Pomiń nawigację

Go to Brand

Dzwonek

Inwazja zbrojna przeciw Ukrainie - Przedsiębiorco, zobacz jakie zmiany PARP wprowadziła w programie „Go to Brand”

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

9 stycznia 2020

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

11 lutego 2020

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

11 marca 2020

 • Maksymalne dofinansowanie

  425 670 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  do 1 000 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska, z wyłączeniem województwa mazowieckiego

 • Zasięg terytorialny projektu

  Zagranica

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Go to brand jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne
 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której dowiesz się jak wypromować Twoją firmę za granicą

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, których lokalizacja projektu znajduje się w województwie innym niż mazowieckie, pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym:

 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • maszyny i urządzenia
 • moda polska
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny
 • branże kosmetyczna
 • meblarska
 • usług prozdrowotnych

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

425 670 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

1 000 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie:

- projekty zlokalizowane w województwach innych niż mazowieckie: 329 000 000,00 zł.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Zgodnie z pkt I.11 branżowych programów promocji przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji co najmniej 3 działań promocyjnych spośród: misji wyjazdowych, misji przyjazdowych, stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych, zakupu usługi doradczej, dodatkowych działań promocyjnych, w tym do realizacji co najmniej jednego działania promocyjnego (misji wyjazdowej lub stoiska) na wydarzeniu odbywającym się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na którym przewidziano organizację narodowego stoiska informacyjno-promocyjnego. Wobec powyższych zapisów należy stwierdzić, iż wnioskodawca nie ma obowiązku wzięcia udziału w wydarzeniu poza granicami RP, na którym organizowane będzie stoisko narodowe, jako wystawca. Może wziąć w nim udział w ramach wyjazdowej misji gospodarczej, jako zwiedzający.

Przedsiębiorca w ramach projektu może zakupić jedną usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na pozaunijny rynek perspektywiczny, jednak nie musi skorzystać z tego działania promocyjnego. Przedsiębiorca w ramach projektu jest bowiem zobowiązany do realizacji co najmniej 3 działań promocyjnych spośród: misji wyjazdowych, misji przyjazdowych, stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych, zakupu usługi doradczej, dodatkowych działań promocyjnych (mogą być 3 jednego rodzaju), w tym do realizacji co najmniej jednego działania promocyjnego (misji wyjazdowej lub stoiska) na wydarzeniu odbywającym się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na którym przewidziano organizację narodowego stoiska informacyjnopromocyjnego. Jednocześnie, w ramach realizacji projektu, przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji co najmniej jednego działania na wybranym przez siebie pozaunijnym rynku perspektywicznym, z rynków wymienionych w pkt. I.13 branżowych programów promocji. Zgodnie z branżowymi programami promocji zakup usługi doradczej nie jest obligatoryjnym działaniem
promocyjnym.

Aby projekt mógł zostać zakwalifikowany do objęcia wsparciem, wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z wymienionych w wybranym branżowym programie promocji kategorii działalności (PKD 2007). Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) oraz powinien zawierać dział, grupę, klasę oraz podklasę np. 12.34.Z Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt, powinien być na dzień składania wniosku o dofinansowanie ujawniony w dokumencie rejestrowym (odpowiednio w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Samo zgłoszenie do odpowiedniego rejestru należy uznać za niewystarczające dla uznania kryterium pn. Projekt dotyczy marki produktowej wnioskodawcy i spełnia warunki określone w wybranym programie promocji za spełnione. Kody PKD właściwe dla poszczególnych branż znajdują się w Branżowych Programach Promocji, na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand

Zgodnie z zapisem w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, CZĘŚĆ IX. PRODUKTY WNIOSKODAWCY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM EKSPORTU, dla każdego z produktów należy odrębnie określić jego nazwę lub rodzaj oraz numer kodu PKD działalności obejmującej ten produkt, a następnie scharakteryzować rynek międzynarodowy branży związanej z tym produktem oraz opisać przewagi konkurencyjne produktu będącego przedmiotem eksportu względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym. Należy uzasadnić unikatowość produktu oraz wskazać w układzie porównawczym cechy produktu, dzięki którym wnioskodawca może osiągnąć przewagę konkurencyjną względem innych produktów oferowanych w tej samej branży na rynku międzynarodowym, w tym: - cechy jakościowe produktu; - orientacyjną cenę sprzedaży produktu uwzględniającą marżę; - inne cechy wyróżniające produkt od oferty konkurencyjnej.

Branżowe Programy Promocji znajdują się na stronie Go to Brand (https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand) w zakładce "Dodatkowe
dokumenty". Dostępne branże: - biotechnologia i farmaceutyka - budowa i wykańczanie budowli - części samochodowe i lotnicze - maszyny i urządzenia - moda polska - IT/ICT - jachty i łodzie rekreacyjne - polskie specjalności żywnościowe - sprzęt medyczny - branża kosmetyczna - meblarska- usług prozdrowotnych.

