Komunikaty

27.01.2021

Badania na rynek - Przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie - instrukcja

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej PARP 26 stycznia 2021r. w sprawie udogodnień w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek, informujemy, że zgodnie z zapisami § 6 ust. 18 Regulaminu konkursu wniosek o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie należy złożyć za pomocą formularza dostępnego w Generatorze Wniosków (zgłoś problem techniczny). We wniosku o przedłużenie terminu należy podać numer wniosku o dofinansowanie, którego dotyczy, nazwę wnioskodawcy, wnioskowaną datę przedłużenia oraz opisać wpływ wystąpienia COVID-19 na brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie do 17 lutego 2021r.

Podkreślamy, że PARP może wydłużyć termin złożenia wniosku o dofinansowanie maksymalnie o 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru w konkursie.

 Informacja o rozpatrzeniu ww. wniosku jest przesyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę w formularzu. W związku z powyższym, Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania adresu poczty elektronicznej zapewniającego skuteczną komunikację.