Akademia Menadżera Innowacji

Dzwonek

Zmiana wzoru umowy o udzielenie wsparcia

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

26 kwietnia 2021

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

26 kwietnia 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

21 maja 2021

 • logo AMI
 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Dla kogo

  Przedsiębiorcy

Szczegóły dofinansowania

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonej części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami i warsztatowcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

Co zyskasz dzięki udziałowi w AMI ?

 • szeroką wiedzę teoretyczna  oraz bogaty program zajęć praktycznych,
 • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich firm z sektora MŚP,
 • do 50 godzin doradztwa dedykowanego bezpośrednio Twojej firmie (dla mikroprzedsiębiorstw) oraz do 120 godzin doradztwa dla firm z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw,
 • wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników Akademii Menadżera Innowacji w obszarze innowacyjności,
 • badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
 • dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
 • przynależność do Klub Alumnów (Absolwentów) AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy.
Co zyskasz dzięki udziałowi w AMI ?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie przeznaczone na usługi szkoleniowe dla kadry menadżerskiej oraz na usługi doradcze dla przedsiębiorstw. W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział:  

 • od 2 do 5 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa
 • od 3 do 5 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Dowiedz się jak wziąć udział w Akademii Menadżera Innowacji

III edycja Akademii Menadżera Innowacji

"Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od lat wspiera przedsiębiorców, którzy stawiają na rozwój przez innowacje. Staramy się na bieżąco reagować na potrzeby firm, dlatego też stworzyliśmy Akademię Menadżera Innowacji – unikatowy program szkoleniowo-doradczy. Sukces pierwszej i drugiej  edycji pokazał, jak ważne są kompetencje związane z kształtowaniem kultury innowacyjnej oraz zarządzania całym cyklem innowacyjnym w firmie. Akademia to połączenie teorii i praktyki. Przedsiębiorcy biorący udział w zajęciach doceniają nie tylko otrzymaną wiedzę, ale i dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb. Wynikiem prac są bowiem konkretne projekty wdrożeniowe, które rozwiązują problemy danej firmy."

Małgorzata Oleszczuk Prezes PARP

III edycja Akademii Menadżera Innowacji
O Akademii Menadżera Innowacji

O Akademii Menadżera Innowacji

Celem Akademii Menadżera Innowacji (AMI) jest wyposażenie menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Dzięki nim możliwie jest wdrażanie innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich przedsiębiorstw, a także generowanie innowacji przez pracowników przedsiębiorstw.

Dla rozwoju innowacyjnych firm potrzebni są menadżerowie posiadający wysokie kompetencje z zakresu kształtowania kultury innowacyjnej w firmie, organizacji pracy i zarządzania ryzykiem oraz całym cyklem innowacyjnym.

Przełomowe pomysły, gotowe wynalazki, fundusze, zespół inżynierów są niezbędne do tworzenia i rozwoju innowacji. Do wprawienia procesów innowacyjnych w ruch, nadania im właściwego tempa i kierunku, konieczny jest dobry menadżer, który pełni kluczową rolę w podnoszeniu innowacyjności firm.

Realizacja szkoleń i doradztwa AMI pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji.

Istnieje silna zależność pomiędzy dobrze zarządzanym procesem innowacyjnym a rynkowym sukcesem firmy. Poprawa umiejętności zarządzania innowacjami dzięki udziałowi w AMI przyczyni się do rozwoju innowacyjnych firm w Polsce.

Projekt AMI jest współfinansowany z środków europejskich.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Ile możesz otrzymać?

Dofinansowanie wynosi do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP oraz do 50% dla dużych firm, co oznacza, że maksymalna wysokość wkładu prywatnego pieniężnego przedsiębiorstwa może wynieść:

 • ok. 8 300 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego min. 2 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 14 400 zł* netto dla małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 36 000 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%

Dodatkowo przedsiębiorstwo zobowiązane jest do pokrycia kosztu VAT w wysokości:

 • ok. 3 750 zł* dla mikroprzedsiębiorcy
 • ok. 7 900 zł* dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

*Ostateczna kwota uzależniona jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do Akademii Menadżera Innowacji i może ulec zmniejszeniu.

UWAGA: Wkład prywatny pieniężny, może ulec zmniejszeniu w przypadku rozliczenia przez przedsiębiorstwo wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie szkoleń i doradztwa:
Wartość projektu w okresie realizacji 2018-2023 wynosi (8 edycji AMI) - 29 790 952,51 zł

NOWOŚĆ III edycji :

 • możliwość zmiany części wkładu prywatnego pieniężnego na wkład prywatny niepieniężny w postaci rozliczenia kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia za czas uczestnictwa w szkoleniu.

Dołącz do Akademii Menadżera Innowacji

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

FAQ

Pracownicy oddelegowani do AMI tworzą tzw. Zespół ds. wdrożenia zmian, którego celem jest wypracowanie gotowego scenariusza, mapy czy drogowskazu – w jaki sposób, krok po kroku, powinny być wdrożone innowacje w ich firmie. Jest to tzw. Plan Wdrożenia Zmiany w Przedsiębiorstwie. Oddelegowany zespół następnie zaprezentuje wypracowany plan przed specjalnie powołaną komisją, w skład której wchodzą praktycy i eksperci specjalizujący się we wdrażaniu innowacji. Ukoronowaniem udziału w AMI jest przyznanie certyfikatów uczestnictwa. Certyfikat AMI cieszy się uznaniem w kraju i za granicą, a wiemy to od tych którzy uczestniczyli w poprzednich edycji AMI.

Nie. Udział w AMI nie obliguje do posiadania szczególnych kompetencji z zakresu zarządzania, czy innowacji. Program ma charakter kompleksowy, w jego trakcie otrzymujemy pełną wiedzę dot. innowacji. Aby wziąć udział w AMI wystarczy być otwartym na nowe pomysły.

Okres realizacji III edycji AMI wynosi ok. 7 miesięcy i powinien zakończyć się do 31 grudnia 2021 r. PARP zastrzega sobie prawo modyfikacji harmonogramu III edycji.

Przystępując do AMI można skorzystać z dofinansowania w ramach pomocy de minimis lub pomocy publicznej. Wartość dofinansowania zależna jest od dotychczas wykorzystanej pomocy oraz wielkości przedsiębiorstwa. W ramach pomocy de minimis mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie do 80% wartości udziału, natomiast duzi – 50% wartości udziału w AMI. W ramach pomocy publicznej, przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 50% wartości usługi szkoleniowej. 

Program AMI jest skierowany do wszystkich firm – zaczynając od mikroprzedsiębiorców, którzy mogą oddelegować od 2 do 5 uczestników, przez sektor małych i średnich przedsiębiorców, który mogą oddelegować min. 3 pracowników, kończąc na dużych firmach, które mogą oddelegować od 3 do 5 pracowników. Ważne jest, że w przypadku mikro, małych i średnich firm, uczestnikami mogą być osoby zarządzające i właściciele firm, a w przypadku dużych przedsiębiorstw mogą to być pracownicy, którzy często pełnią kluczową rolę w procesie zarządzania.

Nie. Do udziału w AMI powinny być oddelegowane – w przypadku mikroprzedsiębiorców – od 2 do 5 pracowników – tworzą oni zespół ds. wdrażania zmian w przedsiębiorstwie. Mniejsza liczba osób nie będzie w stanie skutecznie zarządzać procesem wdrażania innowacji.

Zespół AMI poprosi o dokumenty niezbędne do zbadania statusu MŚP, tj. oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (tj. o statusie MŚP) oraz sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata – w przypadku spółek prawa handlowego lub oświadczenia za ten sam okres dot. obrotów, sumy bilansowej oraz wielkości zatrudnienia – w przypadku pozostałych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa biorące udział w AMI są poddawane badaniu diagnostycznemu, które pozwoli ocenić na ile dana firma jest gotowa do wykorzystania innowacji w swoim rozwoju. Diagnoza zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzia IHC, które jest rekomendowane przez Komisję Europejską, zgodne ze specyfikacją techniczną CEN/TS 16555, w zakresie zarządzania innowacjami. Diagnoza dotyczy oceny poziomu dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstwa. W wyniku udziału firm w AMI, przygotowane zostaną Plany Wdrożenia Zmian, stanowiące odpowiedź na potrzeby zdiagnozowane w przedsiębiorstwie, np. dotyczące zmian organizacyjnych, stymulujących współpracę B+R, rozwój interakcji z klientami służącej wprowadzeniu udoskonaleń lub nowych rozwiązań, itd.

Tak. Duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z pomocy publicznej, która obejmuje dofinansowanie na poziomie do 50 % usługi szkoleniowej. Pomoc publiczna nie dotyczy wsparcia usługi doradczej

Przedsiębiorcy, którzy mogą, ponieważ nie wykorzystali maksymalnej puli pomocy de minimis, mogą skorzystać z tej pomocy i taką należy wskazać we wniosku rekrutacyjnym. Natomiast przedsiębiorcy, którzy wykorzystali pulę pomocy de minimis, mogą skorzystać z pomocy publicznej.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy

Raport

Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022)

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - Broszura

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - Broszura

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Dokumentacja

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Wniosek rekrutacyjny

Dokumenty

Umowa o udzielenie wsparcia

Załącznik

Załączniki do umowy

Załączniki

Starsze wersje dokumentów

Starsze wersje dokumentów

Lista projektów

Listy wniosków - I edycja

Listy