Pomiń nawigację

Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS)

PROJEKT MONITORING KRAJOWEJ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (KIS)

W partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii realizujemy projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” (podziałanie 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), którego celem jest stworzenie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji KISów. System taki jest nam potrzebny do weryfikacji i aktualizacji obecnych KISów, ale także stanowi spełnienie wymagań Komisji Europejskiej. Pojęcie „Inteligentna Specjalizacja” oznacza obszary koncentracji aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, posiadających potencjał do rozwijania działalności badawczo-rozwojowej i technologicznej. W polskich warunkach priorytetowe specjalizacje określono w dokumencie pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja” (KIS) oraz w 16 regionalnych strategiach inteligentnej specjalizacji (RIS3).

Aktualna lista KISów zawiera 13 specjalizacji (http://smart.gov.pl).

PROJEKT MONITORING KRAJOWEJ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (KIS)

PROCES PRZEDSIĘBIORCZEGO ODKRYWANIA

PROCES PRZEDSIĘBIORCZEGO ODKRYWANIA

KISy weryfikujemy w tzw. Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO). 

Pierwszym z dwóch etapów PPO, realizowanych przez nas, jest tzw. SMART PANEL (SP), który obejmuje przygotowanie i realizację badań, przede wszystkim wśród przedsiębiorców, oraz analizę danych zastanych dostępnych w instytucjach publicznych. Naszym celem w SP jest identyfikacja potencjału społeczno-ekonomicznego przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, w obszarach obecnych KISów i ewentualnie w nowych obszarach/ dziedzinach gospodarczych zidentyfikowanych w trakcie badań. Wyznaczamy obszary (specjalizacje) o wysokim potencjale innowacyjnym oraz szukamy przedsiębiorców reprezentujących te obszary, których następnie zapraszamy do udziału w drugim etapie PPO.

Drugi etap PPO to animacja i moderowanie grup warsztatowych – tzw. Smart Labów (SL), które są realizowane w obszarach o wysokim potencjale innowacyjnym, zidentyfikowanych w SP.

Celem SL jest zweryfikowanie potencjału wybranych obszarów/ dziedzin oraz opracowanie analiz biznesowo-technologicznych – tzw. BTRów (ang. Business Technology Roadmaps), które wskazują pożądane kierunki rozwoju inicjatyw projektowych przedsiębiorców i pozostałych uczestników SL oraz zawierają rekomendacje odnośnie ewentualnych aktualizacji obowiązujących KISów.

INFOBROKERING KRAJOWYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

EWALUACJA

Ewaluacje stanowią nieodłączny element naszego projektu.

W ramach procesu ewaluacji KIS przewidziane są dwa systemy:

- ewaluacje realizacji KIS, czyli bieżące (on–going) oceny prowadzone w obszarze inteligentnych specjalizacji w Polsce, tematycznie skoncentrowane na kluczowych zagadnieniach rozwoju gospodarki w obszarach IS,

- ewaluacje realizacji projektu „Monitoring KIS”, czyli wartościowanie założeń, postępu i wyników projektu w kluczowych punktach przełomowych jego realizacji.

EWALUACJA

DLA KOGO

DLA KOGO

Do udziału w naszym projekcie zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców reprezentujących obecne KISy, jak również wpisujących się w zidentyfikowane przez nas nowe, potencjalne obszary specjalizacji. Bardzo ważnym partnerem są dla nas także jednostki naukowe/ centra badawcze, które specjalizują się w technologiach  z poszczególnych obszarów specjalizacji. Zależy nam również na zaangażowaniu szeroko pojętego otoczenia biznesu (stowarzyszenia, izby, klastry, centra transferu technologii, parki technologiczne, etc.).

DLACZEGO WARTO

Co możesz zyskać jako uczestnik?

  • wywierasz realny wpływ na kształt aktualnych priorytetów B+R+I i kierunków wsparcia publicznego, poprzez udział w aktualizacji i priorytetyzacji obowiązujących KIS
  • bierzesz udział w definiowaniu nowych obszarów specjalizacji i nisz technologicznych (potencjalne KISy lub RIS3)
  • uczestniczysz w wypracowaniu mapy rozwoju (BTR) reprezentowanego przez Twoją firmę obszaru specjalizacji
  • stajesz się częścią sieci współpracy – poznajesz inne podmioty reprezentujące daną specjalizację
  • zyskujesz dostęp do specjalistycznej wiedzy i wsparcie ekspertów zewnętrznych
  • możesz definiować i inicjować wspólne projekty
  • możesz pozyskiwać partnerów do projektów
DLACZEGO WARTO

Co do tej  pory osiągnęliśmy?

Nasza dotychczasowa praca przełożyła się na konkretne możliwości dofinansowania - na podstawie rekomendacji sformułowanych w ekspertyzach BTR dla trzech ścieżek tematycznych SL (technologie kosmiczne, tworzywa sztuczne oraz innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska), zostały opracowane zakresy tematyczne trzech konkursów ogłoszonych przez NCBR w ramach tzw. „Szybkiej Ścieżki” (Poddziałanie 1.1.1 POIR).

BADANIA I WYDARZENIA

Zachęcamy do śledzenia naszych bieżących działań, organizowanych wydarzeń oraz możliwości włączenia się do projektu. Zależy nam, aby przede wszystkim przedsiębiorcy, ale także naukowcy czy eksperci, mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na spotkaniach, w badaniach czy konsultacjach, a także zaangażowania się w innych formach.