Zgodnie z zapisami dokumentu Kwoty ryczałtowe jako uproszczona metoda rozliczania wydatków - materiał informacyjny konkursu Go to brand kwotą ryczałtową jest określona w umowie o dofinansowanie kwota ustalona w oparciu o szczegółowy budżet projektu przedstawiony przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie i uzgodniony na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu za wykonanie określonego w projekcie zadania. Na kwotę ryczałtową dla
danego zadania składają się wszystkie wydatki, które są niezbędne do zrealizowania tego zadania, zawierają się w katalogu kosztów kwalifikowanych określonych dla poddziałania 3.3.3 POIR, i które zostały wykazane w zatwierdzonym budżecie projektu. W dokumencie „Wykaz standardowych kwot ryczałtowych” określono kwoty standardowe dla każdego rodzaju zadania, których wnioskodawca nie powinien przekroczyć (w sytuacji, gdy specyfika działalności wnioskodawcy lub specyfika projektu powodują, że niezbędne i uzasadnione jest poniesienie na realizację konkretnego zadania wydatków w kwocie przekraczającej kwotę z „Wykazu”, wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić kalkulację budżetu takiego zadania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem). Każda wnioskowana kwota ryczałtowa wymaga szczegółowego uzasadnienia potwierdzającego celowość, racjonalność i efektywność kwoty. KOP dokonuje oceny każdego wydatku w ramach kwoty ryczałtowej niezależnie od jego wartości.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w formie zaliczki i/lub refundacji wydatków określonych w ust. 2, w wysokości określonej w harmonogramie płatności, na podstawie złożonych przez Beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność pośrednią i końcową. Beneficjentowi w ramach przyznanego dofinansowania może być wypłacana zaliczka w wysokości i w terminach określonych w harmonogramie płatności, na podstawie złożonych przez Beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność. Wypłaty dokonywane z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowej mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Projektu. Łączna kwota zaliczki nie może przekroczyć 90% całkowitej wysokości dofinansowania, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy i powinna zostać rozliczona w wysokości co najmniej 70% wszystkich przekazanych dotychczas transz w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania transzy zaliczki na 1. rachunek bankowy Beneficjenta, najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności. Pozostała kwota zaliczki musi być rozliczona najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności, z zastrzeżeniem ust. 14. Pozostała kwota dofinansowania może być przekazana Beneficjentowi w formie refundacji. Najwyższa transza zaliczki, o której mowa w ust. 5 , nie może przekroczyć w danym momencie 40% całego dofinansowania. Rozliczenie transzy zaliczki polega na:

 1. zwrocie niewykorzystanych środków lub
 2. wykazaniu we wniosku o płatność osiągniętych wskaźników dla kwot ryczałtowych oraz wskaźników produktu i ich udokumentowanie. Warunkiem otrzymania kolejnej transzy zaliczki jest rozliczenie przez Beneficjenta co najmniej 70% wszystkich przekazanych dotychczas transz zaliczek. 

W tegorocznej edycji konkursu 3.3.3 Go to brand nie istnieje zamknięta lista krajów, na których Wnioskodawcy mogą promować swoje produkty. Wymogami dotyczącymi udziału w konkursie 3.3.3 Go to brand są: realizacja co najmniej jednego działania promocyjnego (misji wyjazdowej lub stoiska) na wydarzeniu odbywającym się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na którym przewidziano organizację narodowego stoiska informacyjno-promocyjnego (wykaz wydarzeń na których znajdują się stoiska narodowe znajduje się w tabeli nr. 1 Programu branżowego) oraz realizacja, co najmniej jednego działania promocyjnego na wybranym przez siebie poza unijnym rynku perspektywicznym (lista rynków perspektywicznych znajduje się w punkcie 13 danego Programu promocji branży). Po spełnieniu tych warunków Wnioskodawca może samodzielnie wybrać targi o charakterze międzynarodowym lub realizować misję wyjazdową w wybranym przez siebie kraju. Dodatkowe wybrane targi lub misje gospodarcze muszą być właściwe dla promocji produktu lub grupy produktów z marki produktowej, będącej przedmiotem realizacji projektu.

