Pomiń nawigację
Komunikat

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów polegających na udziale wnioskodawcy w Programie UE, obejmujących działania polegające na przygotowaniu Eurograntu, eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i procedurą naboru.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady naboru i na co dzień zajmują się oceną i wdrażaniem projektów.

Dyżury eksperckie odbywają się pod numerem infolinii: 22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5 a następnie 1.

Terminy dyżurów eksperta:

Środy w godz. 10:00-12:00

 

Granty na Eurogranty – oferta dla organizacji badawczych

Cel finansowania:

Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich organizacji badawczych.

 • 26 marca 2024

  Ogłoszenie konkursu

 • 25 kwietnia 2024

  Start składania wniosków

 • 24 kwietnia 2025

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

58 225 zł

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Organizacje badawcze

Szczegóły dofinansowania

Cel działania

Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich organizacji badawczych, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Organizacje badawcze prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie

Finansowane są działania niezbędne do przygotowania Eurograntu i przeprowadzenia udziału wnioskodawcy w konkretnym naborze w programie UE, tj:

 1. przygotowanie Eurograntu, które obejmuje:
  1. poszukiwanie partnerów Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant,
  2. przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub konkursu w wybranym programie UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE/ konkursie w danym programie UE,
  3. ewentualną korektę wniosku o Eurogrant,
  4. prezentację wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE;
 2. opracowanie analiz specjalistycznych.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 22 mln zł.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

58 225 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

58 225 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Masz pytania dotyczące finansowania
Granty na Eurogranty – oferta dla organizacji badawczych?
Zapytaj eksperta o szczegóły

Dyżury eksperta

22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5 następnie 1

środa:

10:00 – 12:00

Terminy zgłoszeń

Termin naboru

Start:

25.04.2024

Zakończenie:

24.04.2025

Dokumenty

FAQ

Nie, nie można wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie w działaniu 02.12. FENG. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej o dofinansowanie w ramach działania 02.12. można się ubiegać tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie złożył jeszcze wniosku do naboru w programie UE – data złożenia wniosku w konkursie UE musi być późniejsza niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w działaniu FENG.02.12.

W przypadku stwierdzenia, że wniosek został złożony w naborze/konkursie w programie UE, wskazanym we wniosku o dofinansowanie, przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w działaniu 2.12 FENG – wnioskodawca nie uzyska wsparcia. Złożenie Short Proposal jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o Eurogrant. 

Zaliczka nie jest wypłaca zawsze. Może zostać wypłacona, jeśli beneficjent o nią wystąpi. W przypadku wątpliwości w zakresie realizacji projektu, przed wypłatą zaliczki, PARP może wezwać Beneficjenta do przedstawienia dokumentów potwierdzających dotychczasowy postęp realizacji Projektu.

Łączna kwota dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć 40 % całkowitej kwoty dofinansowania Projektu.

Tak. Zaliczka jest wypłacana na podstawie złożonego przez Beneficjenta i zatwierdzonego przez Instytucję wniosku o płatność, na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta.

Tak, po podpisaniu umowy o dofinansowanie, najpóźniej przed pierwszą wypłatą dofinansowania, Beneficjent zobowiązuje się dostarczyć wypełniony formularz „Analiza zgodności Projektu z polityką ochrony środowiska”. Wzór formularza dostępny jest na stronie naboru.

Analizy specjalistyczne mogą być wykonane przez pracowników wnioskodawcy, jeśli ma on zdolność do samodzielnego przygotowania niezbędnych analiz i te analizy zostaną opracowane przez pracownika innej komórki organizacyjnej niż komórka aplikująca o Eurogrant. W takim przypadku koszty ich opracowania zostaną zaliczane do kosztów osobowych.

Wykluczenie działalności, której dotyczy projekt, będzie podlegało ocenie w oparciu o kody działalności PKD wskazane we wniosku o dofinansowanie. Ocena w tym zakresie zostanie przeprowadzona w ramach kryterium nr 2 pn. Kwalifikowalność projektu oraz zasadność jego realizacji.

Kwota dofinansowania może zostać obniżona na etapie zawierania umowy o dofinansowanie w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 9 Regulaminu wyboru projektów, tj. gdy rekomendowana kwota dofinansowania stanowiąca pomoc de minimis łącznie z inną pomocą de minimis i pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w ciągu 3 ostatnich lat z różnych źródeł i w różnych formach, przekroczy kwotę wskazaną w rozporządzeniu w sprawie pomocy de minimis.

Wartość „Wydatków ogółem”, „Wydatków kwalifikowalnych”, „Dofinansowania” to jedna z kwot ryczałtowych określonych w Regulaminie wyboru projektów, właściwa dla wnioskodawcy ze względu na typ i zakres Eurograntu do programu UE (czy do przygotowania projektu do programu UE wymagane jest przeprowadzenie analiz specjalistycznych) oraz roli w Eurograncie w programie UE (samodzielnie aplikujący, koordynator konsorcjum albo lider work package, członek konsorcjum albo partner). Pole „% dofinansowania” wylicza się automatycznie na podstawie pól „Dofinansowanie” oraz „Wydatki kwalifikowalne”.

Jako rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźników należy rozumieć rok zakończenia realizacji projektu, a zatem rok, w którym planowane jest rozstrzygnięcie konkursu UE, w którym wnioskodawca złoży wniosek o Eurogrant.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować