawiązywaniem współpracy i relatywnie dużą liczbę udanych realizacji. Opisywane przedsięwzięcia są istotne, ponieważ wynagrodzenie partnera prywatnego może być kształtowane zarówno w sposób koncesyjny, jak i przy wykorzystaniu dopłat z budżetu publicznego, które, w przypadku projektów z zakresu gospodarki odpadami stałymi, mogą w całości pochodzić z budżetu publicznego, zasilanego opłatami od mieszkańców „tzw. podatek śmieciowy”. W takich przedsięwzięciach strona prywatna ponosi ryzyko dostępności. Specyficzne dla przedsięwzięć z omawianych sektorów jest to, że strona prywatna, mimo przyjęcia ryzyka ekonomicznego projektu, działa jednak w warunkach monopolu naturalnego.

Omawiane przedsięwzięcia mają również tę zaletę, że wynagrodzenie partnera prywatnego płatne z budżetu podmiotu publicznego lub płacone w opłatach taryfowych przez konsumentów usług wodno-kanalizacyjnych może być kontrolowane w ramach umowy o ppp. W przypadku poprawnie skonstruowanej procedury wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza zmniejszeniu ulega obciążenie inwestycyjne strony publicznej, co przekłada się na dbanie o interesy ekonomiczne mieszkańców. Ponadto, jak wskazuje praktyka, możliwe jest zaangażowanie w tego typu przedsięwzięcia, jako wkładu własnego, środków zewnętrznych pochodzących z UE lub środków krajowych przeznaczonych na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze założenia ogłoszonych przetargów dotyczących przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami oraz z dziedziny przedsięwzięć wodno-kanalizacyjnych, a także z zawartych i realizowanych już niejednokrotnie umów o ppp i koncesyjnych. Raport bazuje na danych zebranych w trakcie analizy ogłoszeń, służących zainicjowaniu przetargu, zapisów umów oraz opinii podmiotów publicznych i prywatnych biorących udział w realizacji przedsięwzięć. Wskazano również strony zawartych umów, harmonogramy realizacji przedsięwzięć. Zebrane dane posłużyły analizie przyjętych w danych projektach modeli prawnych i finansowych wraz z rekomendacją tych, które się sprawdziły, a także ze wskazaniem okoliczności, które mogły być powodem niepowodzenia projektu.

Spis treści

I. Wprowadzenie
1. Zakres przedsięwzięcia ppp w obszarze wodno-kanalizacyjnym
2. Przegląd postępowań na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza w obszarze gospodarki wodno-ściekowej
3. Zakres przedsięwzięcia ppp w obszarze gospodarki odpadami
4. Przegląd postępowań na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza w obszarze gospodarki odpadami

II. Analiza przeprowadzonych postępowań oraz zawartych umów o ppp dotyczących realizacji przedsięwzięć w obszarze gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej
1. Przygotowanie projektu
2. Przedmiot i zakres przedsięwzięć
3. Tryb wyboru partnera prywatnego
4. Warunki udziału w postępowaniu
5. Kryteria oceny ofert
6. Struktura finansowa projektu i czas trwania umowy
7. Podział zadań i ryzyk pomiędzy strony umowy
8. Wsparcie eksperckie
9. Rezultaty postępowań
10. Rekomendacje wdrożonych rozwiązań

III. Analiza przeprowadzonych postępowań oraz zawartych umów o ppp dotyczących realizacji przedsięwzięć w obszarze gospodarki odpadami
1. Przygotowanie projektu
2. Przedmiot i zakres przedsięwzięć
3. Tryb wyboru partnera prywatnego
4. Warunki udziału w postępowaniu
5. Kryteria oceny ofert
6. Struktura finansowa projektu i czas trwania umowy
7. Podział zadań i ryzyk pomiędzy strony umowy
8. Wsparcie eksperckie
9. Rezultaty postępowań
10. Rekomendacje wdrożonych rozwiązań

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Zobacz
Raport Scale UP

Raport

Raport Scale UP

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok