Pomiń nawigację

Komunikaty

09.10.2020

Wnioski o dofinansowanie złożone w konkursie nr 1/2020 w ramach poddziałania Wdrażanie innowacji przez MŚP - aktualizacja

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „W przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie przewidzianym w § 3 ust. 3, wnioskodawca może zwrócić się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie. Po wyrażeniu zgody przez PARP wniosek o dofinansowanie może zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru w konkursie.”.

Uwzględniając wnioski złożone po terminie zgodnie z ww. zapisami Regulaminu, w konkursie nr 1/2020 w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, POPW, w Generatorze Wniosków złożono łącznie 122 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 758 646 756,04 zł.