Pomiń nawigację

Komunikaty

18.06.2020

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla VI naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania Go to Brand

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zwiększeniu kwoty przeznaczonej  na konkurs nr 6 w roku 2020 w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 do kwoty 329 mln PLN.

W związku z powyższym uległy zmianie postanowienia Regulaminu konkursu nr 6/2020 w następującym zakresie:

  1. 3 ust. 5 – kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie została zwiększona do kwoty 329 000 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów złotych).

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja