Pomiń nawigację

Komunikaty

15.10.2021

Aktualizacja załącznika nr 1 ,,Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” do Regulaminu konkursu - Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa POPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o aktualizacji Załącznika nr 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia do Regulaminu konkursu Działania 2.2 Infrastruktura drogowa POPW.
Zmiana załącznika wynika z zidentyfikowania omyłki pisarskiej występującej na stronie nr 3 w podsumowaniu punktacji w kolumnie „Max. Punktacja” w ramach Etapu II oceny B, przy czym szczegółowa punktacja w ramach kryteriów została wskazana prawidłowo na stronach nr 17-19.

Sprostowano również zapisy Załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (SZOOP).

Zaktualizowany SZOOP jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej POPW pod adresem:
https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-polska-wschodnia-2014-2020/

oraz na portalu Funduszy Europejskich pod adresem:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-polska-wschodnia-2014-2020

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Aktualizacja załącznika obowiązuje od dnia jego publikacji.

Pełna dokumentacja konkursu w ramach Działania 2.2 Infrastruktura drogowa POPW.