Pomiń nawigację

16 lipca 2020 r.

Wsparcie szyte na miarę – 25 mld zł dla dużych firm

Polski Fundusz Rozwoju przeznaczy 25 mld zł na pomoc dużym firmom dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii Covid-19. Przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z kilku instrumentów finansowych, a ich wnioski każdorazowo oceni zespół analityków i ekspertów. O udzieleniu pomocy zadecydują obiektywne kryteria, takie jak znaczenie dla gospodarki, wielkość zatrudnienia czy efektywność firmy. O szczegółach oferty dla dużych firm opowiedzieli eksperci PFR podczas webinarium odbywającego się w ramach cyklu „Tarcza Antykryzysowa dla biznesu”.

Tarcza dla dużych firm

Tarcza Finansowa PFR to element rządowej Tarczy Antykryzysowej, której łączna wartość finansowania wynosi100 mld zł (4,5% PKB). Połowa tego budżetu została przeznaczona na pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, 25 mld ma trafić do mikrofirm i taka sama kwota do największych podmiotów, które ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa. Duże firmy mogą liczyć na wsparcie w postaci trzech grup instrumentów: pożyczek płynnościowych, pożyczek preferencyjnych z elementem umorzenia oraz finansowania kapitałowego – albo w reżimie pomocy publicznej, albo na zasadach rynkowych. Proces ubiegania się o dofinansowanie dla dużych firm polega na szczegółowej analizie sytuacji firmy i indywidualnym podejściu do każdego wniosku.

– To przede wszystkim rozwiązanie szyte na miarę, które ma w sobie element ludzki. W każdym przypadku, firma aplikująca o wparcie w ramach Tarczy, będzie miała alokowany zespół analityczny. Po wstępnej analizie kompletności wniosków, zgłoszenie przygotowane przy wykorzystaniu naszej platformy internetowej, trafia do zespołu analityków. Oni z kolei sprawdzają je pod względem poprawności na bazie obiektywnych kryteriów. Należą do nich m.in.:  znaczenie dla gospodarki, wielkość zatrudnienia czy efektywność firmy. Jeśli przedsiębiorstwo pozytywnie przejdzie weryfikację, otrzymuje kontakt do ekspertów, którzy od tego momentu będą prowadzić wniosek – mówi Andrzej Kopyrski, Dyrektor Zarządzający, Polski Fundusz Rozwoju.

PFR przewiduje, że wnioski będą rozpatrywane bardzo szybko. W zależności od skomplikowania danej transakcji – proces od analizy wniosku do udzielenia finansowania nie powinien przekroczyć 6 tygodni. O udział w programach oferowanych w ramach „Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm” można ubiegać się przez formularz na stronie: www.pfrsa.pl/tarcza250.  Wnioski do wszystkich instrumentów przyjmowane będą do 31 grudnia 2020 roku, a wypłaty środków będą realizowane do 31 grudnia 2021 r.

Dla kogo pomoc?

Z Tarczy Finansowej PFR mogą skorzystać zarejestrowane w Polsce przedsiębiorstwa duże (zatrudniające więcej niż 249 pracowników lub posiadające obrót przekraczający 50 mln EUR, przy sumie bilansowej za 2019 r. przekraczającej 43 mln EUR) oraz małe i średnie firmy, jeśli wcześniej wyczerpały już maksymalnie możliwości otrzymania finansowania z programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP i spełniają narzucone przez PFR kryteria. Te dla sektora MŚP oznaczają poziom zatrudnienia w firmie powyżej 150 pracowników, roczny obrót za 2019 r. przekraczający 100 mln zł i lukę finansową zgodnie z projekcjami przekraczającą 3,5 mln zł. Wszyscy beneficjenci Tarczy dla Dużych Firm PFR muszą prowadzić działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r., nie mogą być w trakcie likwidacji oraz mieć otwartego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Ponadto nie mogą także zalegać z płatnościami podatków i składek.

Oprócz tych wspomnianych już warunków, wszystkie firmy muszą spełniać przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
zanotować spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;

utracić zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;

 zanotować brak płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;

utracić dostęp do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego;

 uczestniczyć w Programach Sektorowych w związku z COVID-19.

Szczegółowe kryteria dla firm znajdują się w Regulaminach poszczególnych programów.

Pożyczki płynnościowe

Pierwszym z dostępnych instrumentów są pożyczki płynnościowe. Mogą być one udzielane w kwocie do 1 mld zł na okres 4 lat i nie podlegają umorzeniu. Wysokość pożyczki jest ustalana indywidualnie z beneficjentem w oparciu o zapotrzebowanie na kapitał obrotowy firmy. Jak podkreślił ekspert PFR, różny może być także poziom oprocentowania – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i czasu finansowania – może się wahać od 1,25% w pierwszym roku do 2,75% w ostatnim. Z udzielonej pożyczki będzie można sfinansować koszty bieżącej działalności firmy - wynagrodzenia, zobowiązania handlowe, zakupy towarów i materiałów lub pokryć wydatki związane z wytworzeniem produktów lub usług. Trzeba jednak będzie pamiętać o obowiązujących limitach finansowania – związanych z kosztami wynagrodzeń oraz obrotami pożyczkobiorcy za poprzednie lata, wynikających ze sprawozdań finansowych. Polski Fundusz Rozwoju planuje wypłacić pierwsze pożyczki do końca roku.

Pożyczki preferencyjne

Do 31 grudnia 2020 roku będzie można ubiegać się również o pożyczkę preferencyjną. Czym różni się ona od pożyczki płynnościowej? Pożyczkę na preferencyjnych warunkach będą mogły otrzymać te przedsiębiorstwa, które poniosły bezpośrednią szkodę wynikającą z pandemii COVID-19, w szczególności na skutek zaprzestania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej m.in. w wyniku decyzji administracyjnej związanej z restrykcjami sanitarnymi, poddania pracowników kwarantannie czy też niedostępności kluczowych dostaw towarów. Na podstawie tych przesłanek zostanie określona kwota Szacowanej Szkody COVID-19, która będzie stanowiła limit finansowania preferencyjnego. Wysokość pożyczki będzie wyliczana indywidualnie – przy zastosowaniu limitu max 750 mln zł, dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa lub 25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku. Preferencyjność tej formy pożyczki wynika także z faktu, że będzie ona mogła być umorzona – nawet w wysokości do 75% kwoty udzielonego finansowania i 75% kwoty określonej jako Szacowana Szkoda COVID-19.

Finansowanie Kapitałowe w Reżimie Pomocy Publicznej

Kolejne instrumenty proponowane w ramach Tarczy Finansowej PFR wiążą się z finansowaniem kapitałowym, czyli nabywaniem bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów beneficjenta przez PFR, zarówno w spółkach publicznych jak i niepublicznych. Finansowanie możliwe jest w kwocie do 1 mld zł, w zależności od potrzeb i skali działania przedsiębiorstwa.

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy, którzy bez wsparcia udzielanego w ramach Programu zaprzestaliby prowadzenia działalności gospodarczej lub mieliby poważne trudności z dalszym jej prowadzeniem. Wsparcie może być udzielone również firmom, które wykorzystały możliwości pozyskania finansowania na rynku, a środki pomocy publicznej dostępne w Polsce pozwalające pokryć potrzeby płynnościowe są niewystarczające w zapewnieniu dalszego istnienia przedsiębiorstwa.

Finansowanie Kapitałowe w Reżimie Pomocy Publicznej może być przeznaczone na: kapitał obrotowy, koszty operacyjne, wynagrodzenia czy zobowiązania publiczno-prawne. Zabronione jest przeznaczanie środków na dokonywanie jakichkolwiek płatności do właścicieli lub podmiotów powiązanych, nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia, fuzje i przejęcia, refinansowanie lub przedterminową spłatę bieżącego zadłużenia finansowego przedsiębiorcy.

Rynkowe Finansowanie Kapitałowe

Kolejną formą finansowania kapitałowego jest finansowanie rynkowe. Jak podkreśla ekspert PFR, tak samo jak w przypadku Finansowania w Reżimie Pomocy Publicznej, ta forma pomocy jest związana z nabywaniem bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów beneficjenta przez PFR, zarówno w spółkach publicznych jak i niepublicznych. Finansowanie możliwe jest do 1 mld zł, w zależności od potrzeb i skali działania przedsiębiorstwa. Akcje obejmowane są jednak na zasadach rynkowych i równego traktowania z nowymi inwestorami. Środki mogą być użyte na zapewnienie bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy, finansowanie realizacji lub kontynuacji inwestycji o charakterze rozwojowym, a także na inne cele zaakceptowane przez PFR. Wnioski do obu instrumentów kapitałowych, tak jak w przypadku pożyczek, będą przyjmowane do końca roku.

„Tarcza antykryzysowa dla biznesu” to seria spotkań on-line poświęconych wybranym narzędziom z tarczy antykryzysowej i finansowej organizowana przez Ministerstwo Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przez najbliższe tygodnie eksperci z prawa, finansów i ekonomii podzielą się
z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami na temat korzystania z rozwiązań osłonowych proponowanych firmom przez rząd.

Wideo z konferencji: link.

-------------

O cyklu wideokonferencji „Tarcza Antykryzysowa dla biznesu”

Od 26 maja br. przez okres kilku tygodni odbędzie się łącznie 20 wirtualnych spotkań poświęconych wybranym narzędziom z rządowej tarczy antykryzysowej. Można w nich uczestniczyć poprzez stronę www.parp.gov.pl/tarcza, na której znajduje się harmonogram z tematyką kolejnych webinariów oraz formularz pozwalający zadać pytania ekspertom.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

Partnerami spotkań są: Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 16.07.2020 12:54
Poprawiono: 16.07.2020 10:54
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: