Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Buduj kompetencje w swojej branży!

Rozwój = Wiedza + Edukacja

Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne – branża dla branży. 7 wybranych rad umożliwia przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe.

Rozwój = Wiedza + Edukacja

Ponad 50% Polaków posiada wyższe wykształcenie, mimo tego aż ¾ przedsiębiorców nie może zrekrutować kandydatów o pożądanych kompetencjach. System edukacyjny jest często niedopasowany do potrzeb systemu gospodarczego. Przedsiębiorcy potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby ROZWÓJ ich firm był możliwy.

Potrzebne na rynku pracy kompetencje zmieniają się wraz z rozwojem technologicznym oraz sposobem zarządzania organizacjami, jak i zmianą pokoleniową. Ważne jest, aby te procesy były stale monitorowane. Taka WIEDZA jest dostępna poprzez zainicjowane przez PARP badania „Bilans Kapitału Ludzkiego” oraz „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”.

Nie tylko badania wskazują na obszary, które należy wzmocnić i poprawić. To pracodawcy są nieocenionym źródłem wiedzy o tym, co warto zmienić w systemie EDUKACJI, aby ten odpowiadał na aktualne potrzeby rynku pracy.

Katalizatorem tych wszystkich działań są Sektorowe Rady ds. Kompetencji, odpowiedzialne za współpracę z pracodawcami i jednostkami naukowymi oraz za wyznaczanie kierunku zmian.

Poznaj Sektorowe Rady ds. Kompetencji

logo rady

Rada powstała, w celu identyfikacji zapotrzebowania na kompetencje specyficzne w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowania systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku. Zadaniem Rady jest przepływ informacji pomiędzy edukacją a potrzebami rynku pracy, która wpłynie na jakość usług świadczonych przez oba sektory.

Przejdź do strony rady

logo rady

Celem działań Rady jest wypracowanie rozwiązań, które zapewnią trwałość jej działania, stały dostęp do aktualnych danych i narzędzi badawczych z wykorzystaniem Badania Kapitału Ludzkiego (BKL). Zainicjowanie procesu systemowej współpracy przedsiębiorstw budowlanych z jednostkami sektora edukacji i szkoleń ma przyczynić się do rozwoju sektora budowalnego.

Przejdź do strony rady

logo rady

Standaryzacja procesu nabywania kompetencji zawodowych, ochrona konsumentów poprzez wysokie kwalifikacje pracowników sektora, umacnianie bezpieczeństwa obrotu finansowego oraz większa konkurencyjność polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim – to najważniejsze wyzwania, jakie stawia przed sobą Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Przejdź do strony rady

logo rady

Głównym zadaniem Rady jest rekomendowanie rozwiązań lub zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze turystyki. Działanie Rady ma wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy m.in. pracowników powyżej 50 roku życia oraz niskich kwalifikacjach.

Przejdź do strony rady

logo rady

Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) stanowi ogólnopolską platformę wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji formalnej i pozaformalnej, a przedsiębiorcami. Rada buduje partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, co pozwala na dostarczenie wiarygodnych danych o potrzebach kwalifikacji w sektorze.

Przejdź do strony rady

logo rady

Celem Rady jest umożliwienie oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z tego sektora z instytucjami rynku pracy.

Przejdź do strony rady


 

logo rady

Celami działania Rady są m.in. monitorowanie potrzeb pracodawców z sektora IT i użytkowników rozwiązań informatycznych oraz modelowanie zmian edukacji formalnej i pozaformalnej w pożądanych kierunkach. Rada prowadzi swoją działalność w ścisłej współpracy z pracodawcami sektora IT i ich organizacjami oraz z instytucjami edukacji wszystkich szczebli.

Przejdź do strony rady

 

Konkursy

Skorzystaj ze szkoleń, doradzctwa i edukacji

Rada Programowa ds. Kompetencji

Rada Programowa to główna część systemu budowania współpracy środowiska edukacji i przedsiębiorców. Głównym zadaniem rady jest zachęcanie organizacji do zrzeszania się w radach sektorowych oraz wdrażanie zaleceń w obszarze nauki i edukacji.

 

Prezydium Rady:

 • Marzena Machałek – Przewodnicząca Rady Programowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Prof. dr hab. Jarosław Górniak – Wiceprzewodniczący, Rady Programowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Jakub Gontarek – Wiceprzewodniczący, Rada Dialogu Społecznego.

Pozostali członkowie Rady:

 • Bartosz Berendt, Inicjatywa „Sojusz na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”
 • Kamila Brzost, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
 • Profesor Lech Dzienis, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Rafał Górecki, Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego
 • Marek Niedużak, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Andrzej Kurkiewicz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Urszula Martynowicz, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Irena Muszkiewicz-Herok, Rada Dialogu Społecznego
 • Paweł Nowak, Rada Dialogu Społecznego
 • Piotr Piasecki, Inicjatywa „Sojusz na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”
 • Małgorzata Sarzalska, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Zbigniew Sokołowski, Krajowa Izba Gospodarcza
 • Andrzej Stępnikowski, Rada Dialogu Społecznego
 • Ewa Strupińska-Thor, Konfederacja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
 • Stanisław Szwed, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Zbigniew Wojciechowski, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii