Komunikaty

11.05.2020

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych - zmiana w Regulaminie konkursu 5/2020

Informujemy, że w Regulaminie konkursu 5/2020 wprowadzono zmiany wynikające z zapisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694). Zmiany dotyczą w szczególności terminów przewidzianych na poszczególne czynności określone w regulaminie i mają na celu przeciwdziałanie utrudnieniom wynikającym z wystąpienia COVID-19. Zmieniony Regulamin konkursu obowiązuje od 20 kwietnia 2020 r.

Konkurs „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych ” – korzystne zmiany dla wnioskodawców

Trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra związanych z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków.

W celu ograniczenia negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych pandemią COVID-19 w regulaminie konkursu wprowadzono korzystne dla wnioskodawcy zmiany, które wynikają z specustawy funduszowej.

Najważniejsze zmiany:

  • W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie już po zakończeniu naboru w rundzie konkursu (do 14 dni). Konkurs podzielony jest na trzy rundy.
  • Wydłużono termin dostarczenia wyjaśnień lub poprawy wniosków przez wnioskodawcę.
  • Wydłużono termin oceny wniosków – do 30 dni w każdej z rund konkursu.
  • Wydłużono termin rozstrzygnięcia każdej z rund konkursu – do 75 dni od dnia zakończenia przyjmowania wniosków.
  • Przed podpisaniem umowy istnieje możliwość dokonania zmian wskaźników projektu zawartych we wniosku o dofinasowanie.
  • Wnioskodawca ma więcej czasu (do 14 dni wobec wcześniejszych siedmiu) na dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie;
  • Wydłużono terminy w procedurze odwoławczej.

Więcej informacji: link.