Pomiń nawigację

16 lipca 2020 r.

25 mld zł dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR

Tarcza Finansowa PFR to łącznie 100 mld zł wsparcia dla przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek obostrzeń związanych z pandemią Covid-19.  Z tej puli aż 25 mld zł przeznaczono na wsparcie dużych firm, które mogą pozyskać środki poprzez indywidualnie dopasowane narzędzia finansowania.  

Kolejne webinarium w ramach cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”, przeprowadzone w czwartek 2 lipca, było poświęcone wsparciu Polskiego Funduszu Rozwoju na zapewnienie dużym firmom płynności finansowej oraz pomocy w ich powrocie na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie epidemii Covid-19.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników to program pomocowy w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej o wartości 100 mld zł, co stanowi 4,5 proc. PKB. Wsparcie przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw wynosi 25 mld zł, dla małych i średnich firm - 50 mld zł, a pozostałe 25 mld zł ma trafić do dużych firm.

„Pomoc jest skierowana do przedsiębiorstw, które bez zastrzyku PFR musiałyby zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej lub poważnie ją ograniczyć. Dotyczy również firm, które skorzystały już z programów pomocowych dostępnych na rynku, ale mimo to nie zdołały wybrnąć z kryzysu spowodowanego pandemią” – powiedział Andrzej Kopyrski, dyrektor zarządzający PFR.

Wśród beneficjentów Tarczy Finansowej PFR są firmy duże, czyli takie które wg. stanu z dnia 31 grudnia 2019 r. zatrudniały ponad 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela) lub których roczne obroty przekraczają 50 mln euro, a suma bilansowa za 2019 rok przekroczyła 43 mln euro. Istotne jest również to, aby przedsiębiorstwo nie było w trakcie likwidacji i nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne.

Z programu pomocy dla dużych przedsiębiorstw skorzystać mogą także firmy z sektora MŚP, jeżeli zatrudniają powyżej 150 pracowników, a ich roczny obroty za 2019 rok przekraczają 100 mln zł. Przedsiębiorstwa średniej wielkości muszą jednak spełniać określone warunki: firma wyczerpała maksymalne możliwości otrzymania dofinansowania z programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP, a luka finansowa zgodnie z projektami finansowymi przekracza 3,5 mln zł.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w Polsce, posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

Przedsiębiorstwo powinno również spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • odnotowało spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek Covid-19;
  • utraciło zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z Covid-19;
  • nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży wskutek Covid-19 w kwocie przekraczającej 25 proc. należności;
  • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie ma dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
  • jest uczestnikiem Programów Sektorowych związanych z Covid-19.

Przedsiębiorca może uzyskać finansowanie z PFR w różnych formach, również łącząc poszczególne instrumenty, do których zaliczają się: pożyczki płynnościowe, pożyczki preferencyjne oraz finansowanie kapitałowe na zasadach rynkowych lub pomocowych.

Finansowanie w postaci pożyczek płynnościowych uruchamianych jednorazowo lub w transzach obejmuje zabezpieczenie kapitału obrotowego przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na bieżącą działalność: wypłatę wynagrodzeń czy uregulowanie zobowiązań handlowych i publiczno-prawnych. Pożyczki płynnościowe są udzielane do wysokości 1 mld zł. Limitem jest dwukrotność sumy wynagrodzeń wraz ze świadczeniami pracowniczymi za 2019 rok lub 25 proc. łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

W uzasadnionych przypadkach kwota finansowania może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność przez najbliższe 12 miesięcy dla dużych przedsiębiorstw lub przez 18 miesięcy dla małych i średnich, jednak maksymalnie do wysokości 1 mld zł.

Instrumentem szczególnie korzystnym dla przedsiębiorców, bo zakładającym możliwość umorzenia 75 proc. wartości wsparcia, są pożyczki preferencyjne udzielane do 31 grudnia 2020 roku, służące do pokrycia do 75 proc. bezpośredniej szkody - rozumianej jako skumulowana negatywna EBITDA - poniesionej przez przedsiębiorstwo w wyniku pandemii na skutek:

  • zaprzestania bądź ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku decyzji administracyjnej związanej z restrykcjami sanitarnymi;
  • zaprzestania bądź ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku poddania pracowników lub przedsiębiorstwa całkowitej lub częściowej kwarantannie;
  • zaprzestania bądź ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku niedostępności kluczowych dostaw towarów, materiałów lub usług w związku z zerwaniem łańcucha dostaw;
  • zaprzestania bądź ograniczenia sprzedaży zamówionych towarów lub usług w związku z brakiem możliwości ich odbioru przez klientów bądź niedokonania za nie płatności.

