Struktura organizacyjna PARP

W skład PARP wchodzi 21 komórek organizacyjnych. Kontrolę nad całością prac Agencji sprawuje Prezes, a nadzór nad działaniami PARP Rada Nadzorcza.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Kierownictwo PARP

 

Kontrolę nad całością prac Agencji sprawuje Prezes. Prezes oraz Zastępcy Prezesa są upoważnieni do składania oświadczeń woli i zawierania umów w imieniu Agencji, sprawują ponadto bezpośredni nadzór merytoryczny i funkcjonalny nad realizacją zadań przez Departamenty i Biura. Skład Kierownictwa:

Do kompetencji kierownictwa PARP należy w szczególności: zatwierdzanie projektów dokumentów wdrożeniowych i sprawozdawczych; powoływanie komisji przetargowych i konkursowych oraz zatwierdzanie wyników postępowań prowadzonych przez te komisje, na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych Agencji; akceptowanie płatności; dysponowanie rachunkami bankowymi Agencji na podstawie odrębnych upoważnień Prezesa; wydawanie wytycznych i poleceń służbowych dyrektorom Departamentów/Biur.

Rada Nadzorcza

 

Nadzór nad działaniami PARP sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzą przedstawiciele kluczowych dla rozwoju gospodarczego Ministerstw: Rozwoju i Finansów, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców.

Biura i departamenty

 

W skład PARP wchodzi 21 komórek organizacyjnych:

Departament Koordynacji Wdrażania Programów - tel. 22 432 71 48

Departament Koordynacji Wdrażania Programów odpowiada za koordynację działań związanych z pełnieniem przez Agencję roli instytucji pośredniczącej oraz instytucji wdrażającej (instytucji pośredniczącej II stopnia) w programach realizowanych przez Agencję, w tym w szczególności:

1) opracowuje standardowe rozwiązania i koordynuje ich spójne stosowanie w programach realizowanych przez Agencję;
2) opracowuje i wdraża zasady zarządzania projektami w Agencji;
3) koordynuje proces uzgadniania i podpisywania Porozumień programowych oraz ich aneksowania;
4) koordynuje uczestnictwo Agencji w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów programowych, wytycznych i aktów prawnych dotyczących realizowanych programów operacyjnych;
5) prowadzi nabór i nadzoruje współpracę z ekspertami uczestniczącymi w ocenie projektów;
6) sporządza deklaracje wydatków, prognozy wydatków, a także wykonuje zadania z zakresu monitorowania i sprawozdawczości z realizowanych działań;
7) realizuje zadania instytucji pośredniczącej dla projektów pozakonkursowych realizowanych przez Agencję w ramach POWER w zakresie powierzonym  przez Instytucję Zarządzającą;
8) koordynuje współpracę Agencji z regionalnymi instytucjami finansującymi, w tym prowadzi sprawy związane z zapewnianiem finansowania kosztów ponoszonych przez te instytucje w związku z realizacją zadań powierzonych im przez Agencję;
9) koordynuje system wsparcia użytkowników Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w Agencji;
10) prowadzi nadzór merytoryczny nad lokalnym systemem informatycznym (LSI);
11) koordynuje prace zespołu roboczego ds. analizy wyników konsultacji w zakresie dokumentacji konkursowej, w tym kryteriów wyboru projektów;
12) prowadzi rejestr podmiotów, które w sposób istotny naruszyły umowę zawartą z Agencją wskazanych w art. 6b ustawy;
13) uczestniczy w przygotowaniu rocznego Planu Działania PARP.

Departament Koordynacji Wdrażania Programów zarządza procedurami w Agencji oraz prowadzi bibliotekę procedur w formie elektronicznej oraz obsługuje w tym zakresie intranetowe strony informacyjne  w zakresie procedur.

Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw - tel. 22 432 82 08

Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw i ich powiązań na rynkach międzynarodowych, w tym w szczególności:

1) zadań Agencji jako instytucji pośredniczącej  dla  Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój 2014–2020 (PO IR) i Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW), w zakresie:

 • poddziałania 2.3.3 PO IR Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych,
 • poddziałania 3.3.3 PO IR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL,
 • działania 1.2 PO PW Wsparcie internacjonalizacji MŚP;

2) zadań Agencji jako beneficjenta projektu pozakonkursowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB w zakresie wdrażania instrumentów pilotażowych w obszarze tematycznym Departamentu;

Departament Promocji Gospodarczej - tel. 22 432 71 02

Departament Promocji Gospodarczej odpowiada za realizację zadań z zakresu współpracy międzynarodowej i wspierania promocji gospodarczej,  w tym w szczególności:

1) wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta projektu pozakonkursowego w ramach poddziałania: 3.3.1 POIR Polskie Mosty Technologiczne, oraz 3.3.2 POIR Branżowy program promocji branży IT/ICT;
2) prowadzi obsługę Sekretariatu Rady Biznesu Państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chin (Rada Biznesu 16+1) oraz reprezentuje w niej Agencję;
3) reprezentuje Agencję w pracach międzynarodowych komisji do spraw współpracy gospodarczej, organach konsultacyjnych i doradczych zajmujących się promocją gospodarczą i rozwojem eksportu oraz organizacji międzynarodowych;
4) organizuje przedsięwzięcia informacyjne, promocyjne i kooperacyjne w kraju i za granicą, w szczególności w ramach projektów międzynarodowych;
5) koordynuje pracę konsorcjum Enterprise Europe Network – Central Poland i pełni rolę Ośrodka Enterprise Europe Network;
6) prowadzi punkt informacyjny dotyczący międzynarodowych zamówień publicznych;
7) realizuje projekty z zakresu pomocy technicznej, wymiany doświadczeń oraz pomocy rozwojowej, w szczególności określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2015 r. poz.2012);
8) współpracuje z organami administracji publicznej oraz instytucjami otoczenia biznesu, w tym w zakresie obsługi wizyt zagranicznych.

Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach - tel. 22 432 82 58

Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania wdrażania innowacji, w tym wyników prac badawczo–rozwojowych i projektów wzorniczych w przedsiębiorstwach, w tym w szczególności:

1) zadań Agencji jako instytucji pośredniczącej  dla  Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój 2014–2020 (PO IR) i Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW), w zakresie:

 • działania 1.4 PO PW Wzór na konkurencję,
 • poddziałania 1.3.1 PO PW Wdrażanie innowacji przez MŚP,
 • poddziałania 3.2.1 PO IR Badania na rynek;

2) zadań Agencji jako beneficjenta projektu pozakonkursowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), poddziałanie 2.4.1. Centrum analiz
i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB w zakresie wdrażania instrumentów pilotażowych w obszarze właściwości Departamentu.

Departament Usług Proinnowacyjnych - tel. 22 432 71 10

Departament Usług Proinnowacyjnych odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach, w tym w szczególności:

1) wykonuje zadania Agencji jako instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), w zakresie poddziałań:

 • 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP,
 • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP,
 • 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej;

2) wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta projektów pozakonkursowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w zakresie poddziałania 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, w zakresie wdrażania instrumentów pilotażowych w obszarze właściwości Departamentu, tj.:

 • Granty dla „Seal of Excellence”,
 • Granty na dizajn;

3) realizuje zadania związane z monitorowaniem trwałości i rozliczeniem programu pilotażowego „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Departament Rozwoju Start-upów - tel. 22 432 70 19

Departament Rozwoju Startupów odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz tworzenia korzystnego systemu finansowania przedsiębiorców, jak również współpracuje i animuje ekosystem startapowy w Polsce oraz współpracuje w tym zakresie z instytucjami międzynarodowymi, a w szczególności:

1)  wykonuje zadania Agencji jako instytucji pośredniczącej dla Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Polska Wschodnia 2014-2020, w zakresie poddziałań:

