Pomiń nawigację

Komunikaty

20.09.2022

Fundusze norweskie - Wyniki oceny spełniania kryteriów wyboru projektów w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”

W ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” w II konkursie złożono 136 wniosków, z czego 20 projektów zostało rekomendowanych do udzielenia wsparcia na łączną kwotę prawie 21,3 mln euro. Pierwotny budżet konkursu w wysokości 9,35 mln EUR został zwiększony ponad dwukrotnie, dzięki uzyskanym oszczędnościom w całym Programie „Przedsiębiorczość i innowacje” pozostałych schematach.

Lista projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia została zamieszczona w zakładce „Wyniki i archiwum” w dniu 20 września 2022 r. Wszyscy wnioskodawcy mogą sprawdzić aktualny status swojego projektu, logując się do lokalnego systemu elektronicznego pod adresem https://lsi-fn.parp.gov.pl/ .

Ponadto informujemy, że wszyscy wnioskodawcy niezależnie od wyniku oceny otrzymają, zgodnie z § 18 ust. 5 Ogłoszenia konkursu, pisemne powiadomienia o indywidualnym wyniku oceny danego projektu. Powiadomienia będą wysyłane pocztą na adres korespondencyjny wskazany przez wnioskodawcę w sekcji III wniosku o udzielenie wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 2, wydatki poniesione przez wnioskodawcę (beneficjenta), którego projekt został wybrany do uzyskania wsparcia będą uznane za kwalifikowane od 20 września 2022 r., tj. od dnia opublikowania listy projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia.