Komunikaty

26.01.2021

Ułatwienia w ramach Badań na rynek

Informujemy, że w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę i działalność przedsiębiorców, PARP (za zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) wprowadza udogodnienia korzystne dla przedsiębiorców dotyczące składania wniosków o dofinansowanie oraz protestów od wyników oceny:

  • wprowadzono możliwość zwrócenia się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie do 17 lutego 2021r.,
  • wprowadzono możliwość zwrócenia się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu odpowiednio na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, w wyznaczonych terminach,
  • wprowadzono możliwość złożenia protestu w formie elektronicznej w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

 Jednocześnie informujemy, że w Regulaminie konkursu i ogłoszeniu o konkursie doprecyzowano zapisy dotyczące intensywności wsparcia w ramach pomocy de minimis na zabezpieczenie realizacji projektu, natomiast w treści wzoru umowy o dofinansowanie dokonano zmiany technicznej numeru programu pomocowego.

Wprowadzone zmiany obowiązują od 27 stycznia 2021r.