Pomiń nawigację
Komunikat

Zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) w sekcji Wyniki i archiwum publikujemy listę wniosków ocenionych pozytywnie na III etapie oceny merytorycznej i zakwalifikowanych do kolejnego etapu (negocjacje).

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach konkursu negocjacje będą prowadzone do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze – poczynając od projektu, który uzyskał najlepszą ocenę.

Wnioskodawca, którego projekt uzyskał ocenę negatywną na III etapie oceny merytorycznej, zostanie poinformowany o tym pisemnie.

Akademia HR - oferta dla operatorów

Cel finansowania:

Dofinansowanie wsparcia dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy.

 • 30 czerwca 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 1 sierpnia 2023

  Start składania wniosków

 • 16 sierpnia 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

13 888 889 PLN

Miejsce realizacji projektu

Cała Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Przedsiębiorcy

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu jest dofinansowanie wsparcia dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy.

Szczegółowy opis

Cel konkursu

Celem projektu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom i ich pracownikom w obszarze HR w związku ze zmianami demograficznymi i zmianami zachodzącymi na rynku pracy takimi jak: cyfryzacja, automatyzacja, praca zdalna, starzenie się kadr, wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów pracowniczych, konieczność zapewnienia dostępności, realizacji zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi/niepełnosprawnościami.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach których zostaną oni przygotowani do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną z ww. obszarami.

Podstawowym zadaniem Operatorów konkursu będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom ze środków projektu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
 • przedsiębiorcy;
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 2666);
 • podmioty, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
 • Analiza autodiagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw związanych z obszarem HR;
 • Pomoc w wyborze z Bazy Usług Rozwojowych (dalej: BUR) usług rozwojowych odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw, zgodnych z Opisem kompetencji kadr w obszarze HR, stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru projektów (dalej: RWP);
 • Refundację kosztów usług rozwojowych zakupionych przez przedsiębiorców za pośrednictwem BUR.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

13 888 889 PLN

Limity dofinansowania projektu:

 • Wsparcie wyniesie do 90% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 10% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie (odbiorcy wsparcia);
 • Maksymalna wartość projektu wynosi 13 888 889 zł;
 • Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 100 mln zł.

Obejrzyj film z omówieniem szczegółów dofinansowania

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Zgodnie z zapisami Zasad kontroli Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego monitoring usług powinien prowadzić zespół składający się z minimum dwóch osób. Niemniej jednak w ww. dokumencie jest wyraźnie napisane, że dotyczy on działań kontrolnych realizowanych przez tzw. jednostkę kontrolującą, którą jest IP/IZ. Jednocześnie biorąc pod uwagę brak wymogów w ww. zakresie w dokumentacji konkursowej, należy przyjąć, że monitoring usług rozwojowych realizowanych przez Beneficjenta nie musi być prowadzony przez dwie osoby, zaś założenia w tym obszarze zależą od metodologii przyjętej przez Beneficjenta.

W odpowiedzi na pytanie #10504 wskazaliśmy prawidłowo skonstruowany budżet pod kątem zadania dotyczącego usług rozwojowych, gdzie wnioskodawca założył – zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu – wkład w wynagrodzeniu i w opłacie. W takiej sytuacji niezbędne są 3 pozycje w rozbiciu wskazanym w ww. przykładzie. Podobna konstrukcja budżetu obowiązywała również w POWER. Proszę pamiętać, że operator sprawozdaje pomoc de minimis, natomiast IP sprawozdaje wydatki objęte pomocą de minimis, dlatego w budżecie należy zaznaczyć pomoc de minimis dla wszystkich trzech pozycji.

Koszty monitoringu usług rozwojowych zaliczamy do kosztów bezpośrednich, gdyż należą one do kategorii kosztów z pkt 3 rozporządzenia, tj. pozostałe bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, o których mowa w pkt 2.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku (str. 40) wkład niepieniężny jest tożsamy z wkładem rzeczowym: „Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego będzie kwalifikowalny, o ile spełni wymogi wskazane w Wytycznych kwalifikowalności wydatków. Limit ten będzie dotyczył wyłącznie tych projektów, w których w regulaminie wyboru projektów ION wskazała na konieczność wniesienia wkładu własnego. Wskazując koszty w ramach budżetu projektu, tam gdzie dany koszt będzie stanowił wkład własny wnoszony w postaci wkładu niepieniężnego (rzeczowego) należy przypisać go do tego właśnie limitu . 

Intensywność wsparcia (tj. dofinansowania w ramach projektu) odnosi się wyłącznie do usług rozwojowych realizowanych w ramach projektu.

Do decyzji wnioskodawcy należy określenie w jakiej kategorii zaplanuje wydatki ujęte w załączniku 13 do regulaminu konkursu, w związku z tym w zależności od tego czy będą to koszty personelu czy też usługi zleconej, na etapie wdrażania projektu do ich rozliczenia wymagana będzie adekwatna dokumentacja projektowa potwierdzająca prawidłowość dokonanych wydatków w tym zakresie. 

Koszty papieru, tonera itp. niezbędne do wydruku dokumentacji stanowią koszty pośrednie i nie mogą być uwzględnione w stawce za rekrutację pracownika przedsiębiorstwa.

Wymienione w pytaniu wskaźniki należą do tzw. wskaźników wspólnych monitorowanych w całym EFS+. Wskaźniki wspólne monitorowane są głównie na podstawie danych uczestników projektu i nie wybiera się ich na poziomie wniosku o dofinansowanie, poza wyjątkami w zakresie wskaźników odnoszących się do następujących cech: uczestnicy z niepełnosprawnościami, obywatele państw trzecich, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości, w tym społeczności marginalizowane takie jak Romowie, osoby w kryzysie bezdomności lub dotknięte wykluczeniem mieszkaniowym. Te ostatnie wskaźniki widoczne są już we wniosku o dofinasowanie. W takiej sytuacji w polu „Sposób wyliczenia wskaźnika” należy wybrać „Osobowy”. Konieczne jest także wskazanie, że wskaźniki dot. uczestników będą monitorowane w podziale na płeć. Dla wskaźników dotyczących uczestników projektu jako wartość docelową należy wskazać 0 i monitorować ją (sprawozdawać wartości osiągnięte) przez cały okres realizacji projektu.

Wnioskodawca może zwiększyć środki na rekrutację w wysokości maksymalnie 120% wskaźnika produktu określonego we wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak, koszt wsparcia wskazany w kryterium dostępu nr 2 uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do osiągnięcia wskaźników projektu. Wynika on z podzielenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs (111 111 112 zł) przez liczbę pracowników zaplanowanych do objęcia wsparciem w konkursie (7100 osób). 

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Raport

Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Zobacz
Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport przekrojowy nr 4

Raport

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport przekrojowy nr 4

Zobacz
Branża odzysku materiałowego surowców - Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Raport

Branża odzysku materiałowego surowców - Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników