Pomiń nawigację

12 lipca 2023 r.

Masz pomysł, potrzebujesz wsparcia? Sprawdź aktualne nabory PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nowe konkursy, których celem jest wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw. Aktualna oferta PARP obejmuje różnorodne obszary działalności i dostarcza możliwości dofinansowania dla firm w różnych sektorach gospodarki w ramach środków z Funduszy Europejskich.

Ostatni moment na złożenie wniosku

Do 27 lipca można natomiast starać się o nagrodę w wysokości nawet 50 tys. zł w konkursie na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), który przyczyni się do popularyzacji w polskiej gospodarce rozwiązań i produktów ukierunkowanych na osiągnięcie jak najlepszych efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych.

Niewiele dłuższy termin składania wniosków, bo do 31 lipca br., obowiązuje w VII edycji konkursu „Pracodawca Jutra”. Wyróżnione i promowane podmioty będą miały za zadanie realizować modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

Nowości w PARP

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłoszono dwa nowe nabory: „Usługi rozwojowe 4.0” oraz „Akademia HR – oferta dla operatorów”. Pierwszy z wymienionych przyczyni się do poprawy jakości usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Będzie to możliwe m.in. dzięki pozyskaniu know-how czy wykorzystaniu nowych technologii. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 17 lipca i potrwa do 31 lipca 2023 r.

„Akademia HR” to konkurs dla przedsiębiorców, menedżerów HR i pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną w firmie. Głównym założeniem jest wyłonienie projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach których zostaną przygotowani do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie. Zmiana ta związana jest m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy. Przyszli operatorzy będą mogli składać wnioski od 1 do 16 sierpnia br.

„Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” to nabór finansowany z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Stanowi szansę dla mikro-, małych i średnich firm w Polsce Wschodniej na zdobycie wsparcia w procesie transformacji i dostosowania się do wymagań Przemysłu 4.0. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie od 2 sierpnia 2023 r. do 25 października 2023 r.

PARP ogłosiła również konkurs, w ramach którego wyłonionych zostanie pięciu operatorów regionalnych. Będą oni odpowiedzialni za rozdystrybuowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pośród przedsiębiorców z branży hotelarskiej, gastronomicznej (HoReCa), turystycznej i kulturowej. Nabór wniosków rozpocznie się 10 sierpnia 2023 r.

Możliwości dla Polski Wschodniej

PARP ma w swojej ofercie liczne konkursy skierowane dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie wschodniej Polski. Celem tych inicjatyw jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru, który w momencie przystępowania Polski do Unii Europejskiej był regionem najsłabiej rozwiniętym.

„Infrastruktura drogowa” FEPW to konkurs, który w efekcie ma przełożyć się na lepszą dostępność drogową w Polsce Wschodniej. Jego ideą jest udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. Łączny budżet działania wynosi prawie 2 mld zł. Wnioski są przyjmowane do 30 sierpnia 2023 r.

29 sierpnia 2023 r. jest ostatnim dniem na składanie wniosków do konkursu „Wzornictwo w MŚP” z FEPW. Wsparcie można przeznaczyć na przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej oraz wdrożenie jej w przedsiębiorstwie. Maksymalne dofinansowanie w tym naborze to 3 mln zł.

PARP stawia na nowoczesną gospodarkę

Cztery z obecnie trwających konkursów PARP są finansowane z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), które zapewniają wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wszystkich etapach: od pomysłu, przez badania i rozwój aż do wprowadzenia innowacji na rynek.

Działanie „Rozwój oferty klastrów dla firm” z FENG w swoim założeniu ma wzmocnić potencjał oraz profesjonalizację działalności koordynatora klastra. Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 66 mln zł. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 sierpnia 2023 r.

„Startup Booster Poland – Smart Up” w ramach FENG to natomiast konkurs, który skupia się na promowaniu polskich innowatorów na wczesnym etapie rozwoju oraz łączeniu rodzimych startupów z zasobami dużych firm. Nabór kończy się 22 sierpnia 2023 r. W ramach tej inicjatywy można otrzymać 18 mln zł dofinansowania. 

30 października 2023 r. jest ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń w naborze „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność”, przeznaczonym dla podmiotów tworzących innowacyjne rozwiązania i odpowiadających na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami. Do 30 października 2023 r. można również aplikować do „Ścieżki SMART 2 nabór”, które wspomaga przedsiębiorstwa w podnoszeniu zdolności badawczych i innowacyjnych. W obu naborach projekty mogą obejmować finansowanie całego procesu badawczo-rozwojowego i wdrożenie innowacji oraz dodatkowo zakup infrastruktury B+R, cyfryzację działalności, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację i rozwój kompetencji.

Rozwój kompetencji z POWERem

Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) to jeden z programów wdrażanych przez PARP, który zapewnia kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze i rozwój kompetencji. W jego ramach jest obecnie dostępny m.in. konkurs „Kompetencje dla sektorów 2”, skupiony na dofinansowaniu MŚP w obszarze szkoleń i doradztwa. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2023 r. Do tego czasu można również składać aplikacje w konkursach „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”, „Sukcesja w firmach rodzinnych”  oraz „Dostępność szansą na rozwój”. Celem pierwszego z nich jest wzrost aktywności przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych, a drugiego – wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia. „Dostępność szansą na rozwój” to inicjatywa mająca na celu aktywizację przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. Z kolei w działaniu „Nowy start” wnioski są przyjmowane do 30 listopada 2023 r. Konkurs umożliwia wsparcie przedsiębiorców, którzy pomimo wcześniejszych niepowodzeń ponownie rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

Ucz się od przedsiębiorców z całej Europy

PARP jest również jednym z punktów kontaktowych w konkursach „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” oraz „Erasmus Global”. W ramach tych programów Agencja pomaga w łączeniu młodych polskich przedsiębiorców z doświadczonymi firmami z innych krajów w celu współpracy i wymiany doświadczeń między podmiotami. Zakwalifikowanie do konkursu jest równoznaczne z comiesięcznym wsparciem finansowym przez okres kooperacji. Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi 3 miesiące w pierwszym programie ze wsparciem 3 tys. euro oraz 6 miesięcy oraz 6,6 tys. euro w przypadku programu Erasmus Global.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 12.07.2023 15:13
Poprawiono: 13.07.2023 16:32
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: