Komunikaty

31.08.2021

Prawie 650 mln zł trafi do przedsiębiorców na wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów w ramach Badań na rynek

Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 4 w 2020r. dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

Dofinansowanie zostało przyznane 132 projektom, w tym 14 zlokalizowanym w województwie mazowieckim i 118 w pozostałych województwach.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.