Komunikaty

01.12.2021

Zmiana załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu - Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Informujemy, że w związku z wynikami analizy prawnej zapisów załącznika 1 do Regulaminu konkursu (Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia) przeprowadzonej przez PARP oraz na podstawie stanowiska Instytucji Zarządzającej zmianie ulega treść Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w celu zapewnienia zgodności obu dokumentów. Zmiana polega na uzupełnieniu listy kodów PKD działalności szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Listę rozszerzono o następujące kody wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID‑19 (Dz. U. poz. 371, z późn. zm.) będącego aktem wykonawczym do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.): 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 77.29.Z, 96.09.Z.

Zmiana Instrukcji nie rzutuje na obowiązki Wnioskodawców w zakresie sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie. Przedmiotowa lista ma charakter jedynie informacyjny, odnoszący się do sposobu oceny nieobligatoryjnego kryterium wyboru projektów: „Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19”.