Pomiń nawigację

Komunikaty

03.09.2020

Zmiana terminu oceny wniosków złożonych w ramach Bonów na innowacje dla MŚP etap I usługowy – konkurs ogólny nr 1/2019, runda VII

Informujemy, iż za zgodą Instytucji Zarządzającej POIR, wydłużono termin oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP etap I usługowy – konkurs ogólny nr 1/2019, runda VII.

W związku z powyższym uległy zmianie postanowienia Regulaminu konkursu nr 1/2019 w następującym zakresie:

1).  w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3. Ocena projektów trwa:

  • do 60 dni dla rundy II, III, V;
  • do 80 dni dla rundy I, IV;
  • do 90 dni dla rundy VI, VIII,
  • do 110 dni dla rundy VII,

liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.”;

 

2). w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu, o którym mowa w § 10 ust. 5 wynosi:

  • do 80 dni dla rundy II, III, V;
  • do 100 dni dla rundy I, IV;
  • do 110 dni dla rundy VI, VIII,
  • do 120 dni dla rundy VII,

licząc od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.”

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.