Pomiń nawigację

Komunikaty

21.06.2021

Wyniki oceny spełniania kryteriów wyboru projektów w „Schemacie małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet”

W ramach „Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” złożono 392 wnioski z czego 56 projektów zostało rekomendowanych do udzielenia wsparcia na łączną kwotę prawie 7,3 mln euro. Lista projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia została zamieszczona w zakładce „Wyniki i archiwum” w dniu 18 czerwca 2021 r. Wszyscy wnioskodawcy mogą sprawdzić aktualny status swojego projektu, logując się do lokalnego systemu elektronicznego pod adresem https://lsi-fn.parp.gov.pl/ .

Ponadto informujemy, że wszyscy wnioskodawcy niezależnie od wyniku oceny otrzymają, zgodnie z par. 19 ust. 5 Ogłoszenia konkursu, pisemne powiadomienia o indywidualnym wyniku oceny danego projektu. Powiadomienia będą wysyłane pocztą na adres korespondencyjny wskazany przez wnioskodawcę w sekcji III wniosku o udzielenie wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z par.8 ust.6, wydatki poniesione przez wnioskodawcę (beneficjenta) będą uznane za kwalifikowane od 18 czerwca 2021 r., tj. od dnia opublikowania listy projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia.