Komunikaty

15.12.2021

Rozstrzygnięcie naboru w ramach Pilotażu Przemysł 4.0

Publikujemy listę projektów wybranych do powierzenia grantu w ramach poddziałania 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż Przemysł 4.0.

Informujemy, że pozytywnie zostało ocenionych 186 projektów, jednak kwota przeznaczona na udzielenie grantu pozwoliła na wybranie do uzyskania grantu tylko 37 projektów.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu naboru każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

Jednocześnie informujemy, że od negatywnej decyzji w sprawie powierzenia grantu oraz dokonanej oceny nie przysługują wnioskodawcy środki odwoławcze.