Pomiń nawigację

Nabór zakończony. Sprawdź dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej Platformy startowe dla nowych pomysłów: oferta dla inkubatorów.


Platformy Startowe

Cel finansowania:

Rozwinięcie Twojego pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami

 • 2 stycznia 2019

  Ogłoszenie konkursu

 • 2 stycznia 2019

  Start składania wniosków

 • 3 lutego 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Dla kogo

Start-upy

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

logo Platformy startowe

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Twojej platformy możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Platformy startowe oferują pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:

 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoring,
 • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.


Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia. 

Inkubacja to intensywna praca nad rozwojem firmy. Pierwszym krokiem jest przeprowadzanie wywiadu przez menedżera inkubacji z przedstawicielami startupu, w czasie którego diagnozowane są najważniejsze jego potrzeby. W odpowiedzi na nie są przyporządkowywani odpowiedni eksperci i usługi (w tym specjalistyczne), dopasowane do specyfiki startupu i branży. Dzięki temu program inkubacji jest indywidualnie dobrany do potrzeb każdego pomysłu.

Więcej informacji:
Porównaj platformy
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór. Zgłaszasz się poprzez formularz na stronie PARP. Następnie koncepcje te oceniane są przez ekspertów poszczególnych Platform Startowych.

Oceniane będą m.in.:

 • Innowacyjność koncepcji - do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
 • Przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
 • Potencjał biznesowy,
 • Kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.
Więcej informacji:
Porównaj platformy

Na czym polega inkubacja?

Inkubacja to intensywna praca nad rozwojem firmy. Pierwszym krokiem jest przeprowadzanie wywiadu przez menedżera inkubacji z przedstawicielami startupu, w czasie którego diagnozowane są najważniejsze jego potrzeby. W odpowiedzi na nie są przyporządkowywani odpowiedni eksperci i usługi (w tym specjalistyczne), dopasowane do specyfiki startupu i branży. Dzięki temu program inkubacji jest indywidualnie dobrany do potrzeb każdego pomysłu.


Platformy startowe są tworzone przez ośrodki innowacji, uczelnie, duże i średnie przedsiębiorstwa, fundusze kapitałowe i instytucje otoczenia biznesu. Dzięki zaangażowaniu partnerów startupy mają szansę korzystać ze specjalistycznej infrastruktury, prowadzić badania, współpracować ze specjalistami oraz zweryfikować założenia rynkowe przedsięwzięcia. Udział funduszy inwestycyjnych pozwala zderzyć wyobrażenia o inwestycji z faktycznymi oczekiwaniami inwestorów.

Więcej informacji:
Porównaj platformy
Na czym polega inkubacja?

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Wsparcie dla start-upów udzielane jest przez Platformy Startowe w formie usług inkubacyjnych (wsparcie to stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy). Wartość świadczonych usług dla startupu zarówno podstawowych jak i specjalistycznych ustalana jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danego przedsięwzięcia.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów: Platformy Startowe dysponują łącznym budżetem w wysokości 108,4 mln zł przeznaczonym na inkubację startupów.

Materiały wideo

Porównaj Platformy

Platformy startowe dla nowych pomysłów działają w 9 miastach i są skierowane do różnych branż. Sprawdź, która będzie odpowiednia dla Ciebie:

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

FAQ

Partnerem w projekcie może być duże przedsiębiorstwo, które nie jest spółką z udziałem Skarbu Państwa. Warunki konkursu określone Regulaminem konkursu nie nakładają wymogów w zakresie formy własności przedsiębiorstwa występującego jako członek partnerstwa.

Tak. Jako partner w projekcie w roli inwestora występuje podmiot, który będzie w stanie realizować odpowiednie zadania wskazane w umowie partnerstwa. Kryteria wyboru projektów 1.1.1 POPW wymagają, aby w skład panelu oceniającego pomysły wchodziły osoby będące przedstawicielami środowiska inwestorów prywatnych. Oprócz wsparcia procesu selekcji podmiotów do inkubacji, przykładowe zadania realizowane przez partnera tego rodzaju to również udział w działaniach inkubacji w zakresie np. rozwoju produktu, walidacji biznesplanu, czy budowy kompetencji zespołu startupowego. Inwestor prywatny może również występować jako element koncepcji rozwoju działalności inkubacyjnej Wnioskodawcy, przedstawianej w odniesieniu do kryterium nr 6 - II etap oceny. Forma prawna podmiotu występującego jako inwestor prywatny pozostaje bez wpływu na spełnienie kryterium.

Każdy Manager inkubacji musi posiadać udokumentowane doświadczenie w bezpośredniej pracy z minimum 10-cioma przedsiębiorstwami typu startup w zakresie przynajmniej jednego z wymienionych obszarów, jednak cały zespół Wnioskodawcy powinien obejmować swoimi kompetencjami wszystkie wymienione w kryterium dziedziny tj.:

 • tworzenie modelu biznesowego
 • rozwój produktu
 • poszukiwanie finansowania.
   

Analogiczne podejście należy przyjąć w odniesieniu do kryterium Zasoby i potencjał Partnerów do inkubacji przedsiębiorstw typu startup w zakresie punktu 2 Zespół zaangażowany do inkubacji przedsiębiorstw.

Beneficjant w ramach kategorii Koszty działań informacyjno-promocyjnych, z uwzględnieniem realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do potencjalnych pomysłodawców oraz pomysłodawców zakwalifikowanych do programu inkubacji może ponosić wydatki niezbędne dla promocji projektu, w szczególności na obsługę i rozwój strony internetowej. Wydatki te nie mogą jednak prowadzić do nabycia na rzecz wnioskodawcy środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, które stanowiłyby pomoc publiczną. Należy podkreślić, iż zgodnie z zasadą dostępności produktów projektu dla osób niepełnosprawnych, strony internetowe powinny być czytelne dla każdego, w szczególności muszą być przygotowane zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA.

Wymagania w zakresie indywidualnego programu inkubacji zostały określone w załączniku 1 do Regulaminu konkursu „Kryteria wyboru projektów” oraz załączniku 3 do Regulaminu konkursu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie”. Nie określono minimalnego i maksymalnego okresu inkubacji startupu. Okres ten powinien być zindywidualizowany, adekwatny do potrzeb danego startupu i wpisywać się w rundy inkubacyjne wynikające z koncepcji programu inkubacji realizowanego przez daną Platformę startową. Mając na uwadze powyższe, zakłada się, że program inkubacji powinien trwać przynajmniej 3 do maksymalnie 8 miesięcy.

Rozpoczęcie naboru wniosków do poddziałania 1.1.2 POPW zaplanowane jest na II kw. 2019 r., nabór odbywał się będzie w ramach rund aplikacyjnych. Okres trwania rundy aplikacyjnej, ich liczba oraz szczegółowe zasady konkursu zostaną przedstawione w dokumentacji konkursowej w IV kw. br. 

Koszty pośrednie mogą być ponoszone na wydatki niezbędne do realizacji projektu, które nie mieszczą się w katalogu zaplanowanych kategorii kosztów bezpośrednich, w szczególności wskazane w §5 ust. 4 pkt 3) Regulaminu konkursu. W przypadku braku możliwości sfinansowania wymienionych wyżej kosztów usług w ramach kosztów bezpośrednich projektu, ich finansowanie można zapewnić w ramach kosztów pośrednich projektu.

Każdy z Wnioskodawców inicjuje i realizuje projekt partnerski na zasadach opisanych w art. 33 ustawy wdrożeniowej. Ust. 2 tego artykułu opisujący warunki wyboru partnerów dotyczy wyłącznie specyficznej sytuacji, w której podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych, niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustaw. Uczelnia publiczna, będąca zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych jednostką sektora finansów publicznych, jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Tym samym warunki wskazane w ust. 2 ww. art. 33 nie mają zastosowania w odniesieniu do jej wyboru.

Koszty niekwalifikowane projektu stanowią wszystkie wydatki ogólne projektu, które zgodnie z tabelą XI. Wniosku o dofinansowanie nie mają pokrycia w finansowaniu ze źródeł projektu, tj. ze środków wspólnotowych (EFRR, do 85% wydatków kwalifikowanych) lub z krajowych środków publicznych (budżet państwa, do 15% wydatków kwalifikowalnych). W związku z tym, że partnerzy projektu ponoszą własne wydatki kwalifikowane w projekcie (wykazywane szczegółowo w Załączniku 3 do wniosku o dofinansowanie - Rozszerzony plan finansowy), Wnioskodawca w ramach spełnienia wskazanego kryterium wykazuje dysponowanie odpowiednimi środkami przez wszystkie podmioty uprawnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w projekcie. 6 Sposób i źródła finansowania wydatków niekwalifikowanych będą przedmiotem oceny wniosku o dofinansowanie w trakcie spotkania z Wnioskodawcą na posiedzeniu Panelu ekspertów.

Koszt podatku VAT poniesionego w ramach projektów 1.1.1 PO PW, zgodnie z przyjętym systemem finansowania operacji, jest niekwalifikowany do wsparcia. Indywidualne interpretacje Izb Skarbowych nie będą stanowiły podstaw dla jego zmiany.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Zgłoś problem

Formularz zgłoszeniowy

Masz pytania dotyczące programu Platform startowych? Twój startup napotkał na problemy w toku inkubacji? Zgłoś swoje uwagi doradcom wspierającym Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Zgłoś problem

Na czym polega inkubacja?

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Zobacz
Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Raport

Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Zobacz
Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Poradnik

Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Skład KOP 1.1.1 POPW
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (2015 r.)
Podręcznik dla Animatorów Platform Startowych (2015 r.)
Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie projektu (2015 r.)
Ogłoszenie o konkursie (2018 r.)
Regulamin Konkursu (2018 r.)
Wzory załączników do umowy o dofinansowanie (2018 r.)
Dokumentacja pomocnicza (2018 r.)
Dodatkowe dokumenty (2018 r.)

Sukcesy beneficjentów