jubileuszowa edycja konkursu

polski produkt przyszłości

Konkurs Polski Produkt Przyszłości promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie, które mają szansę zaistnieć na rynku krajowym i globalnym.

cel konkursu

 
 
 
logo_ppp

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

W dziewiętnastoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 800 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 49 projektów, a ponad 100 przyznała wyróżnienia.

Wiele produktów opracowanych na bazie prac konkursowych odniosło sukces rynkowy zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród laureatów są perspektywiczne spółki notowane na giełdowym rynku NewConnect. Wiele jednostek naukowych będących laureatami konkursu może poszczycić się najwyższą kategorią naukową A+.

dla kogo?

 
 
 

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie Polski.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty:

doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony)

wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

produkt przyszłości jednostki naukowej

produkt przyszłości przedsiębiorcy

produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy

Uczestnikowi konkursu powinny przysługiwać autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej w zakresie uprawniającym uczestnika do zgłoszenia produktu.

Udział w konkursie jest bezpłatny

przebieg konkursu

 
 
 

Konkurs jest realizowany w dwóch etapach:

  • Etap I - zgłaszanie wniosków konkursowych - od 5 września do 20 października 2017 r. do godz 16:30 - etap zakończony.
  • Etap II - zgłaszanie wniosków o powierzenie grantu - w terminie 3 tygodni od dnia ogłoszenia listy laureatów konkursu.
krok

krok 1

Złożenie wniosku konkursowego

 
krok

krok 2

Ocena

 
krok

krok 3

Ogłoszenie wyników konkursu

 
krok

krok 4

Złożenie wniosku o powierzenie grantu

 
krok

krok 5

Ocena

 
krok

krok 6

Ogłoszenie listy wnioskodawców, którym przyznano grant

nagrody

 
 
 

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.

Nagrodzeni w konkursie otrzymują:

nagroda

statuetkę i dyplom

nagroda

prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości

nagroda

możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu

nagroda

promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

nagroda

promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

Wyróżnieni w konkursie otrzymują:

nagroda

dyplom

nagroda

prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości

nagroda

możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 25 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu

nagroda

promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

nagroda

promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

Nagrody specjalne za produkt:

  • zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) i innowacyjnego przedsiebiorcę;
  • z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
  • w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Granty stanowią pomoc de minimis. Warunki są szczegółowo omówione w Regulaminie konkursu.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (PO IR) 2014-2020 w ramach projektu pozakonkursowego inno_LAB - Centrum Analiz i Pilotaży Nowych Instrumentów.

Wyniki

 
 
 

W XX edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości złożono 111 wniosków, co stanowi rekordową liczbę w historii.

Do oceny merytorycznej skierowano ostatecznie 102 wnioski spełniające wymogi formalne, w tym:

  • 13 wniosków w kategorii „Produkt przyszłości jednostki naukowej”,
  • 11 wniosków w kategorii „Produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy”,
  • 78 wniosków w kategorii „Produkt przyszłości przedsiębiorcy”.

Ocena merytoryczna przeprowadzona została przez ekspertów i Kapitułę Konkursu.

LAUREACI XX EDYCJI KONKURSU PPP

 
 
 

Produkt przyszłości jednostki naukowej

NAGRODA

„IntraLine-IOERT”
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

WYRÓŻNIENIE

„Bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania ATRAX”
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

WYRÓŻNIENIE

„Maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne”
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

WYRÓŻNIENIE

„Hydrogenerator do mikroelektrowni wodnej”
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej

 
 
 

Produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy

 
 
 

NAGRODA

„Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa”
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
i
NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne

W kategorii tej nie przyznano wyróżnień.

 
 
 

Produkt przyszłości przedsiębiorcy

NAGRODA

„Triggo - polska globalna innowacja w miejskiej elektromobilności”
Triggo S.A.

WYRÓŻNIENIE

„Teemothy - symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów”
Medical Simulation Technologies Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIE

„Wysokooczyszczony żelujący 1-3,1-4 beta-glukan pochodzący z owsa, otrzymany
w procesie biorafinacji umożliwiającej pozyskanie produktów o wysokiej wartości dodanej”
Beta Bio Technology Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIE

„Instalacja gazowa STAG 500 DIS do pojazdów z bezpośrednim wtryskiem paliwa”
AC S.A.

WYRÓŻNIENIE

„Urządzenie i metoda badania próchnicy wtórnej przy zastosowaniu technologii NLDS
nieliniowej spektroskopii dielektrycznej”
Numed Sp. z o.o.

 
 
 

NAGRODY SPECJALNE

 
 
 

Nagroda specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji

Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa”
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne

 
 
 

Nagroda specjalna za produkt zgłoszony przez młodego i innowacyjnego przedsiębiorcę

„Teemothy - symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów”
Medical Simulation Technologies Sp. z o.o.

 
 
 

Nagroda specjalna Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

„Robot społeczny EMYS do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3-7”
FLASH Robotics

 
 
 

Nagroda specjalna Urzędu Patentowego RP

„Triggo - polska globalna innowacja w miejskiej elektromobilności”
Triggo S.A.

 

Projekty wybrane do powierzenia grantu

 
 
 

Komunikat o projektach wybranych do powierzenia grantu

Lista projektów wybranych do powierzenia grantu

laureaci poprzednich edycji konkursu

 
 
 

organizatorzy i patronaty

 
 
 

Organizatorzy

logo logo

Patronat

logo logo

Patronat medialny

logo logologo
id: 49673