Pomiń nawigację

Komunikaty

30.01.2020

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie dla konkursu 1/2019 w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Informujemy, że zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu nr 1/2019 r. ogłoszonego w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, POPW.

Wprowadzono następujące zmiany:

  • w § 3a w ust. 6 - zrezygnowano z określania w umowie warunkowej maksymalnego terminu (90 dni), do którego PARP może, na wniosek beneficjenta, wydłużyć termin złożenia dokumentów określonych w § 3a;
  • w § 15 ust. 5 i 6 - zmieniono brzmienie zapisów, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy wdrożeniowej w zakresie art. 70;
  • dokonano również aktualizacji publikatorów aktów prawnych wskazanych w umowie.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynika z konieczności ujednolicenia i dostosowania zapisów umowy do aktualnych regulacji prawnych oraz umożliwienia beneficjentom sprawnej realizacji projektów.