Pomiń nawigację

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Cel finansowania:

Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

 • 18 lutego 2019

  Ogłoszenie konkursu

 • 20 marca 2019

  Start składania wniosków

 • 30 grudnia 2020

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

340 000 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

60 000 - 400 000 zł

Wkład własny

minimum 15%

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

MMŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

340 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

400 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie

- 40 865 048,20 zł dla województwa mazowieckiego

- 171 394 827,01 zł dla regionów słabiej rozwiniętych

Obejrzyj animację promującą działanie

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

 • w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ocena kryterium będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dokonana zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w Regulaminie Konkursu. W kontekście działania nie ma znaczenia forma prawna prowadzonej działalności, jak również długość prowadzonej działalności.

Jeśli rezultatem projektu jest oprogramowanie to powinno ono jednocześnie stanowić nową lub znacząco ulepszoną metodę produkcyjną, sposób świadczenia usługi, dostawy, lub znacząco ulepszoną zmianę w zakresie wyrobów będących rzeczami (np. zmiany w zakresie maszyn, urządzeń wnioskodawcy). Należy zatem uznać za niekwalifikowalne, jeśli przedmiotem projektu jest stworzenie oprogramowania, będącego samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem (wyrobem, usługą).

Przykład 1: Wnioskodawca jest firmą z branży medycznej produkującą specjalistyczne urządzenia endoskopowe wykorzystywane w chirurgii. Celem udoskonalenia urządzenia Wnioskodawca zlecił jednostce naukowej opracowanie dedykowanego oprogramowania sterującego zintegrowanego z urządzeniem. Przedmiotem i rezultatem projektu będzie znacząco ulepszony istniejący wyrób – endoskop wyposażony w innowacyjny system sterujący.

Przykład 2: Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem działającym w branży motoryzacyjnej, świadczącym usługi w zakresie pomiaru oraz kontroli czystości układów olejowych maszyn i urządzeń i w tym zakresie przeprowadza analizy laboratoryjne parametrów cieczy przemysłowych. Celem usprawnienia swoich usług Wnioskodawca zlecił jednostce naukowej opracowanie oprogramowania w postaci algorytmów obliczeniowych do pomiaru klasy czystości cieczy przemysłowych. Stworzone oprogramowanie ma na celu usprawnienie usługi monitoringu i serwisu układów olejowych poprzez zwiększenie dokładności pomiaru, przyspieszenie czynności pomiary oraz zautomatyzowanie procesów. Zakres projektu obejmuje znaczące ulepszanie istniejącej usługi.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 3 ust. 3: Beneficjent nie może od dnia rozpoczęcia okresu kwalifikowalności kosztów, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, o którym mowa w § 6 ust. 4 , przenosić na inny podmiot praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z umowy, bez zgody PARP. Zatem przez 3 lata od zakończenia realizacji projektu nie powinno dokonywać się znaczących modyfikacji w strukturze firmy, w sensie własności jak również zamykać przedsiębiorstwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 § 4. ust. 3 3. Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

 1. wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 2. produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
 3. produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
 4. obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; 
 5. gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 6. produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów. Zgodnie z powyższym wskazana przez Panią działalność, jeżeli dotyczy piwa alkoholowego nie może podlegać finansowaniu w ramach działań realizowanych przez PARP.

Koszty usługi powinny uwzględniać wszystkie składowe niezbędne do osiągnięcia rezultatu projektu. Kwalifikowalność składowych kosztów usługi, w tym materiałów zależy od ich niezbędności do realizacji usługi jednostki naukowej, osiągnięcia rezultatu tej usługi. W przypadku jeśli składową kosztu realizacji usługi będą koszty dotyczące zakupu przez wykonawcę materiałów należy w polu „Nazwa kosztu” obligatoryjnie wskazać rodzajowo te materiały i przypisany im koszt. Niewystarczającym będzie wskazanie „zakup materiałów”, bez ich szczegółowej specyfikacji, charakterystyki i przewidzianej ich wysokości. Uwaga! Należy jednak zaznaczyć, że materiały należy rozumieć jako elementy nie stanowiące odrębnej, kompletnej całości możliwej do samodzielnego wykorzystania i użytkowania. Materiały to w szczególności: materiały eksploatacyjne zużywane w procesie badawczym, surowce, substancje, półfabrykaty, półprodukty służące wytworzeniu rezultatu projektu. W tym znaczeniu nie spełniają pojęcia materiałów np. urządzenia, maszyny, oprzyrządowanie, sprzęt (np. komputery, kamery), aparatura badawcza, laboratoryjna, wyposażenie. W pojęcie materiałów nie wpisują się również wszelkie wydatki mające charakter inwestycyjny lub noszące cechy środków trwałych. Zakupione materiały powinny być wykorzystane w procesie badawczo-rozwojowym i nie powinny stanowić doposażenia jednostki naukowej. Kwalifikowalność zakupu materiałów należy również rozpatrywać w kontekście:

 1. zakresu i celu działania/poddziałania jakim jest zapewnienie przedsiębiorcom przez jednostki naukowe proinnowacyjnej usługi badawczo-rozwojowej nie mającej jednocześnie charakteru inwestycyjnego,
 2. ich niezbędności dla osiągnięcia rezultatu projektu (w tym wytworzenia prototypu wyrobu),
 3. ich komplementarnego charakteru w stosunku do usługi technologicznej stanowiącej główny cel realizacji projektu (mają charakter jedynie pomocniczy, uzupełniający stąd nie powinny stanowić głównego lub znaczącego zakresu kosztów projektu).

Uprawa kwiatów, mieści się pod kodem PKD 01.19.Z, w dziale 6 w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pomoc udzielana w ramach Bonów na innowacje stanowi pomoc de minimis. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 wykluczeniu podlegają przedsiębiorcy zajmującego się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Podmiot prowadzący taką działalność nie może otrzymać dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 POIR. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu. Wykluczenie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą albo udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców - przesłanki te w poddziałaniu 2.3.2 POIR nie występują. Z przedstawionych w poniższej wiadomości informacji nie wynika, aby działalność odnosiła się do przetwarzania produktów, zatem nie można potwierdzić, że przedmiot projektu będzie kwalifikował się do dofinansowania. Należy również podkreślić, że zakres projektu powinien odnosić się do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub technologii i wpisywać się w definicje innowacji produktowej lub procesowej przedstawionej w dokumentacji konkursowej. Na podstawie informacji zawartych w mailu nie można jednoznacznie stwierdzić, czy zakres projektu będzie zgodny z założeniami konkursu.

Należy podać wartość bazową przed rozpoczęciem realizacji projektu (stan wskaźnika w przedsiębiorstwie wnioskodawcy) oraz wartość docelową po zakończeniu realizacji. Rok dla wartości bazowej powinien być rokiem rozpoczęcia projektu, natomiast rok dla wartości docelowej to rok, w którym projekt będzie zakończony. Celem projektu jest opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Zatem wskaźniki należy odnieść do tego zakresu. Wdrożenie nie jest obowiązkowe w projekcie. Przedsiębiorca jedynie ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów, kiedy przedsiębiorca określi stopień gotowości wdrożeniowej. Zatem wskaźniki przedsiębiorca wskazuje i odnosi jedynie to celu projektu jakim jest opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

W przypadku szacowania powinno się porównać ceny, na podstawie odpowiedzi od Wykonawców, stron internetowych, rozmów telefonicznych bądź innych źródeł. W przypadku szacowania nie trzeba się zgłaszać do tych firm, które miałyby być ostatecznymi Wykonawcami, do tych, którzy są w kręgu  zainteresowania. Mogą być to inne firmy. Chodzi o ogólne porównanie cen w kontekście tego zagadnienia. Zatem ustalenie wartości na podstawie jednej sprawdzonej oferty nie będzie miało podstaw badania konkurencyjności.

Projekt może obejmować włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), nowego projektu wzorniczego lub nowej lub znacząco ulepszonej technologii poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu. Natomiast, jeżeli chodzi o koszty związane z wydaniem monografii naukowej oraz z organizacją konferencji naukowej, nie będą to koszty kwalifikowalne w ramach tego poddziałania. Zgodnie z Regulaminem konkursu katalog kosztów kwalifikowalnych projektu zgodnie z § 42 pkt 1-3 rozporządzenia obejmuje koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Co do zasady jest możliwe złożenie więcej niż jednego wniosku, natomiast każdy ze składanych wniosków musi dotyczyć innego projektu. Dodatkowo należy mieć na uwadze obowiązujące limity pomocy de minimis. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu: § 13 Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie projektu ust. 5. W przypadku, gdy rekomendowana kwota dofinansowania łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, przekroczy kwotę 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro, Wnioskodawca może zwrócić się z pisemną prośbą o dofinansowanie projektu w kwocie niepowodującej przekroczenie dopuszczalnych limitów. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Zobacz
Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Raport

Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Zobacz
Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Poradnik

Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty dołączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

2018 - etap I usługowy, II runda, konkurs nr 1
2018 - etap I usługowy, I runda, konkurs nr 1
2017 - etap III, konkurs nr 1
2017 - etap II, konkurs nr 1
2017 - etap I, konkurs nr 1
2016 - etap III, konkurs nr 1
2016 - etap I, konkurs nr 1
2019 - etap I usługowy, I runda, konkurs nr 1
2019 - etap I usługowy, III runda, konkurs nr 1
2019 - etap I usługowy, V runda, konkurs nr 1
Ogłoszenie o konkursie (2016 r.)
Pytania i odpowiedzi (2016 r.)
Ogłoszenie o konkursie (2015 r.)
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (2015 r.)
Załącznik do wniosku o dofinansowanie (2015 r.)
Konsultacje społeczne (2015 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Uwagi można zgłaszać w terminie od 9 lipca 2015 r. do 15 lipca 2015 r. do godz. 16.30.

Sukcesy beneficjentów