Pomiń nawigację

Komunikaty

09.04.2021

Fundusze Norweskie - Dokonywanie przez Beneficjentów zamówień w projekcie

Zgodnie z § 7 ust. 1 Umowy w sprawie projektu[1] „Beneficjent przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia wynikającego z projektu zgodnie z regulacjami (w szczególności z art. 8.15) oraz Wytycznymi w zakresie udzielania zamówień.

Sformułowanie „regulacje” zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1 Umowy w sprawie projektu oznacza Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wspomniany wyżej art. 8.15 ust. 2 tychże Regulacji stanowi, Beneficjent, który uzyskuje dofinansowanie sięgające 50% lub więcej wydatków kwalifikowanych projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, powinien, w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przewyższa progi Unii Europejskiej ustalone dla zamówień publicznych, dokonywać zamówień w ramach projektu zgodnie z krajowym prawem zamówień publicznych tak, jak gdyby był on zamawiającym w rozumieniu art. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych i uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE.

Kiedy Beneficjent stosuje zasady udzielania zamówień zgodnie z Wytycznymi, a kiedy ma obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)?

Zgodnie z Rozdziałem 2 (Zasada konkurencyjności) ust. 1 Wytycznych w zakresie udzielania zamówień „udzielenie zamówienia w ramach projektu następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku: (…) beneficjenta (…) niebędącego zamawiającym w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, z zastrzeżeniem Artykułu 8.15 ust. 2 Regulacji (...), w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto. 

Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie niższe niż 50% w stosunku do całości wydatków kwalifikowanych w projekcie nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie udzielania zamówień, natomiast są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności (Wytyczne w zakresie udzielania zamówień) dla każdego z zamówień w projekcie, którego wartość przekracza 50 tys. PLN netto.

Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie równe i przewyższające 50% w stosunku do całości wydatków kwalifikowanych w projekcie i jednocześnie w ramach projektu nie będą realizowali zamówień o wartości równej lub przewyższającej progi Unii Europejskiej ustalone dla zamówień publicznych, nie są również zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie udzielania zamówień, natomiast są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności (Wytycznych w zakresie udzielania zamówień) dla każdego z zamówień w projekcie, którego wartość przekracza 50 tys. PLN netto.

Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie równe i przewyższające 50% w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych w projekcie i jednocześnie w ramach projektu będą realizowali zamówienia o wartości równej lub przewyższającej progi Unii Europejskiej  ustalone dla zamówień publicznych, są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie udzielania zamówień.

Oznacza to również, że Beneficjent (Zamawiający) powinien także stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące szacowania wartości zamówienia. Wartość zamówienia szacowana jest osobno dla każdego zamówienia, z uwzględnieniem zakazu dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustalenie wartości zamówienia pozwoli określić procedurę, która będzie miała zastosowanie dla danego zamówienia (zasada konkurencyjności, ustawa Prawo zamówień publicznych).

Progi unijne o których mowa w art. 8.15 Regulacji
Progi „unijne” ogłaszane są poprzez Obwieszczenia Prezesa UZP w sprawie aktualnych progów unijnych, Progiem właściwym dla Beneficjentów (Zamawiających) Funduszy Norweskich w przypadku udzielania zamówień na dostawy i usługi jest próg 214 000 euro netto, co stanowi równowartość 913 630 zł netto, zgodnie z ustalonym dla zamówień publicznych na lata 2020-2021 kursem euro: 1 EUR = 4,2693 zł (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych).

Zasada konkurencyjności – zamówienia w Bazie Konkurencyjności

Wnioskodawcy i Beneficjenci dokonujący zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z Wytycznych w zakresie udzielania zamówień dokonują publikacji zamówień w Bazie konkurencyjności. Numer naboru (w polu: numer naboru) wymagany do zamieszczenia ogłoszenia jest taki sam dla wszystkich wnioskodawców/beneficjentów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i jest następujący: POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19

[1] Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do Ogłoszenia i jest dostępny na stronie internetowej z dokumentacją dla danego schematu w zakładce: Dokumenty – Podpisywanie umowy