 • 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów,
 • 1.1.2 POPW Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej,
 • 3.1.5 POIR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock;

2) wykonuje zadania Agencji jako podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe w ramach poddziałania 3.1.3  POIR Fundusz Pożyczkowy Innowacji;
3) wykonuje zadania beneficjenta projektu systemowego Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013;
4) wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta projektu pozakonkursowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podziałanie 2.4.1. Centrum analiz
i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB w zakresie wdrażania instrumentów pilotażowych w obszarze właściwości Departamentu;
5) realizuje program wieloletni Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE, wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021, w tym w szczególności:

 • finansuje działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej,
 • udziela pomocy finansowej krajowym ośrodkom Enterprise Europe Network na pokrycie kosztów w części nieobjętej finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej;

6) wykonuje zadania Agencji określone w przepisach rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi w zakresie pożyczek.

Departament Usług Rozwojowych - tel. 22 432 85 26

Departament Usług Rozwojowych odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie obsługi rejestrów wspierających rozwój systemów kwalifikacji oraz usług wspierających rozwój, w tym usług dla przedsiębiorców i ich pracowników, a w szczególności:

1) wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta projektów pozakonkursowych w ramach następujących działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER):

 • 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników,
 • 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji;

2) prowadzi rejestr „Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, a w jego ramach rejestr „Krajowa Sieć Innowacji”, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy oraz prowadzi działania wspierające podmioty wpisane do tych rejestrów;
3) uczestniczy w realizacji rządowego programu „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych
i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013” oraz w innych programach i inicjatywach krajowych i międzynarodowych w zakresie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu;
4) inicjuje i koordynuje współpracę Agencji z urzędami marszałkowskimi na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach - tel. 22 432 85 63

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach odpowiada za realizację zadań publicznych  w zakresie rozwoju potencjału kadr w przedsiębiorstwach, w tym w szczególności:

1) wykonuje zadania Agencji jako instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w zakresie działania 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typy 1,2 i 3);
2) wykonuje zadania mające na celu dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców, w tym jako instytucja pośrednicząca i beneficjent projektów pozakonkursowych w ramach działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych (typy 1 i 2) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, w tym projektów finansowanych z programu Erasmus+;
3) prowadzi centrum wiedzy i mentoringu dla przedsiębiorców, w tym akademię MŚP.

Departament Projektów Infrastrukturalnych - tel. 22 432 80 46

Departament Projektów Infrastrukturalnych odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju regionalnego, w tym w szczególności wykonuje zadania Agencji jako instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w zakresie następujących działań i poddziałań:

1) 2.1 Zrównoważony transport miejski,
2) 2.2 Infrastruktura drogowa,
3) 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Departament Analiz i Strategii - tel. 22 432 70 21

Departament Analiz i Strategii odpowiada za prowadzanie badań, analiz i ewaluacji programów oraz przygotowanie strategii, prognoz i rekomendacji, w tym w szczególności:

1) bada rolę przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich oraz rolę instytucji otoczenia biznesu, w tym analizuje bariery ich rozwoju i przygotowuje rekomendacje działań wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność;
2) przeprowadza ewaluację programów wsparcia realizowanych przez  Agencję  oraz współpracuje z innymi instytucjami w zakresie ewaluacji;
3) opracowuje dokumenty strategiczne agencji oraz uczestniczy w przygotowaniu rocznego Planu Działania Agencji;
4) współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwija dialog
z partnerami społecznymi i gospodarczymi;
5) gromadzi i udostępnia dane na temat programów pomocowych;
6) opiniuje dokumenty rządowe i unijne z obszaru przedsiębiorczości i innowacyjności.

Departament Analiz i Strategii wykonuje zadania beneficjenta projektów pozakonkursowych w ramach następujących poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

1) 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB;
2) 2.4.2 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji;

Departament Komunikacji i Marketingu - tel. 22 432 71 45

Departament Komunikacji i Marketingu odpowiada za dostęp do informacji o programach wdrażanych przez Agencję oraz za promocję tych programów, dbając o pozytywny wizerunek Agencji, w tym w szczególności:

1) opracowuje roczne plany promocji;
2) przygotowuje i nadzoruje realizację kampanii promocyjnych;
3) prowadzi strony internetowe Agencji, portal www.expo.gov.pl, BIP, Intranet;
4) prowadzi profile Agencji w mediach społecznościowych;
5) przygotowuje materiały multimedialne;
6) wydaje publikacje książkowe, druki informacyjne i materiały promocyjne;
7) obsługuje patronaty Agencji i organizuje wydarzenia specjalne;
8) prowadzi Informatorium PARP;
9) współpracuje ze środkami masowego przekazu, organizuje konferencje prasowe oraz  przygotowuje materiały prasowe i komunikaty dla mediów;
10) rozlicza obsługiwane działania i opracowuje dane niezbędne do przygotowania sprawozdań.

Departament Finansowo-Księgowy - tel. 22 432 80 60

Departament Finansowo-Księgowy odpowiada za gospodarkę finansową oraz rachunkowość Agencji i realizuje zadania związane z tworzeniem i monitoringiem planu finansowego oraz planu wydatków, zarządzaniem środkami finansowymi, w tym w szczególności:

1) opracowuje projekty planów finansowych i planów wydatków Agencji oraz projekty ich zmian;
2) prowadzi comiesięczny monitoring i bieżące analizy wykonywania zatwierdzonych planów finansowych i planów wydatków Agencji oraz w oparciu o ewidencję księgową sporządza sprawozdania z realizacji tych planów;
3) zarządza środkami pieniężnymi Agencji, w tym przygotowuje i przekazuje właściwym organom zapotrzebowania na środki finansowe, ustala limity zaciągania zobowiązań
i limity płatności, składa zlecenia płatności i dokonuje płatności, również kasowych;
4) przyjmuje gwarancje, weksle, oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz prowadzi rejestr tych zabezpieczeń;
5) rozlicza wpłaty i zwroty dokonane przez beneficjentów, prowadzi ewidencję należności;
6) prowadzi sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji, dotyczące niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, w tym wystawia tytuły wykonawcze, monitoruje stan należności i wykonuje inne obowiązki wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz prowadzi ewidencję tytułów wykonawczych i współpracuje z organami egzekucyjnymi;
7) prowadzi ewidencję księgową zdarzeń gospodarczych;
8) przeprowadza kontrolę finansową dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych;
9) sporządza sprawozdania finansowe wynikające z przepisów prawa;
10) rozlicza krajowe i zagraniczne podróże służbowe;
11) realizuje inne zadania powierzone przez Prezesa Agencji.

Departament Finansowo-Księgowy wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta pomocy technicznej w ramach realizowanych programów operacyjnych.

Departament Kontroli - tel. 22 432 88 78

Departament Kontroli odpowiada za wykonywanie zadań Agencji jako instytucji pośredniczącej (instytucji pośredniczącej II stopnia) w zakresie kontroli w programach operacyjnych i  kontroli w innych wdrażanych przez Agencję programach oraz za wydawanie przez Agencję decyzji administracyjnych w sprawach odzyskiwania należności, w tym w szczególności:

1) opracowuje roczne plany kontroli;
2) opracowuje metodyki doboru próby do kontroli;
3)  prowadzi kontrole projektów beneficjentów w celu zapewnienia, że wydatki w ramach zadań publicznych realizowanych przez Agencję ponoszone są zgodnie z prawem oraz z zasadami unijnymi i krajowymi, obejmujące: kontrole w miejscu realizacji projektu,
w tym również po zakończeniu realizacji projektu, kontrole krzyżowe, kontrole na zakończenie realizacji, kontrole trwałości;
4) sporządza dokumentację kontroli, w tym protokoły z oględzin, notatki z innych czynności kontrolnych i informacje pokontrolne oraz formułuje i nadzoruje realizację zaleceń  pokontrolnych;.
1) prowadzi postępowania administracyjne i wydaje decyzje administracyjne, postanowienia
i zaświadczenia w sprawach należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ulg w spłacie zobowiązań z tytułu tych należności, w zakresie w jakim Agencji powierzono kompetencje do ich wydawania na podstawie porozumienia lub umowy o realizacji zadań publicznych zawartych na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub ustawy wdrożeniowej;
5) prowadzi rejestr decyzji administracyjnych;
6) prowadzi rejestr nieprawidłowości i raportuje o nieprawidłowościach w programach realizowanych przez Agencję oraz koordynuje i opracowuje procedury w tym zakresie.

Biuro Prezesa - tel. 22 432 71 20

Biuro Prezesa odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania Agencji oraz organizacyjną obsługę Prezesa, Zastępców Prezesa i Rady Nadzorczej, w tym w szczególności:

1) opracowuje roczne plany działania Agencji i zmiany tych planów, monitoruje wykonywanie przez Agencję zatwierdzonych planów działania oraz opracowanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności Agencji;
2) opracowuje i wdraża system informacji zarządczej, w tym procedury raportowania i monitorowania wyników;
3) zarządza ryzykiem i ciągłością działania Agencji;
4) przygotowuje projekty oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, o których mowa
w przepisie art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  i przedkłada je Prezesowi do podpisu;
5) nadzoruje realizację polityki antykorupcyjnej, przeciwdziałania nadużyciom, m.in. poprzez koordynację stosowania kodeksu etyki;
6) zarządza bezpieczeństwem informacji;
7)  koordynuje udostępnianie informacji publicznej w Agencji oraz prowadzi ewidencję rozstrzygnięć o odmowie udostępnienia informacji publicznej;
8) prowadzi sekretariat oraz organizuje obieg informacji i dokumentów w Agencji, w tym obsługę udziału członków kierownictwa w delegacjach krajowych i zagranicznych;
9) prowadzi rejestr pełnomocnictw i upoważnień;
10) prowadzi rejestr zarządzeń i decyzji organizacyjnych Prezesa;
11) współtworzy politykę informacyjną Agencji.

Biuro Zarządzania Kadrami - tel. 22 432 89 84

Biuro Zarządzania Kadrami odpowiada za zapewnienie realizacji w Agencji określonej przez Prezesa polityki personalnej oraz za wykonywanie wynikających z przepisów prawa pracy obowiązków Agencji jako pracodawcy.

Biuro Administracji - tel. 22 432 80 69

Biuro Administracji odpowiada za sprawowanie właściwego zarządu majątkiem i obsługę administracyjną Agencji.

Biuro Prawne - tel. 22 432 89 25

Biuro Prawne odpowiada za zapewnienie sprawnej obsługi prawnej Agencji, z wyłączeniem spraw zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Biuro Zamówień Publicznych - tel. 22 432 86 62

Biuro Zamówień Publicznych odpowiada za organizacyjną i prawną obsługę umów o dostawy, roboty budowlane i usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Biuro Informatyki - tel. 22 432 89 11

Biuro Informatyki odpowiada za budowę, rozwój, modyfikację, integrację, wdrażanie oraz utrzymywanie infrastruktury i systemów informatycznych potrzebnych do obsługi zadań realizowanych przez Agencję z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości działania środowiska informatycznego.

Biura Zarządzania Jakością - tel. 22 432 84 06

Biuro Zarządzania Jakością odpowiada za utworzenie, wdrożenie i utrzymanie mechanizmów zapewniających stałą poprawę jakości usług świadczonych przez Agencję, w sposób zgodny z oczekiwaniami interesariuszy  i strategią Agencji.

Biuro Audytu Wewnętrznego - tel. 22 432 85 33

Biuro Audytu Wewnętrznego odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym za systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz wykonywanie usług i czynności doradczych w Agencji i w podmiotach wykonujących zadania delegowane.

id: 5286