Pomiń nawigację

Komunikaty

27.05.2020

Wnioski o dofinansowanie złożone w konkursach Badania na rynek - aktualizacja

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „W przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie przewidzianym w § 3 ust. 3, wnioskodawca może zwrócić się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie. Po wyrażeniu zgody przez PARP wniosek o dofinansowanie może zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru w konkursie.”

Uwzględniając  wnioski złożone po terminie zgodnie z ww. zapisami, w konkursach nr 1, 2 i 3 w 2020 r. w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek w Generatorze Wniosków złożono łącznie 239 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 2 307 913 112,78 zł, z czego:

w ramach konkursu nr 1 (konkurs ogólny):

  • 19 wniosków na łączną kwotę 135 320 236,38 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, oraz
  • 166 wniosków na łączną kwotę 1 766 547 260,80 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

w ramach konkursu nr 2 (konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich oraz okolicznych gminach):

  • 4 wnioski na łączną kwotę 13 413 391,50zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, oraz
  • 49 wniosków na łączną kwotę 392 097 224,10 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

W ramach konkursu nr 3 (konkurs dedykowany projektom realizującym Program Dostępność Plus) złożono 1 wniosek o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 535 000,00 zł (projekt zlokalizowany w województwie innym niż mazowieckie).