Limitem 15%, o którym mowa w § 5 ust. 20 Regulaminu konkursu nr 5/2019 (dalej „regulamin”) są objęte dodatkowe działania promocyjne. Na podstawie pkt. II.5 Branżowego programu promocji, przedsiębiorca biorący udział w Programie, wdrażający działania promocyjne opisane w punktach II.1-3 (misje wyjazdowe, misje przyjazdowe lub stoiska na targach), może sfinansować w ramach poddziałania 3.3.3 POIR dodatkowe działania promocyjne. W zakresie kosztów określonych w § 5 ust. 7 pkt 8 regulaminu tj. organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej (…), o tym czy obowiązuje limit 15% decyduje charakter działania promocyjnego. W przypadku: misji wyjazdowej, na podstawie pkt. II.1.3 Branżowego programu promocji: program misji powinien obejmować organizację co najmniej 3 spotkań biznesowych z udziałem potencjalnych kontrahentów. Ponadto, program misji wyjazdowej może obejmować dodatkowe elementy takie jak: udział w imprezie targowej, konferencji branżowej, organizację pokazów, prezentacji oraz wizyt w siedzibach (zakładach produkcyjnych) kontrahentów. W związku z tym, organizacja pokazów lub prezentacji produktów (w tym degustacji produktów) jest dodatkowym działaniem promocyjnym objętym limitem 15%. misji przyjazdowej, na podstawie pkt. II.2.2 Branżowego programu promocji: misja przyjazdowa powinna obejmować co najmniej prezentację firmy przedsiębiorcy oraz organizację pokazu lub prezentacji produktów dla uczestników misji. W związku z tym, organizacja pokazu lub prezentacji produktów (w tym degustacji produktów) jest elementem obowiązkowym i nie podlega limitowi 15% stoiska na targach, znaczenie ma czy na wybranych targach organizacja pokazu lub prezentacji produktów (w tym degustacji produktów) jest obowiązkowa (wynika z warunków udziału w targach określonych przez organizatora) oraz czy na targach jest narodowe stoisko informacyjno-promocyjne. Jeśli na wybranych targach jest narodowe stoisko informacyjno-promocyjne (lista targów z Narodowym Stoiskiem wskazana jest w pkt. I.12 Branżowego programu promocji), to w ramach działań ogólnych promujących daną branżę realizowanych przez Operatora Programu, o których mowa w pkt. III.4 Branżowego programu promocji, należy sprawdzić, czy zaplanowano możliwość korzystania ze stoiska przez wnioskodawcę w celu organizacji spotkań i prezentacji dla potencjalnych partnerów biznesowych – w takiej sytuacji organizacja pokazu lub prezentacji (w tym degustacji produktów) jest dodatkowym działaniem promocyjnym i podlega limitowi 15%. W sytuacji, gdy organizacja pokazu lub prezentacji produktu jest obowiązkiem nałożonym przez organizatora targów, nie stanowi dodatkowego działania promocyjnego i nie jest wliczana do limitu. Podsumowując, należy sprawdzić, czy planowana organizacja pokazu lub prezentacji produktu (w tym degustacji produktów) jest dodatkowym działaniem promocyjnym, o którym mowa w pkt. II.5 Branżowego programu promocji, czy też wynika z warunków realizacji działania promocyjnego. Jeśli ma charakter dodatkowego działania promocyjnego, to na podstawie pkt. II.5 Branżowego programu promocji jej koszty powinny być zakwalifikowane do kategorii: działania informacyjno-promocyjne projektu, której wartość nie może przekroczyć 15% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu. Powyższe każdorazowo będzie podlegało ocenie Komisji Oceny Projektów, w zależności od charakteru działania opisanego we wniosku o dofinansowanie oraz stosownego uzasadnienia dla zaplanowanych w projekcie wydatków.

W opisanej sytuacji, jako wartość docelową wskaźnika „Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji (szt.)” należy uwzględnić nowe kontrakty podpisane przez aktualnych dystrybutorów z nowymi odbiorcami. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku, w polu „Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika”, należy podać sposób
kalkulacji wskaźnika oraz nazwę dokumentu źródłowego dostępnego u przedsiębiorcy, potwierdzającego osiągnięcie zaplanowanej wartości docelowej wskaźnika rezultatu np. faktura, rachunek, umowa, sprawozdania finansowe. Wobec powyższych zapisów, wnioskodawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające osiągnięcie zaplanowanej wartości wskaźnika rezultatu i dokumenty będą weryfikowane na etapie kontroli osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Raport

Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2023)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku.

Podpisywanie Umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie Umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Dodatkowe dokumenty
Starsze wersje dokumentów

Załączniki

Start w konkursie (2017 r.)

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Archiwum (2017 r.)

Archiwum

Start w konkursie (2016 r.)

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Archiwum dokumentacji (2016 r.)
Konsultacje społeczne (2016-2019 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania uwag do koncepcji Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uwagi można składać w terminie do 15 grudnia

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku.

Podpisywanie Umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie Umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Sukcesy beneficjentów