Struktura organizacyjna PARP

W skład PARP wchodzi 20 komórek organizacyjnych. Kontrolę nad całością prac Agencji sprawuje Prezes, a nadzór nad działaniami PARP - Rada Nadzorcza.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Kierownictwo PARP

 

Kontrolę nad całością prac Agencji sprawuje Prezes. Prezes oraz Zastępcy Prezesa są upoważnieni do składania oświadczeń woli i zawierania umów w imieniu Agencji, sprawują ponadto bezpośredni nadzór merytoryczny i funkcjonalny nad realizacją zadań przez Departamenty i Biura. Skład Kierownictwa:

Do kompetencji kierownictwa PARP należy w szczególności: zatwierdzanie projektów dokumentów wdrożeniowych i sprawozdawczych; powoływanie komisji przetargowych i konkursowych oraz zatwierdzanie wyników postępowań prowadzonych przez te komisje, na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych Agencji; akceptowanie płatności; dysponowanie rachunkami bankowymi Agencji na podstawie odrębnych upoważnień Prezesa; wydawanie wytycznych i poleceń służbowych dyrektorom Departamentów/Biur.

Rada Nadzorcza

 

Nadzór nad działaniami PARP sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzą przedstawiciele kluczowych dla rozwoju gospodarczego ministerstw, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców.

Biura i departamenty

 

W skład PARP wchodzi 20 komórek organizacyjnych:

Departament Koordynacji Wdrażania Programów - tel. 22 432 71 48

1. Departament Koordynacji Wdrażania Programów odpowiada za koordynację działań związanych z pełnieniem przez Agencję roli instytucji pośredniczącej i instytucji wdrażającej (instytucji pośredniczącej II stopnia) w programach realizowanych przez Agencję oraz roli operatora w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG, w tym w szczególności:

1) opracowuje standardowe rozwiązania i koordynuje ich spójne stosowanie w programach realizowanych przez Agencję, w tym w zakresie projektów pozakonkursowych;
2) koordynuje proces uzgadniania i podpisywania porozumień programowych oraz ich aneksowania;
3) koordynuje uczestnictwo Agencji w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów programowych, wytycznych i aktów prawnych dotyczących realizowanych programów operacyjnych;
4) prowadzi nabór i nadzoruje współpracę z ekspertami uczestniczącymi w ocenie projektów;
5) sporządza deklaracje wydatków, prognozy wydatków, a także wykonuje zadania z zakresu monitorowania i sprawozdawczości z realizowanych działań;
6) realizuje zadania instytucji pośredniczącej dla projektów pozakonkursowych realizowanych przez Agencję w ramach POWER w zakresie powierzonym przez Instytucję Zarządzającą;
7) koordynuje współpracę Agencji z regionalnymi instytucjami finansującymi, w tym prowadzi sprawy związane z zapewnianiem finansowania tych instytucji w związku z realizacją zadań powierzonych im przez Agencję;
8) koordynuje system wsparcia użytkowników Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w Agencji;
9) prowadzi nadzór merytoryczny nad lokalnym systemem informatycznym (LSI);
10) koordynuje prace Komitetu Jakości i Wdrażania Programów, który realizuje w szczególności zadania dotyczące zatwierdzania koncepcji instrumentów wsparcia i ich monitorowania na poszczególnych etapach wdrażania;
11) prowadzi rejestr podmiotów, które w sposób istotny naruszyły umowę zawartą z Agencją wskazanych w art. 6b ustawy;
12) uczestniczy w przygotowaniu rocznego planu działania Agencji oraz kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji planu działania.

2. Departament Koordynacji Wdrażania Programów zarządza procedurami w Agencji oraz prowadzi bazę aktów wewnętrznych w zakresie procedur.

Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw - tel. 22 432 82 08

Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw i ich powiązań na rynkach międzynarodowych, w tym w szczególności zadań Agencji jako instytucji pośredniczącej  dla  Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój 2014–2020 (POIR) i Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), w zakresie:

 • poddziałania 2.3.3 POIR Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych,
 • poddziałania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL,
 • działania 1.2 POPW Wsparcie internacjonalizacji MŚP;

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości - tel. 22 432 71 02

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości odpowiada za realizację zadań w zakresie prowadzenia Centrum Rozwoju MŚP oraz współpracy międzynarodowej w obszarze przedsiębiorczości, w tym w szczególności:

1) prowadzi Centrum Rozwoju MŚP poprzez integrację i rozwój świadczonych usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych na rzecz MŚP;
2) prowadzi punkt informacyjny dotyczący międzynarodowych zamówień publicznych;
3) koordynuje pracę konsorcjum Central Poland – Business Support Network i pełni rolę Ośrodka Enterprise Europe Network;
4) uczestniczy w realizacji programu wieloletniego Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE, wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021 poprzez udzielanie pomocy finansowej na działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej;
5) wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), w zakresie:

 • poddziałania 3.3.2 POIR Branżowy program promocji branży IT/ICT,
 • działania 4.3 POWER Współpraca międzynarodowa - Next Step Poland;

6) uczestniczy w realizacji III edycji Funduszy Norweskich i EOG;
7) wdraża międzynarodowe projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, współpracy bilateralnej oraz wsparcia zagranicznych organizacji otoczenia biznesu, promocji kontaktów gospodarczych;
8) współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości i innowacyjności.

Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach - tel. 22 432 82 58

Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania wdrażania innowacji, w tym wyników prac badawczo – rozwojowych i projektów wzorniczych w przedsiębiorstwach, w tym w szczególności:

1) zadań Agencji jako instytucji pośredniczącej dla Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój 2014–2020 (POIR) i Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), w zakresie:

 • działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję,
 • poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP,
 • poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek;

2) uczestniczy w realizacji III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Departament Usług Proinnowacyjnych - tel. 22 432 71 10

Departament Usług Proinnowacyjnych odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach poprzez zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do proinnowacyjnych usług, w tym w szczególności:

1) wykonuje zadania Agencji jako instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (POIR), w zakresie poddziałań:

• 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP,
• 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP,
• 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej,
• 2.3.5 Design dla przedsiębiorców;

2) wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta projektów pozakonkursowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w zakresie poddziałania 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, w zakresie wdrażania instrumentów pilotażowych w obszarze właściwości Departamentu, tj.:
• Granty dla „Seal of Excellence”,
• Granty na dizajn;

3) uczestniczy w realizacji III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Departament Rozwoju Startupów - tel. 22 432 70 19

Departament Rozwoju Startupów odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz tworzenia korzystnego systemu finansowania przedsiębiorców, jak również współpracuje i animuje ekosystem startupowy w Polsce oraz współpracuje w tym zakresie z instytucjami międzynarodowymi, w tym w szczególności:

1) wykonuje zadania Agencji jako instytucji pośredniczącej dla Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Polska Wschodnia 2014-2020, w zakresie poddziałań:

 • 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów,
 • 1.1.2 POPW Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej,
 • 2.5 POIR Programy akceleracyjne,
 • 3.1.5 POIR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock;

2) wykonuje zadania Agencji jako podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe, w szczególności w ramach poddziałania 3.1.3 POIR Fundusz Pożyczkowy Innowacji;
3) wykonuje zadania beneficjenta projektu systemowego Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013;
4) Departament Rozwoju Startupów wykonuje zadania beneficjenta projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), w zakresie:

 • poddziałania 2.4.1.POIR Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB,
 • działania 4.3 POWER Współpraca międzynarodowa - Next Step Poland;

5) uczestniczy w realizacji programu wieloletniego Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE, wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021 poprzez udzielanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów krajowych ośrodkom Enterprise Europe Network w części nieobjętej finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej;
6) wykonuje zadania Agencji określone w przepisach rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi w zakresie pożyczek.

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach - tel. 22 432 85 63

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju potencjału kadr w przedsiębiorstwach, prowadzenia bazy usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników, w tym w szczególności:

1) wykonuje zadania Agencji jako instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 (POWER) w zakresie działań:

 • 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typ 1,2 i 3),
 • 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych (typ 1b),
 • 2.21. Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (typ 1, 3, 4 i 5);

2) wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta projektów pozakonkursowych w ramach następujących działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (POWER):

 • 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników,
 • 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych (typ 1a i 2),
 • 2.21. Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (typ 2);

3) wdraża międzynarodowe projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności na rzecz wspierania firm w trudnościach (Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME);
4) uczestniczy w realizacji zadań Centrum Rozwoju MŚP w szczególności w zakresie wspierania zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwoju kompetencji pracowników.

Departament Projektów Infrastrukturalnych - tel. 22 432 80 46

Departament Projektów Infrastrukturalnych odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju regionalnego, w tym w szczególności wykonuje zadania Agencji jako instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w zakresie następujących działań i poddziałań:

1) 2.1 Zrównoważony transport miejski,
2) 2.2 Infrastruktura drogowa,
3) 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Departament Analiz i Strategii - tel. 22 432 70 21

Departament Analiz i Strategii odpowiada za prowadzanie badań, analiz i ewaluacji programów oraz przygotowanie prognoz i rekomendacji, w tym w szczególności:

1) bada rolę przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich oraz rolę instytucji otoczenia biznesu, w tym analizuje bariery ich rozwoju i przygotowuje rekomendacje działań wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność;
2) przeprowadza ewaluację programów wsparcia realizowanych przez Agencję oraz współpracuje z innymi instytucjami w zakresie ewaluacji;
3) opracowuje założenia do programów wsparcia finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, w tym propozycje nowych instrumentów dla MŚP;
4) opracowuje dokumenty strategiczne Agencji oraz uczestniczy w przygotowaniu rocznego planu działania Agencji;
5) gromadzi i udostępnia dane na temat programów pomocowych;
6) opiniuje dokumenty rządowe i unijne z obszaru przedsiębiorczości i innowacyjności.

Departament Analiz i Strategii wykonuje zadania beneficjenta projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), w zakresie:

1) poddziałania 2.4.1.POIR Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB;
2) poddziałania 2.4.2 POIR Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji;
3) działania 4.3 POWER Współpraca międzynarodowa - Next Step Poland.

Departament Komunikacji i Marketingu - tel. 22 432 71 45

Departament Komunikacji i Marketingu odpowiada za dostęp do informacji o programach wdrażanych przez Agencję oraz za promocję tych programów, dbając o pozytywny wizerunek Agencji, w tym w szczególności:

1) opracowuje roczne plany promocji;
2) przygotowuje i nadzoruje realizację kampanii promocyjnych;
3) prowadzi strony internetowe Agencji, Intranet;
4) prowadzi profile Agencji w mediach społecznościowych;
5) przygotowuje materiały multimedialne;
6) wydaje publikacje książkowe, druki informacyjne i materiały promocyjne;
7) obsługuje patronaty Agencji i organizuje wydarzenia specjalne;
8) prowadzi Informatorium PARP;
9) współpracuje ze środkami masowego przekazu, organizuje konferencje prasowe oraz  przygotowuje materiały prasowe i komunikaty dla mediów;
10) rozlicza obsługiwane działania i opracowuje dane niezbędne do przygotowania sprawozdań.

Departament Finansowo-Księgowy - tel. 22 432 80 60

Departament Finansowo-Księgowy odpowiada za gospodarkę finansową oraz rachunkowość Agencji i realizuje zadania związane z tworzeniem i monitoringiem planu finansowego, zarządzaniem środkami finansowymi, w tym w szczególności:

1) opracowuje projekty planów finansowych Agencji oraz projekty ich zmian, a także ustala limity zaciągania zobowiązań i wydatków;
2) prowadzi comiesięczny monitoring i bieżące analizy wykonywania zatwierdzonych planów finansowych Agencji oraz w oparciu o ewidencję księgową sporządza sprawozdania z realizacji tych planów;
3) sporządza sprawozdania finansowe i inne sprawozdania o charakterze finansowym wynikające z przepisów prawa, w tym na potrzeby rachunkowości budżetowej i statystyki publicznej;
4) zarządza środkami pieniężnymi Agencji, w tym przygotowuje i przekazuje właściwym organom zapotrzebowania na środki finansowe, składa zlecenia płatności i dokonuje płatności, również kasowych;
5) monitoruje stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Agencji, obsługuje sprawy zajęć rachunków Agencji dokonywanych przez organy egzekucyjne, sprawy związane z obsługą rachunków bankowych, przeprowadzaniem rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków i lokowania wolnych środków;
6) przyjmuje gwarancje, weksle, oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz prowadzi rejestr tych zabezpieczeń;
7) zarządza należnościami Agencji, w szczególności rozlicza wpłaty i zwroty dokonane przez beneficjentów, prowadzi ewidencję należności, monitoruje stan należności i udziela informacji o stanie zadłużenia poszczególnych podmiotów na wniosek komórek organizacyjnych, potwierdza salda z beneficjentami/kontrahentami;
8) wykonuje obowiązki Agencji w sprawach podatkowych, w tym sporządza informacje i deklaracje podatkowe, wystawia faktury i noty;
9) prowadzi sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji, dotyczące niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, w tym wystawia tytuły wykonawcze, monitoruje stan należności i wykonuje inne obowiązki wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz prowadzi ewidencję tytułów wykonawczych i współpracuje z organami egzekucyjnymi;
10) obsługuje sprawy zajęć wierzytelności beneficjentów i innych kontrahentów wobec Agencji, w tym udziela informacji i wyjaśnień organom egzekucyjnym;
11) prowadzi ewidencję księgową zdarzeń gospodarczych;
12) przeprowadza kontrolę finansową dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
13) rozlicza krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Departament Finansowo-Księgowy wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta pomocy technicznej w ramach realizowanych programów operacyjnych.

Departament Kontroli - tel. 22 432 88 78

Departament Kontroli odpowiada za wykonywanie zadań Agencji jako instytucji pośredniczącej (instytucji pośredniczącej II stopnia) w zakresie kontroli w programach operacyjnych i kontroli w innych wdrażanych przez Agencję programach oraz za wydawanie przez Agencję decyzji administracyjnych w sprawach odzyskiwania należności, w tym w szczególności:

1) opracowuje roczne plany kontroli;
2) opracowuje metodyki doboru próby do kontroli;
3)  prowadzi kontrole projektów beneficjentów w celu zapewnienia, że wydatki w ramach zadań publicznych realizowanych przez Agencję ponoszone są zgodnie z prawem oraz z zasadami unijnymi i krajowymi, obejmujące: kontrole w miejscu realizacji projektu, w tym również po zakończeniu realizacji projektu, kontrole krzyżowe, kontrole na zakończenie realizacji, kontrole trwałości;
4) sporządza dokumentację kontroli, w tym protokoły z oględzin, notatki z innych czynności kontrolnych i informacje pokontrolne oraz formułuje i nadzoruje realizację zaleceń pokontrolnych;
5) sprawuje nadzór nad jakością pracy wykonawców zewnętrznych w zakresie kontroli projektów poprzez udział w charakterze obserwatora w kontrolach prowadzonych przez wykonawców, weryfikację dokumentacji z kontroli sporządzonej przez wykonawców, prowadzenie rekontroli projektów;
6) sprawuje nadzór merytoryczny nad regionalnymi instytucjami finansującymi w zakresie monitorowania trwałości projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
7) prowadzi postępowania administracyjne i wydaje decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w sprawach należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz ulg w spłacie zobowiązań z tytułu tych należności, w zakresie w jakim Agencji powierzono kompetencje do ich wydawania na podstawie porozumienia lub umowy o realizacji zadań publicznych zawartych na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub ustawy wdrożeniowej;
8) prowadzi rejestr decyzji administracyjnych;
9) prowadzi rejestr nieprawidłowości i raportuje o nieprawidłowościach w programach realizowanych przez Agencję oraz koordynuje i opracowuje procedury w tym zakresie.

Biuro Prezesa - tel. 22 432 71 20

Biuro Prezesa odpowiada za wsparcie Prezesa w zakresie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej oraz odpowiada za organizacyjną obsługę Prezesa, Zastępców Prezesa i Rady Nadzorczej, w tym w szczególności:

1) opracowuje i aktualizuje roczne plany działania Agencji, monitoruje ich wykonywanie poprzez przygotowanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji tych planów;
2) dostarcza niezbędnych informacji na potrzeby przygotowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
3) opracowuje i odpowiada za wdrażanie metodologii i kultury zarządzania projektami w Agencji;
4) koordynuje wdrażanie projektów realizowanych w Agencji;
5) koordynuje system zarządzania ryzykiem oraz zadania z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym;
6) koordynuje system zarządzania ciągłością działania Agencji;
7) zarządza bezpieczeństwem informacji, w tym zapewnia ochronę informacji niejawnych i danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa;
8) koordynuje udostępnianie informacji sektora publicznego w Agencji w zakresie wymaganym przepisami prawa;
9) koordynuje udzielanie pomocy organom bezpieczeństwa państwa, ochrony prawa i kontroli w zakresie działalności Agencji;
10) prowadzi sekretariat Kierownictwa;
11) prowadzi bazę aktów wewnętrznych Agencji z zakresie pełnomocnictw, upoważnień, zarządzeń i decyzji organizacyjnych Prezesa.

Biuro Zarządzania Kadrami - tel. 22 432 89 84

Biuro Zarządzania Kadrami odpowiada za zapewnienie realizacji w Agencji określonej przez Prezesa polityki personalnej oraz za wykonywanie wynikających z przepisów prawa pracy obowiązków Agencji jako pracodawcy.

Biuro Administracji - tel. 22 432 80 69

Biuro Administracji odpowiada za sprawowanie właściwego zarządu majątkiem i obsługę administracyjną Agencji.

Biuro Prawne - tel. 22 432 89 25

Biuro Prawne odpowiada za zapewnienie sprawnej obsługi prawnej Agencji, z wyłączeniem spraw zamówień publicznych.

Biuro Zamówień Publicznych - tel. 22 432 86 62

Biuro Zamówień Publicznych odpowiada za organizacyjną i prawną obsługę zamówień publicznych udzielanych z zastosowaniem i bez zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Biuro Informatyki - tel. 22 432 89 11

Biuro Informatyki odpowiada za budowę, rozwój, modyfikację, integrację, wdrażanie oraz utrzymywanie infrastruktury i systemów informatycznych potrzebnych do obsługi zadań realizowanych przez Agencję z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości działania środowiska informatycznego.

Biura Zarządzania Jakością - tel. 22 432 84 06

Biuro Zarządzania Jakością odpowiada za wdrożenie i utrzymanie mechanizmów zapewniających stałą poprawę jakości usług świadczonych przez Agencję, w sposób zgodny z oczekiwaniami interesariuszy i zadaniami Agencji.

Biuro Audytu Wewnętrznego - tel. 22 432 85 33

Biuro Audytu Wewnętrznego odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych, w tym za systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz wykonywanie usług i czynności doradczych w Agencji i w podmiotach wykonujących zadania delegowane.

System Zarządzania w PARP

 

 

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Działaniom Nieetycznym

 • W PARP obowiązuje System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Działaniom Nieetycznym, którego celem jest wdrożenie i utrzymanie rozwiązań m.in. w zakresie zapobiegania i wykrywania korupcji oraz propagowanie możliwie najwyższych standardów etycznych.
 • Zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym i działaniom nieetycznym jest obowiązkiem wszystkich pracowników PARP, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i podczas kontaktów z interesariuszami działań Agencji.

Panteon Administracji Polskiej

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została Laureatem konkursu Panteon Administracji Polskiej, organizowanego przez biuro Geoland.
 • Przedmiotem Konkursu były zastosowane w praktyce przedsięwzięcia służące poprawie jakości pracy instytucji, w szczególności nowatorskie i wysoko efektywne rozwiązania organizatorskie, długoterminowe działania skierowane na poprawę jakości usług oraz działania wspomagające samodoskonalenie instytucji oraz jej pracowników.
 • Przyznawana nagroda jest uhonorowaniem działań na rzecz samodoskonalenia instytucji wchodzących w skład szeroko pojętej administracji.
id: 5286