Pomiń nawigację
Pracodawca Jutra

Pracodawca Jutra

VII edycja konkursu

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 12 grudnia 2023 r. podczas gali finałowej. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie uroczystości zostaną przesłane do uczestników konkursu w odpowiednim czasie.

O konkursie

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją - czyli działań, które polegają na pobudzeniu świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowaniu w działania na rzecz rozwoju edukacji, rozwoju usług edukacyjnych, działaniach umożliwiających nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji.

Dzięki konkursowi możliwa jest wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Laureaci konkursu będą stanowić przykład w zakresie realizacji projektów, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy, podniesienia kompetencji lub umiejętności adresatów inicjatyw edukacyjnych.

Tegoroczna edycja konkursu Pracodawca Jutra będzie obejmowała dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu:

 • pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
 • systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
 • inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
 • rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
 • działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.

O konkursie
obrazek

„Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu:

 • współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
 • tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
 • zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe).

Inicjatywa edukacyjna zgłoszona w ramach konkursu powinna być rozpoczęta najwcześniej 1 stycznia 2019 r. i realizowana na terytorium Polski. Co istotne, nie może to być inicjatywa nagrodzona i wyróżniona w VI edycji konkursu „Pracodawca Jutra”.

Dla kogo?

Dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub instytucje edukacyjne* wspólnie z przedsiębiorcą, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne skierowane do:

 • uczniów i/lub studentów;
 • absolwentów szkół wyższych, średnich lub branżowych;
 • pracowników, w tym nowych pracowników na rynku pracy lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w szczególności matek powracających na rynek pracy i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym);
 • nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz przedstawicieli innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej lub nieformalnej;
 • emerytów i rencistów, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie lub podtrzymanie ich aktywności zawodowej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu instytucji edukacyjnej jest złożenie zgłoszenia wspólnie z przedsiębiorcą.

*Za instytucję edukacyjną uznaje się instytucję działającą na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców (m. in. jednostki prawa oświatowego, uczelnie wyższe czy instytucje edukacji pozaformalnej, np. firmy szkoleniowe).

 

Zgłoś się

Przebieg konkursu

ETAP I – Ocena formalna

Ocena formalna złożonych wniosków pod kątem ich zgodności z Regulaminem Konkursu, prowadzona przez Organizatora.

ETAP II – Ocena merytoryczna I stopnia

Ocena merytoryczna I stopnia dokonywana przez Organizatora na podstawie kryteriów zawartych w Karcie oceny zgłoszenia konkursowego.

ETAP III – Ocena merytoryczna II stopnia

Ocena merytoryczna II stopnia, prowadzona niezależnie przez Kapitułę Konkursu oceniającą wszystkie wnioski oraz Kapituły sektorowe, oceniające zgłoszenia w poszczególnych branżach.

Jak wziąć udział w konkursie?

Każdemu Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia po jednej Inicjatywie edukacyjnej w każdej z kategorii Konkursu, niezależnie od tego czy zgłoszenie będzie samodzielne lub wspólne z Instytucją edukacyjną (tj. Przedsiębiorca może wystąpić tylko jeden raz w każdej kategorii Konkursu).

Warunkiem przystąpienia do Konkursu Instytucji edukacyjnej jest złożenie zgłoszenia wspólnie z Przedsiębiorcą.

Zgłoszenie należy wysłać przez dedykowany Konkursowi formularz. Dokumentację realizacji projektu (np. zdjęcia, nagrania, relacje publikowane w mediach itp.) należy umieścić w formularzu w formie linków.

Nagrody

W konkursie zostaną przyznane przez Kapitułę Konkursu 4 nagrody główne. Ponadto Kapituły Sektorowe będą mogły przyznać 17 nagród sektorowych oraz 17 wyróżnień sektorowych.

Laureaci, wybrani przez Kapitułę Konkursu i Kapituły Sektorowe otrzymają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra 2023” lub odpowiednio „Pracodawca Jutra 2023 w sektorze ….” oraz korzystania z logotypu konkursu na materiałach reklamowych i wizerunkowych. Każdy z wyłonionych zwycięzców ma możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez organizatora.

Nagrody

Finansowanie

 

 

Laureaci poprzedniej edycji

Więcej informacji o laureatach poprzedniej edycji w artykule „Pracodawca Jutra” – wyłoniono laureatów 6. edycji konkursu.

Obejrzyj także materiały wideo z laureatami konkursu

Perceptus Sp. z o.o.

 

Inventity Foundation

 

Remi Vision Sp. z o.o. Sp. k. Emil Bełka Rafał Bełka

 

MPWiK S.A. we Wrocławiu

 

Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o

Patronat honorowy

 

Patronat mediowy

Partnerzy

Partnerzy współpracujący przy realizacji Konkursu