Pomiń nawigację

Informujemy, że dokumentacja do naboru 1/2019 znajduje się w sekcji wyniki i archiwum.


Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Cel finansowania:

Rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Zobacz etap 1:
 • 9 grudnia 2021

  Ogłoszenie konkursu

 • 4 stycznia 2022

  Start składania wniosków

 • 9 czerwca 2022

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

1 000 000 zł

Miejsce realizacji projektu

Polska Wschodnia

Zasięg terytorialny projektu

Polska i zagranica

Dla kogo

Mikro i małe przedsiębiorstwa

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform startowych, chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • spełniają kryteria wyboru projektów 112 POPW
 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
 • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w  ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej, wystawiony przez Platformę Startową nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej
 • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji
 • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa
 • nie dokonali podziału zysków
 • nie zostali utworzeni w wyniku połączenia

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

1 000 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie wynosi 50 000 000 zł.

Zapraszamy do obejrzenia samouczków z omówieniem szczegółów projektu

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Środki przeznaczone są na rozwój startupów, a także na wsparcie firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych. Dzięki środkom z POPW możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

PARP uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia jako Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację działań w ramach osi priorytetowych:

 • I (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) i
 • II (Nowoczesna infrastruktura transportowa).

PARP wspiera mikro-, małych i średnich przedsiębiorców konkretnymi działaniami, które dynamizują ich rozwój, podnoszą potencjał innowacyjności i konkurencyjności, umożliwiają podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Koncentrujemy się na pięciu obszarach wsparcia:

 • inwestycje w innowacje
 • dizajn
 • rynek start-upowy
 • internacjonalizacja
 • infrastruktura.

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, które zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” indywidualnego planu inkubacji oraz uzyskanie Raportu z inkubacji uwzględniającego rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej, wystawionego przez Platformę  startową nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Wnioskodawca spełnia ponadto następujące warunki:

 1. jest mikro- lub małym przedsiębiorcą zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 2. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj.:
  1. nie był notowany na giełdzie w okresie do pięciu lat po jego rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej;
  2. nie przejął działalności innego przedsiębiorstwa;
  3. nie dokonał podziału zysków;
  4. nie został utworzony w drodze połączenia.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 4 stycznia 2022 r. do 9 czerwca 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP: www.parp.gov.pl (link do Generatora Wniosków jest aktywny od 4 stycznia 2022 r.).

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2 nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wsparcia rozwoju działalności przez przedsiębiorstwa typu startup, które zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, tj. utworzyły produkt (wyrób lub usługę) w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy. Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu startup - dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej, obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Katalog startupów 2019 - Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 PO PW

Katalog

Katalog startupów 2019 - Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 PO PW

Zobacz
Startupy w Polsce - raport 2019

Raport

Startupy w Polsce - raport 2019

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Dokumentacja

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki

Starsze wersje dokumentów

Dokumenty

Dodatkowe dokumenty

Pozostałe dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania

Lista projektów

Listy projektów

Konkurs 1/2019

Skład KOP

Informacja o składzie KOP

Dokumentacja

Start w konkursie

Składanie Wniosku o dofinansowanie

Podpisywanie Umowy

Załączniki

Dodatkowe dokumenty

Starsze wersje dokumentów

Lista projektów

Listy zawartych umów

Listy projektów - etap XIII

Listy projektów - etap XII

Listy projektów - etap XI

Listy projektów - etap X

Listy projektów - etap IX

Listy projektów - etap VIII

Listy projektów - etap VII

Listy projektów - etap VI

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne (2016 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 1.1.2 PO PW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Uwagi można zgłaszać w terminie od 4 do 10 kwietnia 2016 r. do godz. 16.30.

Sukcesy beneficjentów