Pomiń nawigację

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Cel finansowania:

Sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP.

 • 18 marca 2019

  Ogłoszenie konkursu

 • 17 kwietnia 2019

  Start składania wniosków

 • 30 grudnia 2020

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

560 000 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

800 000 zł

Wkład własny

minimum 30%

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

MMŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową

 • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej 

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
 • z sukcesem zakończyły I etapu Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

560 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

800 000 zł

Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Mikro i Małe przedsiębiorstwa*:

premia +20%

Średnie przedsiębiorstwa*:

premia +10%

Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu:

*wg Mapy pomocy regionalnej

Przykład

Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie Lubelskim może otrzymać do 70% dofinansowania.

Sposób obliczenia:
premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20% + lokalizacja: 50%

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie

 • na wszystkie projekty w województwie mazowieckim:  2 620 963,63 zł
 • w pozostałych województwach: 20 077 560,19 zł

Obejrzyj animację promującą działanie

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię 22 574 07 07 oraz 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Wniosek o dofinansowanie jest składany drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie. Generator Wniosków dostępny jest pod adresem: https://lsi1420.parp.gov.pl/home

W ramach oceny kryterium weryfikacji podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Ocena dokonywana będzie zgodnie z wersją dokumentu, aktualną na dzień ogłoszenia naboru. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP). Jest to kryterium obligatoryjne.

Zgodnie z Regulaminem, termin na złożenie wniosków może ulec skróceniu w przypadku, gdy:

 1. kwota dofinasowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych w województwie mazowieckim przekroczy 300% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie.
 2. kwota dofinasowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 300% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie.

Informację o skróceniu terminu naboru PARP zamieści na swojej stronie internetowej oraz na portalu, nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem zakończenia naboru.

O dofinasowanie mogą się starać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, których projekty dotyczą jednej z form inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji opracowanej w ramach etapu usługowego. Etap inwestycyjny jest swoistą kontynuacją etapu usługowego, dlatego wymagane jest, aby projekt dotyczył wdrożenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu Poddziałania 2.3.2 PO IR. Wnioskodawcy oraz projekty powinni spełniać kryteria wyboru projektów obowiązujące dla poddziałania, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IR.

Okres realizacji projektu nie może trwać dłużej niż 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. Ponadto okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 800 000,00 zł.

Celem etapu inwestycyjnego jest wdrożenie innowacji opracowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP w etapie usługowym. Zakres projektu usługowego i inwestycyjnego powinien być spójny. Jednocześnie wdrożenie opracowanej innowacji powinno wynikać z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien przedstawić przebieg prac badawczo-rozwojowych oraz wnioski z przeprowadzonych prac z I etapu. Wnioskodawca powinien przedstawić rezultaty prac oraz rekomendacje dotyczące wdrożenia wyników opracowania. W szczególności należy wyjaśnić, z czego wynika konieczność zakupu oprogramowania. Co do zasady zakup WNiP jest kosztem kwalifikowalnym. Ocena dokonywana będzie na podstawie informacji podanych we wniosku, stąd istotne jest przedstawienie szczegółowych uzasadnień we wniosku. Powstały w ramach I etapu prototyp został zaksięgowany jako WNiP. Ponieważ widnieje w rejestrze aktywów i będzie wykorzystywany w ramach projektu należy uznać, że będzie to ponownie wykorzystane aktywo. 

Tak. Żeby zgłosić się do Etapu II należy mieć prawidłowo zrealizowany projekt w ramach I etapu, złożony wniosek o płatność końcową, zaakceptowany przez PARP.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Konkurs jest podzielony na rund. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

 1. dla rundy I – od 17 kwietnia do 17 czerwca 2019 roku;
 2. dla rundy II – od 18 czerwca do 18 sierpnia 2019 roku;
 3. dla rundy III – od 19 sierpnia do 19 października 2019 roku;
 4. dla rundy IV – od 20 października 2019 roku do 7 stycznia 2020 roku;
 5. dla rundy V – od 8 stycznia do 8 marca 2020 roku;
 6. dla rundy VI – od 9 marca do 9 maja 2020 roku;
 7. dla rundy VII – od 10 maja do 7 lipca 2020 roku;
 8. dla rundy VIII – od 8 lipca do 8 września 2020 roku;
 9. dla rundy IX – od 9 września do 9 listopada 2020 roku;
 10. dla rundy X - od 10 listopada do 30 grudnia 2020 roku (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Starsze wersje dokumentów

Załączniki

2018 - etap II inwestycyjny, II runda, konkurs nr 2/2018
2018 - etap II inwestycyjny, I runda, konkurs nr 2/2018
2018 - etap II inwestycyjny, III runda, konkurs nr 2/2018
2018 - etap II inwestycyjny, IV runda, konkurs nr 2/2018
2019 - etap II inwestycyjny, I runda, konkurs nr 3/2019
2019 - etap II inwestycyjny, II runda, konkurs nr 3/2019
2019 - etap II inwestycyjny, III runda, konkurs nr 3/2019
2019 - etap II inwestycyjny, IV runda, konkurs nr 3/2019
2019 - etap II inwestycyjny, V runda, konkurs nr 3/2019
2019 - etap II inwestycyjny, VI runda, konkurs nr 3/2019
2019 - etap II inwestycyjny, VII runda, konkurs nr 3/2019
2019 - etap II inwestycyjny, VIII runda, konkurs nr 3/2019

Sukcesy beneficjentów