Pomiń nawigację

Zakres informacji udzielanych przez konsultantów Infolinii PARP

Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zakres informacji oraz wyjaśnień przekazywanych przez konsultantów Infolinii PARP.
 2. Infolinia PARP jest czynna od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach 8:30-16:30.
 3. Dostępne kanały kontaktu:

Zdjęcie uśmiechniętej Pani przy komputerze a obok prostokąt z napisem Potrzebujesz pomocy?

 • FB Messenger
 1. Odpowiedzi elektroniczne udzielane są w maksymalnym czasie od 1 do 2 dni roboczych liczonych od dnia następnego, po ich rejestracji w Systemie CRM. Wyjątkiem są zgłoszenia wymagające analizy lub dalszej konsultacji, o której klient zostanie powiadomiony.

Usługi Infolinii PARP

 1. Usługi Infolinii PARP są bezpłatne i mają charakter informacyjny.
 2. Odpowiedź na pytanie udzielana jest w formie, w jakiej zostało ono zadane, chyba, że strony ustalą inaczej.
 3. Konsultanci Infolinii PARP świadczą usługi informacyjne w zakresie oferty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
 4. Konsultant może wskazać inne rozwiązania czy instytucje do kontaktu, jeśli zakres zapytania nie leży w kompetencjach PARP.

Zakres udzielanych informacji przez Infolinię PARP

 1. Infolinia PARP udziela odpowiedzi w szczególności:
 • na podstawie treści zawartych na stronie parp.gov.pl,
 • w oparciu o aktualnie obowiązującą dokumentację konkursową, zamieszczoną na stronie parp.gov.pl, na podstawie zdobytej wiedzy przez konsultanta m.in.: poprzez szkolenia, konsultacje z właściwą komórką organizacyjną PARP.
 • Konsultant udziela odpowiedzi w oparciu o diagnozę potrzeb Klienta – zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego działania/poddziałania w programie finansowanym z funduszy europejskich, krajowych czy innych (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu w ramach działań PARP i wskazanie innych instytucji, które dysponują środkami dla projektodawców.

2. Informacje przekazywane przez Konsultanta obejmują:

 • wyjaśnianie procedur i formalności, wymaganych przy ubieganiu się o środki finansowe;
 • wskazanie miejsca, gdzie na stronie internetowej znajdują się dokumenty; dotyczące danego działania, tj.: regulamin, wniosek, instrukcja itp.;
 • wskazanie materiałów pomocniczych zawartych na stronach www Agencji;
 • poinformowanie o spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dla beneficjentów;
 • przekazanie informacji o dyżurach ekspertów oraz miejscu udostępnienia formularza (adresu mailowego) zadawania pytań;
 • udzielanie informacji i pomocy w zakresie uzyskania przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wpisu do Bazy Usług Rozwojowych, rejestrowania usług rozwojowych, wyszukiwania odpowiedniej oferty na podstawie informacji zawartych w bazie (udzielanie pomocy w zakresie zapisywania się na usługi opublikowane w Bazie Usług Rozwojowych, udzielanie podstawowych informacji na temat dofinansowania usług rozwojowych publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych) oraz pomoc użytkownikom w zakresie poprawnego korzystania z funkcji systemu, dotyczącego portalu parp.gov.pl;
 • przekazanie informacji w zakresie poszukiwanych danych, w celu załatwienia sprawy związanej z obszarem działania PARP;
 • przekazanie danych kontaktowych do właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

3. Przez konsultację należy rozumieć odpowiedź udzieloną klientowi na zadane przez niego pytanie.
4. Usługi Infolinii PARP nie obejmują wypełniania wniosku o dofinansowanie czy innych dokumentów na rzecz klienta.
5. Konsultant nie jest uprawniony do dokonywania interpretacji czy analiz przypadków Klientów pod kątem np.: spełniania kryterium. Nie dokuje również interpretacji aktów prawnych. Może przytoczyć zapisy aktu prawnego czy wskazać, które zapisy dokumentacji o tym stanowią.
6. Wyjaśnienia udzielane przez konsultanta opierają się na jego wiedzy oraz dostępnych dokumentach programowych i nie stanowią opinii wiążącej. Informacje podane przez Infolinię PARP mają charakter kierunkowy i nie stanowią oficjalnego stanowiska instytucji, a tym samym nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. PARP ani pracownicy PARP nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Jedyną podstawą ubiegania są o pomoc finansową i udzielenia pomocy finansowej są akty prawne powszechnie obowiązujące oraz dokumenty, w tym wytyczne, przyjęte przez właściwe instytucje i opublikowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.)Infolinia PARP udziela ogólnych informacji o możliwości uzyskania dofinansowania.
7. Konsultant analizuje przedstawione przez klienta informacje, dokonuje diagnozy potrzeb klienta i wskazuje ofertę PARP. Konsultant może poinformować klienta o:

 • konkursach, działaniach w ramach których istnieje możliwość dofinansowania projektu,
 • ogólnych warunkach, kryteriach oraz procedurach przyznawania dofinansowania wynikających z dokumentacji konkursowej,
 • możliwych źródłach i formach finansowania projektu,
 • możliwych kwotach dofinansowania,
 • możliwych intensywnościach dofinansowania,
 • tym jakie załączniki należy złożyć wraz z wnioskiem,
 • tym, gdzie znajduje się dokumentacja na stronie www.

8. Świadczone usługi mają na celu przedstawienie w sposób uporządkowany informacji na temat oferty, jak również przeanalizowanie pomysłu klienta w odniesieniu do obowiązujących w danym programie/działaniu/konkursie zasad.
9. Po konsultacji z Infolinią PARP klient podejmuje własną decyzję o ostatecznych działaniach.

Informowanie na etapie przygotowywania i składania wniosku

1. Konsultant udziela wyjaśnień wynikających z dokumentacji konkursowej dotyczących:

 • zasad obowiązujących w konkursie;
 • zapisów regulaminu konkursu;
 • zapisów kryteriów oceny projektów, gdzie przekaże klientowi wiedzę o konieczności spełnienia szeregu warunków, decydujących o skierowaniu wniosku do dalszej oceny;
 • zapisów instrukcji wypełniania wniosku, wskazując, co w danym punkcie wniosku powinno być wpisane;,
 • wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem;
 • zapisów umowy o dofinansowanie dotyczących zasad rozliczania projektu; składania wniosków o płatność;
 • zapisów dodatkowych dokumentów konkursowych;
 • zasad wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych programowych;
 • wstępnych kwalifikowalności kosztów.

2. Konsultant udziela ogólnych informacji odnośnie zasad pracy Lokalnym Systemie Informatycznym 1420 (LSI 1420), zwanym generatorem wniosków, czy też podstawowych wyjaśnień związanych z wypełnianiem wniosku w LSI 1420.
3. Rejestracja w LSI 1420 odbywa się zgodnie z Regulaminem LSI 14020. Pomoc przy logowaniu i rejestracji znajduje się na kanale Youtube PARP.
4. Błędy techniczne dotyczące generatora wniosków, należy zgłaszać za pośrednictwem opcji Zgłoś problem techniczny. Tylko takie zgłoszenia są przyjmowane i rozpatrywane.
5. Po zalogowaniu się do LSI 1420 dostępne są materiały pomocnicze, tj. Instrukcja użytkownika wewnętrznego systemu informatycznego LSI1420.
6. Konsultant nie dokonuje oceny projektu, zatem nie może dokonać kwalifikowalności kosztów projektu czy ocenić spełnienia danego kryterium.

Informowanie o etapie oceny wniosku 

1. Konsultant przekazuje informacje dotyczące oceny wniosku wynikające z dokumentacji, które odpowiadają na pytania

 • jak długo trwa ocena złożonego wniosku,
 • jaki jest tryb oceny wniosku,
 • kiedy i jak wnioskodawca zostanie poinformowany o ocenie wniosku.

2. Konsultant nie poinformuje wnioskodawcy, o tym na jakim etapie jest złożony przez Wnioskodawcę wniosek.
3. Infolinia PARP nie jest włączona w proces oceny i nie może informować o ocenie danego projektu.
4. Telefonicznie nie są udzielane żadne informacje na temat oceny złożonego wniosku.
5. Infolinia PARP nie udziela wyjaśnień dotyczących wniosków będących w procesie oceny wynikających z wezwania do wyjaśnień czy uzupełnień.

Informowanie o etapie realizacji projektu

1. Konsultant udziela wyjaśnień wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie.
2. Konsultant może jedynie wskazać, iż np.: w umowie o dofinansowanie zawarte są informacje tj.: dotyczące rozliczania projektu, zmian wprowadzanych do projektu, form wnoszonego zabezpieczenia.
3. Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie, mają obowiązek kierować do opiekuna projektu kwestie związane z realizacją, rozliczaniem czy zmianami wprowadzanymi do projektu.
4. Infolinia PARP nie posiada wiedzy na temat podpisanych umów i realizowanych projektów.

Zakres usług, które nie są świadczone przez Infolinię PARP

 1. Infolinia PARP nie świadczy usług doradczych, a jedynie informacyjne.
 2. Infolinia PARP nie dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków.
 3. Infolinia PARP nie dokonuje weryfikacji kryteriów oceny projektów pod kątem ich spełnienia. Może to zrobić jedynie Komisja Oceny Projektów (KOP).
 4. Infolinia PARP nie dokonuje oceny w zakresie otrzymania dofinansowania w danym projekcie. Wskazuje możliwe ścieżki uzyskania wsparcia. Może wskazać zapisy dokumentacji, na podstawie których KOP dokona weryfikacji.
 5. Infolinia PARP nie wypełnia tabel finansowych oraz innych załączników dokumentacji konkursowej.
 6. Infolinia PARP nie dokonuje oceny statusu MŚP. Może wskazać, co należy zweryfikować i na podstawie których dokumentów się to odbywa.
 7. Infolinia PARP nie informuje o tym, na jakim etapie jest ocena wniosku. Może wskazać jak długo trwa ocena wniosku, zgodnie z dokumentacją.

Pozostałe kompetencje Infolinii PARP

 1. W przypadku, jeśli konsultant nie jest w stanie udzielić odpowiedzi podczas rozmowy telefonicznej, może poprosić o przesłanie pytania drogą e-mailową bądź zaproponować kontakt z ekspertem podczas telefonicznego dyżuru eksperta (informacje o tym czy i kiedy dyżur jest prowadzony i pod jakim numerem telefonu dostępne są w zakładce Kontakt).
 2. W przypadku, jeśli konsultant nie jest w stanie udzielić odpowiedzi podczas konsultacji LiveChat, FB Messenger może poinformować klienta, że zadane przez niego pytanie wymaga konsultacji merytorycznej a odpowiedź uzyska drogą mailową.
 3. Pytania mailowe mogą wymagać konsultacji z właściwą komórką organizacyjną PARP.
  W  takim przypadku klient zostanie poinformowany, iż pytanie zostało skierowane do konsultacji właściwej komórki organizacyjnej PARP, zajmującej się działaniem/poddziałaniem. Wówczas klient otrzyma stosowne powiadomienie drogą elektroniczną na przesłany adres, z którego skierował pytanie.

Postanowienia końcowe

 1. Zakres obowiązuje od dnia publikacji na parp.gov.pl.
 2. PARP zastrzega możliwość zmiany Zakresu.