Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw to wieloletnie cykliczne badanie, zaplanowane do realizacji w latach 2017-2023, prowadzone w cyklu rocznym. Pozwoli to na obserwację zmian stanu innowacyjności przedsiębiorstw (w tym mikrofirm) oraz czynników determinujących jej rozwój.

Celem badania jest diagnoza stanu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce i czynników ją kształtujących. Badanie dostarcza wielu cennych informacji dotyczących m.in. poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, powiązań między przedsiębiorstwami w zakresie działalności innowacyjnej, stosowanych modelach biznesowych, roli różnych źródeł finansowania działalności innowacyjnej, wewnętrznych determinant potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, barier związanych z rozwojem działalności innowacyjnej, potrzeb firm w zakresie wdrażania innowacji. 

Unikalnym elementem badania jest pomiar poziomu dojrzałości innowacyjnej polskich przedsiębiorstw za pomocą syntetycznego Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej (WDI).

Badanie jest elementem działań związanych z prowadzeniem monitoringu Narodowego Systemu Innowacji (NSI) w ramach projektu pozakonkursowego Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – inno_LAB (poddziałanie 2.4.1 POIR), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Dotychczas przeprowadzono dwie edycje badania. Wyniki II edycji pokazują, że w ostatnich trzech latach (2016-2018) 32,4% przedsiębiorstw działających w Polsce prowadziło działalność innowacyjną, tj. wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową, procesową, organizacyjną lub marketingową. W porównaniu z I edycją zrealizowaną w 2018 r. widać nieznaczny wzrost odsetka firm innowacyjnych – o 2,3 punktu procentowego (30,1 % firm deklarowało prowadzenie działalności innowacyjnej w latach 2015-2017).

Firmy innowacyjne stanowią 30,9% ogółu mikrofirm, istotnie częściej występują w grupie małych firm (40%), średnich (53,3%) i dużych (71,3%).

Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) w II edycji badania osiągną średnią wartość 21,92 na 100 punktów – wyższą niż w edycji z 2018 r., kiedy ta wartość wyniosła 15,41.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami prezentującymi wyniki dotychczasowych edycji badania.

Raporty:

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki I edycji badania – 2018

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki II edycji badania – 2019