Finansowanie preferencyjne udzielane jest do wysokości faktycznej, szacowanej na podstawie rzeczywistych danych finansowych za 2020 rok, szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek Covid-19. Nie może jednak przekroczyć kwoty 750 mln zł albo – analogicznie jak w przypadku pożyczek płynnościowych - dwukrotności kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa za 2019 rok lub 25proc. łącznego obrotu w 2019 roku.

Okres spłaty zarówno pożyczek płynnościowych jak i preferencyjnych wynosi do 4 lat. Oprocentowanie dla dużych firm wynosi 1,25 proc. w pierwszym roku, 1,75 proc. w drugim i trzecim oraz 2,75 proc. w czwartym. Natomiast w przypadku MŚP to odpowiednio 1, 1,25 i 1,75 proc.

Finansowanie płynnościowe i preferencyjne nie może zostać przeznaczone na dystrybucję środków do właścicieli lub podmiotów powiązanych, nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia, fuzje i przejęcia oraz refinansowanie lub wcześniejszą spłatę zadłużenia.

Instrumentem, który jest przeznaczony zarówno dla spółek publicznych jak i niepublicznych, jest finansowanie kapitałowe – inwestycyjne (o charakterze rynkowym) lub w reżimie pomocy publicznej, udzielane w zależności od potrzeb i skali działalności przedsiębiorstwa w wysokości maks. 1 mld zł.

Finansowanie inwestycyjne wg. Andrzeja Kopyrskiego stanowi „długofalowe wsparcie gospodarki”, dzięki któremu firma pozyska kapitał na realizację inwestycji o charakterze rozwojowym, na transakcje fuzji i przejęć, a także na bieżącą działalność operacyjną.

Procedura rozpatrywania wniosków o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR jest dość skomplikowana. „Wnioski trafiają na listę rankingową, z której zespoły transakcyjne sukcesywnie biorą spółki do analizy. Specyfika działalności każdej dużej firmy, różny wpływ pandemii COVID-19 na poszczególne branże oraz znaczące kwoty zapotrzebowania na finansowanie powodują, że wniosek każdego beneficjenta będzie musiał być analizowany indywidualnie. Każdorazowo też, w przypadku dużych firm przeprowadzane będzie badanie >>due diligence<< (z ang. „należyta staranność” – poddanie przedsiębiorstwa dogłębnej analizie w celu jego oceny przez inwestora)” – zaznaczył Piotr Bogus, dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych PFR.

Do każdej zgłoszonej firmy przydzielony jest odrębny zespół transakcyjny. Wnioski trafiają do komitetu inwestycyjnego, składającego się w połowie ze specjalistów PFR, a w połowie z ekspertów rynkowych, którzy podejmują decyzję co do kwoty oraz ostatecznych warunków wsparcia. „Zwracamy uwagę na jakość składanych wniosków, szczególnie tych trudniejszych elementów, jak prognozy finansowe na pliku Excel” – wyjaśnił Krzysztof Perdzyński, dyrektor Departamentu Inwestycji Infrastrukturalnych.

Wnioski można składać i wypełniać etapami na stronie internetowej PFR. Wymagany jest podpis kwalifikowany - nie wystarczy podpis elektroniczny ePUAP. Wnioski można natomiast łączyć, jeżeli przedsiębiorca spełnia kryteria każdego z nich. Cały proces od złożenia wniosku do podpisania umowy trwa 4-5 tygodni.

Z Tarczy Finansowej PFR skorzystało już ok. 320 tys. firm zatrudniających 3 mln pracowników, a kwota wypłacona za pośrednictwem banków przekroczyła 58 mld zł.

Kolejne webinarium z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” odbędzie się we wtorek 7 lipca i będzie poświęcone ułatwieniom podatkowym oferowanych przez Ministerstwo Finansów. Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram webinariów na stronie: www.parp.gov.pl/tarcza.

Partnerami cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

 

Źródło: Centrum prasowe PAP

logo PAP

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 16.07.2020 18:09
Poprawiono: 16.07.2020 16:09
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: