Pomiń nawigację

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Dzwonek

Dyżur Eksperta PARP Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Sprawdź szczegóły

Cel finansowania: Wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

7 września 2023

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

10 października 2023

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

19 grudnia 2023

 • Maksymalne dofinansowanie

  82 781 PLN

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  makroregion Polski Wschodniej

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska Wschodnia

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

 • Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji; 
 • Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach I Etapu działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minims.

Kto może otrzymać dofinansowanie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

W etapie I kosztem kwalifikowalnym jest zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Dodatkowe informacje

Autodiagnoza

Zachęcamy do sprawdzenia obecnego potencjału Państwa przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzenia rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Link do ankiety

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

82 781 PLN

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Masz pytania dotyczące finansowania
Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji?
Zapytaj eksperta o szczegóły

Dyżury eksperta

22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5 następnie 3

poniedziałek:

10:00 – 12:00

czwartek:

10:00 – 12:00

Terminy zgłoszeń

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w następujących terminach:

Termin naboru

Start:

10.10.2023

Zakończenie:

19.12.2023

Dokumenty

FAQ

Wnioskodawca, który chce złożyć wniosek o dofinansowanie do działania 1.3 FEPW, powinien spełnić warunek, zgodnie z którym przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy.

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o doświadczenie przedsiębiorstwa w tematyce GOZ, to Działanie 1.3 FEPW jest adresowane zarówno do firm początkujących w tym zakresie jak i zaawansowanych w tematyce GOZ.

Zgodnie z opisem przedmiotowego kryterium oceniany jest potencjał ekspercki wykonawcy, tzn. weryfikowane będzie, czy do przygotowania modelu GOZ-transformacji wykonawca wskazał co najmniej jednego eksperta, który spełnia łącznie warunki minimalne określone w kryterium. W tym kryterium oceniany jest potencjał ekspercki Wykonawcy. Na tej podstawie możliwe są dwie sytuacje:

 1. Wykonawca posiada eksperta o wskazanych wymaganiach, który jest zatrudniony u Wykonawcy i jego doświadczenie jest wykazane we wniosku o dofinansowanie.
 2. Wykonawca nie dysponuje ekspertem o wskazanym potencjale i nawiązuje współpracę z osobą o wskazanym doświadczeniu, która przygotuje Model biznesowy GOZ- transformacji. Doświadczenie eksperta również zostaje opisane we wniosku o dofinansowanie.  Należy wziąć pod uwagę dane potrzebne do wypełnienia części wniosku dot. Doświadczenie eksperckie wykonawcy, gdzie należy wskazać imię i nazwisko eksperta, wykształcenie, tytuł , stanowisko oraz część dotycząca doświadczenia w przygotowaniu dokumentów związanych z GOZ, doświadczenia w przeprowadzeniu audytów z zakresu GOZ oraz doświadczenie we wdrożeniu GOZ. Dla oceny przedmiotowego kryterium jest więc kluczowe wskazanie potencjału konkretnego eksperta w zakresie GOZ, którym dysponuje Wykonawca.  Potencjał ekspercki Wykonawcy powinien zostać udokumentowany tak aby potwierdzić wymagania określone w kryterium. Dokumentujemy potencjał wskazanego eksperta, nie Wykonawcy jako firmy.

Nie, nie ma obowiązku składania wniosków o dofinansowanie w II Etapie działania tj. „Wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji”.

PARP rekomenduje jednak podejście do projektu w sposób kompleksowy. Wnioskodawca planujący GOZ-transformację, powinien w pierwszym etapie przeprowadzić audyt przedsiębiorstwa oraz otrzymać rekomendacje odnośnie działań związanych z wdrożeniem rozwiązań GOZ a następnie przejść do etapu wdrożenia tych rekomendacji.  

Jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Beneficjentowi ofertę lub która zawarła z Beneficjentem umowę związaną z realizacją Projektu dotyczącą opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model gospodarczy (dalej „GOZ”), w którym przy zachowaniu warunku wydajności: 

- wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana lub/i

- ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie).

Ocenie podlega potencjał ekspercki wykonawcy, tzn. weryfikowane będzie, czy do przygotowania modelu GOZ-transformacji wykonawca wskazał co najmniej jednego eksperta, który spełnia łącznie poniższe warunki minimalne: 
a) posiada udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu co najmniej 2 dokumentów związanych z GOZ, np. studia wykonalności, model biznesowy GOZ, 
b) posiada udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 audytów z zakresu GOZ tematycznie lub branżowo odpowiednich dla profilu działalności wnioskodawcy, której dotyczył będzie model GOZ-transformacji oraz posiada doświadczenie we wdrożeniu wyników audytu z zakresu GOZ, - w ciągu ostatnich 5 lat od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Ocena przeprowadzana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie przedstawiających zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami oraz na podstawie dokumentów przedłożonych na potwierdzenie zakresu i prawidłowości wykonanych usług.

Ocena projektu prowadzona jest w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów, stanowiących załącznik nr 1 do RWP. Ocena jest jednoetapowa. Ocena dokonywana jest przez członków oceniających, którzy wchodzą w skład KOP. Ocena dokonywana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 (jeśli wnioskodawca był wezwany do ich złożenia).

W ramach I etapu Działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Rezultatem I etapu jest opracowany model biznesowy GOZ-transformacji, który jest możliwy do wdrożenia w II etapie Działania 1.3 FEPW.

Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

 • Etap I - Opracowanie Modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • Etap II – Wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Etap I jest obowiązkowy aby aplikować do etapu II.

Model biznesowy GOZ-transformacji – model biznesowy funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki obiegu zamkniętego; dokument strategiczny opracowany w wyniku realizacji Projektu, rozumiany jako dokument zawierający wnioski z przeprowadzonego audytu przedsiębiorstwa oraz rekomendacje odnośnie działań związanych z wdrożeniem rozwiązań GOZ w przedsiębiorstwie, sporządzony na wzorze zgodnym załącznikiem nr 4 do RWP;

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego (lista dokumentów).

Ocena projektu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków).

Podpisz umowę

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży mody i innowacyjnych tekstyliów. Wyniki z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży mody i innowacyjnych tekstyliów. Wyniki z II edycji badań

Zobacz
Branża mody i innowacyjnych tekstyliów - raport z II edycji badań

Raport

Branża mody i innowacyjnych tekstyliów - raport z II edycji badań

Zobacz
Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Raport

Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników