Pomiń nawigację

Komunikaty

16.06.2020

Panele Ekspertów w ramach Badań na rynek

Informujemy, że ocena wniosków złożonych w ramach Badań na rynek jest dokonywana w formie Panelu Ekspertów. Elementem oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów jest posiedzenie Panelu z udziałem wnioskodawcy w siedzibie PARP albo w formie wideokonferencji. Decyzję o formie, w jakiej odbędzie się posiedzenie Panelu Ekspertów podejmuje PARP, o czym informuje wnioskodawcę w zawiadomieniu o terminie i formie posiedzenia Panelu Ekspertów. Zawiadomienie o terminie i formie posiedzenia Panelu Ekspertów, wraz z wezwaniem do obowiązkowego udziału, wysyłane jest za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Planujemy rozpoczęcie posiedzeń Paneli Ekspertów 22 czerwca 2020r. Przewidujemy, że potrwają one do połowy sierpnia br.

Jednocześnie zaznaczamy, że po posiedzeniu Panelu Ekspertów PARP może wezwać wnioskodawcę do poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w zakresie podlegającym ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów. W takim przypadku PARP  wysyła na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy informację o wezwaniu w Generatorze Wniosków do poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w terminie 10 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP.

Należy także podkreślić, że Regulamin konkursu nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu na uzupełnienia.

Niniejszy komunikat ma na celu ułatwienie wnioskodawcom efektywnego udziału w procesie oceny wniosków o dofinansowanie.