Pomiń nawigację

30 sierpnia 2019 r.

Badania na rynek – 3 nowe konkursy na wdrożenia innowacji

Firmy, które chciałyby wdrożyć innowacje oparte na wynikach prac badawczo-rozwojowych w fazę produkcji, od 1 października będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w trzech konkursach programu Badania na rynek. Wysokość wsparcia to nawet 70% wartości projektu. Nabór potrwa do 31 października br.

Po raz drugi w tym roku ogłaszamy nabór wniosków w poddziałaniu Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Podobnie jak wiosną, przedsiębiorcy będą mogli starać się o wsparcie w trzech konkursach: ogólnym, dla miast średnich oraz Dostępność Plus. Dofinansowanie można otrzymać na projekty, w ramach których koszty kwalifikowalne wynoszą od 1 mln zł do 50 mln euro. Dofinansowanie może stanowić nawet 70% wartości projektu (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji).

Wnioski przyjmowane w ramach naboru muszą dotyczyć wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. W przypadku konkursu Dostępność Plus nowe lub ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Przykładowe koszty kwalifikowalne w ramach konkursów to koszty:

  • nabycia albo wytworzenia środków trwałych;
  • nabycia nieruchomości;
  • nabycia robót budowlanych;
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • eksperymentalnych prac rozwojowych;
  • usług doradczych.

 
Więcej informacji:

Badania na rynek – konkurs ogólny

Badania na rynek – miasta średnie

Badania na rynek – Dostępność Plus

Działania PARP dedykowane dostępności

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 30.08.2019 18:11
Poprawiono: 30.08.2019 16:11
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: