Pomiń nawigację

Analiza porównawcza zmian systuacji osób 45+ na rynkach pracy

Seria: Z wiekiem na plus

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2013

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Od końca lat 90. ubiegłego wieku w wielu krajach członkowskich UE w reakcji na starzenie się społeczeństw prowadzone są działania mające na celu zwiększenia aktywności zawodowej osób st arszych. Należą do nich przede wszystkim zmiany legislacyjne ograniczające tej grupie dostęp do świadczeń społecznych, w tym zmiany w systemie emerytalno - rentowym i zasiłkowym, które wymuszają lub zachęcają do dłuższej aktywności zawodowej (m.in. podnosząc wiek emerytalny , ograniczając uprawnienia do wcześniejszych emerytur, rent i zasiłków dla bezrobotnych, proponując pracodawcom korzyści z tytułu zatrudnienia osób starszych ). Ponadto w niektórych krajach , w tym w Polsce, realizowane są projekty promujące wśród pracodawców koncepcję zarządzania wiekiem rozumianego jako element polityki personalnej organizacji. Jednym z większych projektów tego typu w Polsce jest projekt „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” realizowany przez PARP w partnerstwi e z UW w latach 2009 - 2013. W tym kontekście zasadne wydaje się pytanie o efekty promowania zarządzania wiekiem w Polsce na tle innych krajów UE prowadzących takie działania.

Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w krajach int ensywnie promujących ideę zarządzania wiekiem sytuacja osób 45+ na rynku pracy poprawia się w stosunku do pozostałych krajów UE oraz jak na tym tle wypada Polska. Ponadto zostanie podjęta próba stwierdzeni a , czy promocja zrządzania wiekiem wśród pracodawcó w skutkuje szerszym stosowaniem narzędzi zarządzania wiekiem oraz czy stosowanie ich przynosi efekt w postaci wzrostu zatrudnienia.

Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszym rozdziale przedstawiony jest przegląd działań mających na celu aktywizac ję osób starszych, które są realizowane w Polsce oraz wybranych krajach UE, w tym w szczególności w krajach aktywnie promujących politykę zarządzania wiekiem wśród pracodawców. Drugi rozdział zawiera analizę porównawczą zmian sytuacji osób starszych na ryn kach pracy w kilku krajach UE w oparciu o dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności dla okresu 2003 - 2012. Podsumowaniem rozważań będą wnioski dotyczące wpływu działań aktywizacyjnych na sytuację osób starszych w analizowanych krajach oraz efektów dz iałań promujących zarządzanie wiekiem wśród pracodawców.

W takim kształcie opracowanie może być przydatne przede wszystkim dla trenerów i doradców przedsiębiorstw realizujących projekty promujące koncepcję zarządzania wiekiem na poziomie o r g anizacji. Dosta rcza ono bowiem informacji na temat zakresu i efektów działań z zakresu upowszechniania zarządzania wiekiem w Polsce na tle innych krajów członkowskich UE.

Spis treści

1.Zarządzanie wiekiem w wybranych krajach Unii Europejskiej
1.1. Polska
1.2. Finlandia
1.3. Szwecja
1.4. Dania
1.5. Niemcy
1.6. Czechy
1.7. Norwegia
1.8. Włochy
1.9. Austria
1.10. Wielka Brytania
2. Rynki pracy osób starszych w wybranych krajach UE
2.1. Populacja osób starszych
2.2. Aktywność zawodowa osób starszych
2.3. Zatrudnienie osób starszych
2.4. Szkolenie osób starszych
2.5. Elastyczne formy zatrudnienia osób starszych
3. Wnioski
3.1. Wpływ ogółu działań aktywizacyjnych na rynek pracy osób starszych
3.2. Efekty promowania zarządzania wiekiem na poziomie przedsiębiorstw

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Zbiór narzędzi do zarządzania wiekiem

Poradnik

Zbiór narzędzi do zarządzania wiekiem

Zobacz
Przegląd badań i publikacji dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach

Raport

Przegląd badań i publikacji dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach

Zobacz
Dobre praktyki zarządzania wiekiem

Dobre praktyki

Dobre praktyki zarządzania wiekiem

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników