Pomiń nawigację
Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Buduj kompetencje w swojej branży!

Rozwój = Wiedza + Edukacja

Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne – branża dla branży. 17 wybranych rad umożliwia przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe.

Rozwój = Wiedza + Edukacja

Ponad 50% Polaków posiada wyższe wykształcenie, mimo tego aż ¾ przedsiębiorców nie może zrekrutować kandydatów o pożądanych kompetencjach. System edukacyjny jest często niedopasowany do potrzeb systemu gospodarczego. Przedsiębiorcy potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby ROZWÓJ ich firm był możliwy.

Potrzebne na rynku pracy kompetencje zmieniają się wraz z rozwojem technologicznym oraz sposobem zarządzania organizacjami, jak i zmianą pokoleniową. Ważne jest, aby te procesy były stale monitorowane. Taka WIEDZA jest dostępna poprzez zainicjowane przez PARP badania „Bilans Kapitału Ludzkiego” oraz „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”.

Nie tylko badania wskazują na obszary, które należy wzmocnić i poprawić. To pracodawcy są nieocenionym źródłem wiedzy o tym, co warto zmienić w systemie EDUKACJI, aby ten odpowiadał na aktualne potrzeby rynku pracy.

Katalizatorem tych wszystkich działań są Sektorowe Rady ds. Kompetencji, odpowiedzialne za współpracę z pracodawcami i jednostkami naukowymi oraz za wyznaczanie kierunku zmian.

Poznaj Sektorowe Rady ds. Kompetencji

logo rady

Rada powstała, w celu identyfikacji zapotrzebowania na kompetencje specyficzne w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowania systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku. Zadaniem Rady jest przepływ informacji pomiędzy edukacją a potrzebami rynku pracy, która wpłynie na jakość usług świadczonych przez oba sektory.

Przejdź do strony rady

logo rady

Celem działań Rady jest wypracowanie rozwiązań, które zapewnią trwałość jej działania, stały dostęp do aktualnych danych i narzędzi badawczych z wykorzystaniem Badania Kapitału Ludzkiego (BKL). Zainicjowanie procesu systemowej współpracy przedsiębiorstw budowlanych z jednostkami sektora edukacji i szkoleń ma przyczynić się do rozwoju sektora budowalnego.

Przejdź do strony rady

logo rady

Standaryzacja procesu nabywania kompetencji zawodowych, ochrona konsumentów poprzez wysokie kwalifikacje pracowników sektora, umacnianie bezpieczeństwa obrotu finansowego oraz większa konkurencyjność polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim – to najważniejsze wyzwania, jakie stawia przed sobą Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Przejdź do strony rady

logo rady

Głównym zadaniem Rady jest rekomendowanie rozwiązań lub zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze turystyki. Działanie Rady ma wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy m.in. pracowników powyżej 50 roku życia oraz niskich kwalifikacjach.

Przejdź do strony rady

logo rady

Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) stanowi ogólnopolską platformę wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji formalnej i pozaformalnej, a przedsiębiorcami. Rada buduje partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, co pozwala na dostarczenie wiarygodnych danych o potrzebach kwalifikacji w sektorze.

Przejdź do strony rady

logo rady

Celem Rady jest umożliwienie oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z tego sektora z instytucjami rynku pracy.

Przejdź do strony rady

logo rady

Celami działania Rady są m.in. monitorowanie potrzeb pracodawców z sektora IT i użytkowników rozwiązań informatycznych oraz modelowanie zmian edukacji formalnej i pozaformalnej w pożądanych kierunkach. Rada prowadzi swoją działalność w ścisłej współpracy z pracodawcami sektora IT i ich organizacjami oraz z instytucjami edukacji wszystkich szczebli.

Przejdź do strony rady

logo rady

Rada obejmuje swoim wsparciem gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadami z produkcji i innymi odpadami pochodzącymi z przemysłu. Sektor gospodarki odpadami obsługuje około 6 tys. podmiotów. Większość rodzajów działalności tego sektora jest koncesjonowana np.: transport odpadów, zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów. Niestabilność obowiązującego prawa oraz niezdolność do skutecznej egzekucji stanowionego prawa to główne bariery utrudniające rozwój sektora.

Przejdź do strony rady

logo rady

Przemysł spożywczy należy do jednych z najszybciej rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki. Produkcja żywności podlega licznym regulacjom prawnym określającym standardy bezpieczeństwa i jakości żywności. Bardzo istotną rolę w tej branży odgrywają kursy doszkalające, których obecna oferta jest niewystarczająca i nieadekwatna do potrzeb sektora. Wynika to głównie z wprowadzania nowych technologii produkcji, które tworzą zapotrzebowanie na pracowników umiejących obsługiwać maszyny, czy wykorzystywać roboty do prostych prac.

Przejdź do strony rady

logo rady

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest dosyć młodym segmentem polskiej gospodarki. Zawody powszechnie występujące w sektorze to m.in. specjaliści i pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości, doradcy finansowi oraz specjaliści do spraw administracji i zarządzania. Zróżnicowany popyt na kompetencje i zawody zgłaszane przez firmy sektora usług dla biznesu oraz mała skłonność firm do zmiany lokalizacji to problemy, którym chce sprostać Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Nowoczesne Usługi Biznesowe.

Przejdź do strony rady

logo rady

Sektor Komunikacji Marketingowej to nie tylko badania rynku i opinii publicznej, ale również działalność związana z wydawaniem książek, filmów, nagrań wideo, nadawaniem programów telewizyjnych oraz szeroko pojętym doradztwem związanym z zarządzeniem. Duża rozbieżność pomiędzy przygotowaniem kandydatów na uczelniach, a potrzebami rynku pracy jest jednym z głównych problemów sektora. Brakuje elementów nauczania praktycznego z jednoczesną weryfikacją kompetencji nabywanych w trakcie studiów jak i po ich zakończeniu.

Przejdź do strony rady

logo rady

Sektor Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji obejmuje: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz działalność związaną z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami. Obecnie ważnym aspektem funkcjonowania tego sektora jest adaptacja do zmian klimatu. Intensywny rozwój różnych gałęzi przemysłu przyczynił się do zanieczyszczenia powierzchni ziemi, a także obniżenia jakości wód powierzchniowych, jak i podziemnych.

Przejdź do strony rady

logo rady

Sektor chemiczny jest kluczowy dla funkcjonowania i rozwoju wielu branż, takich jak farmacja, medycyna, motoryzacja czy przemysł spożywczy. Ze względu na uwarunkowania geologiczne Polski, produkcja przemysłu chemicznego jest rozproszona. W związku z czym, w sektorze istotną rolę pełnią przedsiębiorstwa odpowiedzialne za logistykę surowców i produktów. Sektor chemiczny boryka się głównie ze spadkiem konkurencyjności z powodu zróżnicowania geograficznego cen surowców i ograniczeń regulacyjnych.

Przejdź do strony rady

logo rady

Branża lotnicza zajmuje się m.in. produkcją szybowców oraz samolotów lekkich i bezzałogowych, natomiast branża kosmiczna obejmuje przesyłanie sygnałów satelitarnych, budowę rakiet, satelitów i systemy sterowania. Sektor poprzez szereg uregulowań dba o kompetencje swoich pracowników wymagając licencji, certyfikatów, świadectw. Istotną barierę stanowi lokalizacja szkół o profilu lotniczym, który nie jest powiązany z regionami o najwyższej koncentracji przemysłu lotniczego oraz brak umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego.

Przejdź do strony rady

logo rady

Jednostki zajmujące się działalnością handlową stanowią grupę kluczowych inwestorów, która dynamicznie wprowadza nowe technologie informacyjne i komunikacyjne. Zatrudniają one blisko 2 mln 202 tys. osób, co stanowi ponad 15 % ogółem pracujących w gospodarce. Kompetencje osób podejmujących pracę w handlu często ograniczają się do kompetencji sprzedawcy, który nie buduje relacji z klientami, nie diagnozuje ich potrzeb i nie dostosowuje do nich oferty sprzedażowej. Tymczasem, wymienione powyżej kompetencje są kluczowe w zakresie prowadzenia profesjonalnych rozmów handlowych oraz w procesie kompleksowej obsługi klienta.

Przejdź do strony rady

logo rady

Rynek szkoleń w Polsce został zdefiniowany, jako sektor usług rozwojowych. Najbardziej typowe role w tym sektorze można określić wspólnym określeniem „edukator”. Do tych ról zaliczymy np. trenerów biznesu, umiejętności samoorganizacyjnych i interpersonalnych. Sektor w dużej mierze sam identyfikuje i reaguje na luki kompetencyjne, jednakże skuteczność tych działań jest mocno ograniczona skromnym potencjałem ekonomicznym podmiotów sektora i relatywnie niską produktywnością tej działalności.

Przejdź do strony rady

logo rady

Do sektora telekomunikacji zalicza się, m.in. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej, satelitarnej oraz wszelkie aktywności związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa. Specyfiką sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa jest ścisły bezpośredni związek z technologią informacyjno- komunikacyjną. Zjawiskiem charakterystycznym dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa jest wysoka podatność na czynniki ekonomiczne, które mają znaczny wpływ na kształtowanie rynku usług zarówno w grupie dostawców jak i odbiorców. Jego funkcjonowanie jest determinowane ogólną sytuacją gospodarczą i jest silnie powiązane z potencjałem inwestycyjnym przedsiębiorstw.

Przejdź do strony rady

Projekt Sektorowych Rad ds. Kompetencji współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 i ma celu zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki poprzez stworzenie i wsparcie funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji. Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt - 31 731 845,98 zł (84,28%)
 • wartość finansowania lub dofinansowania z wykorzystaniem środków Budżetu Państwa - 5 918 659,46 zł (15,72 %)

Ciąg Logotypów: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Konkursy

Skorzystaj ze szkoleń, doradztwa i edukacji

Rada Programowa ds. Kompetencji

Rada Programowa to główna część systemu budowania współpracy środowiska edukacji i przedsiębiorców. Głównym zadaniem rady jest zachęcanie organizacji do zrzeszania się w radach sektorowych oraz wdrażanie zaleceń w obszarze nauki i edukacji.

Prezydium Rady:

 • Marzena Machałek – Przewodnicząca Rady Programowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Olga Ewa Semeniuk – Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Rafał Górecki – Wiceprzewodniczący Rady Programowej, Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Pozostali członkowie Rady:

 • Bartosz Berendt, Inicjatywa „Sojusz na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”
 • Kamila Brzost, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
 • Profesor Lech Dzienis, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Paweł Nowak, Rada Dialogu Społecznego
 • Piotr Piasecki, Inicjatywa „Sojusz na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”
 • Izabela Mroczkowska-Białasek, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Zbigniew Sokołowski, Krajowa Izba Gospodarcza
 • Ewa Strupińska-Thor, Konfederacja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
 • Stanisław Szwed, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Małgorzata Lelińska, Rada Dialogu Społecznego
 • Agnieszka Harasim, Rada Dialogu Społecznego
 • Ryszard Woś, prezes zarządu Fundacji ECCC
 • Marek Konieczny, prezes KO-MED Centra Kliniczne
 • Stanisław Pisarski, doradca społeczny Ministra Edukacji i Nauki
 • Natalia Pawłowska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Profesor Jolanta Łodzińska, przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
 • Profesor Dariusz Surowik, przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
 • Doktor Mariusz Kuryłowicz, przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 

O projekcie

Projekt pozakonkursowy Rada Programowa ds. Kompetencji współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 5 229 738,70 zł  i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

  -  ze środków europejskich w kwocie 4 407 623,78 zł, co stanowi nie więcej niż 84,28 % wydatków kwalifikowalnych Projektu

  -  ze środków dotacji celowej w kwocie 822 114,92 zł, co stanowi nie mniej niż 15,72 % wydatków kwalifikowalnych Projektu

Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Założeniem niniejszego projektu jest niwelowanie zdiagnozowanych barier utrudniających rozwój przedsiębiorstw (tj. niedopasowanie kompetencyjne pracowników do potrzeb przedsiębiorców), w granicach uprawnień jakie dają Radzie uregulowania zawarte w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zapisy PO WER dotyczące realizacji celu nr 3 w Priorytecie Inwestycyjnym PI 10iii. Rada Programowa jest jednym z trzech elementów, opracowanego i wdrażanego przez PARP, Systemu Rad ds. Kompetencji (System RK), który uwzględnia zaplanowane w PO WER zadania i przedsięwzięcia służące realizacji ww. celu nr 3 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki.

Ciąg Logotypów: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Godło i flaga Polski