Pomiń nawigację

Autorzy: Bartosz Korbus, Rafał Cieślak

Rynek PPP w Polsce w obszarze termomodernizacji

Infrastruktura i turystyka

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-214-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule. W ramach projektu zrealizowano szereg działań edukacyjnych, analitycznych i doradczych, służących przybliżeniu natury i zastosowań ppp w praktyce podmiotom publicznym i prywatnym. Jednym z nich było opracowanie raportów dotyczących rynku ppp w Polsce w kilku obszarach gospodarki. Niniejsza publikacja przybliża doświadczenia podmiotów publicznych i przedsiębiorców w obszarze wdrażania przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji, szerzej zarządzania efektywnością energetyczną obiektów użyteczności publicznej. Analizie poddano 11 postępowań realizowanych na terenie całego kraju od wejścia w życie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym1, tj. od 27 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na tle całego ryku ppp w Polsce sektor przedsięwzięć termomodernizacyjnych cieszy się bardzo wysoką skutecznością postępowań o udzielnie zamówienia i relatywnie największą liczbą udanych przedsięwzięć ppp2. Ze względu na techniczną naturę tego typu projektów, wynagrodzenie partnera prywatnego, choć ściśle powiązane z osiągnięciem efektu energetycznego, przekładającego się na oszczędności budżetowe strony publicznej, zawsze w całości pochodzi z budżetu podmiotu publicznego. Przedsięwzięcia energooszczędne mają również tę zaletę, że nawet, jeśli wynagrodzenie partnera prywatnego jest płatne z budżetu podmiotu publicznego, ich wdrożenie de facto zmniejsza obciążenie strony publicznej, przyczyniając się do oszczędności w wydatkach bieżących. Ten model wynagrodzenia w kontekście Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 4 ust 2) pociąga za sobą konieczność zastosowania do wyboru partnera prywatnego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wysoka skuteczność opisywanych postępowań zachęca kolejne podmioty publiczne do nawiązania współpracy z sektorem prywatnym w obszarze inwestycji z zakresu efektywności energetycznej również wtedy, gdy podmiot publiczny jest beneficjentem środków dotacyjnych. Jak pokazuje doświadczenie, możliwe jest tworzenie tzw. hybrydowych projektów ppp, w których część finasowania przedsięwzięcia, oprócz strony prywatnej, zapewniają środki krajowych funduszy celowych czy środki pochodzące z budżetu UE. Samorządy, jak również inne podmioty publiczne, stojące wobec obowiązków polepszenia efektywności energetycznej posiadanej infrastruktury oraz ograniczenia wydatków bieżących związanych z jej utrzymaniem mogą czerpać z doświadczeń opisanych w niniejszym raporcie

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze założenia ogłoszonych postępowań dotyczących przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz zawartych i realizowanych już umów o ppp. Raport przedstawia wnioski skonstruowane na bazie danych zebranych w trakcie analizy ogłoszeń służących zainicjowaniu przetargu, zapisów umów oraz opinii podmiotów publicznych i prywatnych biorących udział w realizacji przedsięwzięcia. Wskazano i scharakteryzowano również strony zawartych umów i harmonogramy realizacji przedsięwzięć. Zebrane informacje posłużyły do analizy przyjętych w danych projektach modeli prawnych i finansowych wraz z rekomendacją tych, które się sprawdziły, a także ze wskazaniem okoliczności, które mogły być powodem niepowodzenia projektu.

Spis treści

1. Wprowadzenie
1.1 Efektywność energetyczna a zadania własne jednostek samorządu terytorialnego
1.2 Przegląd postępowań na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza w obszarze termomodernizacji
2. Analiza przeprowadzonych postępowań oraz zawartych umów o ppp dotyczących realizacji przedsięwzięć w obszarze termomodernizacji
2.1 Przygotowanie projektu
2.2 Przedmiot i zakres inwestycyjny przedsięwzięć
2.3 Tryb wyboru partnera prywatnego
2.4 Warunki udziału w postępowaniu
2.5 Kryteria oceny ofert
2.6 Struktura finansowa projektu i czas trwania umowy
2.7 Okres umowy
2.8 Podział zadań i ryzyk
2.9 Wsparcie eksperckie
2.10 Analizy przedrealizacyjne
2.11 Doradztwo prawne
2.12 Rezultaty postępowań
2.13 Korzyści z zastosowania modelu ppp w projektach obejmujących termomodernizację
– ocena sektora publicznego
2.14 Projekty typu ESCO bez zastosowania przepisów Ustawy o ppp
3 Podsumowanie i rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek PPP w Polsce w obszarze budownictwa komunalnego

Raport

Rynek PPP w Polsce w obszarze budownictwa komunalnego

Zobacz
Rynek PPP w Polsce  w obszarze ochrony zdrowia

Raport

Rynek PPP w Polsce w obszarze ochrony zdrowia

Zobacz
Rynek PPP w Polsce w obszarze gospodarki odpadami

Raport

Rynek PPP w Polsce w obszarze gospodarki odpadami

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować