Pomiń nawigację

Wyniki Barometru Innowacyjności - 2007-2013

Ewaluacje on-going realizowane w ramach projektu „Barometr Innowacyjności” umożliwiają bieżący pomiar wyrażonych wskaźnikowo rezultatów i oddziaływania poszczególnych Działań PO IG oraz ich ocenę. 

Badania są prowadzone w oparciu o narzędzia i wskaźniki ewaluacyjne, opracowane w PARP w latach 2008-2010 w ramach Grupy eksperckiej ds. ewaluacji PO IG. Narzędzia bazują na technologii webowej, uwzględniają innowacyjne podejścia do badania efektywności wsparcia (m.in. tracking research – pomiar początkowy i końcowy, technika conjoint, technika propensity score matching) i zapewniają porównywalność wskaźników ewaluacyjnych z danymi GUS o kondycji ekonomicznej i innowacyjności sektora przedsiębiorstw (formularze F-01, PNT-01).

Badania są realizowane w cyklach półrocznych – w zależności od postępu Programu (stanu kontraktacji i rozliczeń) – beneficjenci są zapraszani do udziału w badaniu dwukrotnie:
* w ~1/3 okresu realizacji projektu (tzw. pomiar początkowy)
* ~24 miesiące od rozliczania dotacji (pomiar końcowy).
Wyniki z kolejnych edycji badania (tracking’ów) każdorazowo będą dostępne I i III kwartałach kolejnych lat (w I kwartale - w formie rozbudowanych prezentacji multimedialnych dla każdego Działania POIG z osobna, oraz prezentacji zbiorczej, zawierającej przekrojowe analizy, agregacje danych i porównania pomiędzy Działaniami POIG, objętymi ewaluacją; w III kwartale - w formie raportów tabelarycznych).

Pomiar początkowy pozwala:

  • zdiagnozować motywy korzystania ze środków publicznych,
  • strategie przedsiębiorców,
  • scenariusze alternatywne wobec dotacji,
  • odtworzyć szczegółowe profile ekonomiczne beneficjentów.

Wyniki pomiaru początkowego pozwalają także na:

  • pogłębioną ocenę etapu aplikowania i wyboru projektów z perspektywy przedsiębiorców
  • współpracę na tych etapach z zaangażowanymi partnerami (PARP, RIF, PK, PPI, firmy konsultacyjne, etc.).

Pomiar końcowy w szczególności odnosi się do:

  • kondycji beneficjentów w ujęciu najważniejszych parametrów ekonomicznych (przychody, zatrudnienie, nakłady na działalność innowacyjną, ochrona własności przemysłowej, itp.)
  • bezpośrednich rezultatów Programu (aktywność e-usługowa, badawczo-rozwojowa, współpraca sieciowa, innowacje, rozwój eksportu, etc.) oraz
  • pozawala na pogłębioną ocenę etapu realizacji i rozliczenia projektów w poszczególnych Działaniach.

Wartości wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oceny zebrane w ramach „Barometru Innowacyjności”, docelowo - poza informacjami niezbędnymi do końcowej oceny Programu - będą zasilać sprawozdania z realizacji Poddziałań i Działań oraz dostarczą systematycznych informacji w jakim stopniu poszczególne Działania PO IG są skuteczne (tj. realizują postawione przed nimi cele). Tym samym wyniki ewaluacji będą wspomagać proces decyzyjny na podstawie wyrażonej wskaźnikowo produktywności poszczególnych Działań PO IG oraz stanowić będą unikalne źródło wiedzy (np. na potrzeby analiz ekonomicznych sektora przedsiębiorstw, itp.)

Wyniki BAROMETRU INNOWACYJNOŚCI

Barometr innowacyjnosci rk png arometr innowaqcyjnosci prez.png barometr innowacyjnosci netto .png barometr_innowacyjnosci_netto_rk.png

 

Wyniki zbiorcze - pomiar końcowy

Działanie 1.4-4.1 PO IG - pomiar końcowy

Działanie 4.2 PO IG - pomiar końcowy

Działanie 4.4 PO IG - pomiar końcowy

Działanie 3.3.2 PO IG - pomiar końcowy

Działanie 5.4.1 PO IG - pomiar końcowy

Działanie 6.1 PO IG - pomiar końcowy

Działanie 8.1 PO IG - pomiar końcowy

Działanie 8.2 PO IG - pomiar końcowy